BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Świecka Beata (Uniwersytet Szczeciński)
Tytuł
Generacja Y w świecie finansów - financial literacy i edukacja finansowa młodego pokolenia
Generation Y in Finance - Financial Literacy and Financial Education of the Young Population
Źródło
Przedsiębiorczość i Zarządzanie, 2016, t. 17, z. 8, cz. 3, s. 219-232, wykr., tab., rys., bibliogr. 14 poz.
Entrepreneurship and Management
Tytuł własny numeru
Terapia finansów
Słowa kluczowe
Edukacja finansowa, Pokolenie Y, Świadomość ekonomiczna, Kompetencje finansowe
Financial education, Generation Y, Economic awareness, Financial competence
Uwagi
summ.
Abstrakt
Celem artykułu jest ukazanie znaczenia edukacji finansowej osób z pokolenia Y, czyli w wieku 15-24 lata. Wybór grupy docelowej jest nieprzypadkowy. Osoby z pokolenia Y z racji wieku stanowią grupę najmniej ubankowioną. Ponadto 15-latkowie traktowani są w wielu krajach jako ci, którzy mogą już zakończyć edukację obowiązkową i wejść na rynek pracy, stąd też analiza tego segmentu w Polsce na tle innych krajów, których dostarcza badanie PISA, wydaje się zasadna. Edukacja finansowa jako panaceum, remedium, element "terapii finansowej" wpływająca na zwiększenie wiedzy i świadomości finansowej młodego pokolenia nie jest możliwa bez ukazania wiedzy finansowej polskiego młodego pokolenia, które jest zaprezentowane w pierwszej części artykułu, po charakterystyce analizowanej grupy. W artykule poruszone zostały aspekty narodowych strategii edukacji finansowej na świecie w celu ukazania ich znaczenia i wpływu na kompetencje finansowe. (fragment tekstu)

For the purposes of this study erected the following hypothesis: the level of financial literacy of the younger generation is low and requires financial education. This hypothesis has been verified by use of research in the world and in Poland. This article aims to show the importance of financial education of the generation Y. The choice of target group is not accidental. People with Gen Y are the group least bank-intensive, which involves a low level of financial knowledge. Those 15 years are regarded worldwide as a person, which in this age can now complete compulsory education and enter the labor market, and therefore the analysis of this segment in Poland compared to other countries, which provide the PISA study, it seems reasonable. Financial education as a remedy, affecting the increase of knowledge and financial awareness of the young generation is not possible without show the level of financial knowledge, which is presented in the first part of the article, the characteristics of the analyzed group. The article discussed were aspects of the National Strategy for Financial Education in the world in order to show their importance and impact on financial competence. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Aktywność finansowa dzieci i młodzieży w Polsce. Wyniki badania ilościowego (2014), Stocznia - Pracownia Badań i Innowacji Społecznych, Warszawa.
 2. Atkinson A., Messy F. (2012), Measuring Financial Literacy. Results of the OECD/International Network on Financial Education (INFE) Pilot Study, OECD Working Papers on Finance, Insurance and Private Pensions, No. 15, OECD Publishing.
 3. Badanie Polaków wobec finansów (2015), Badanie Fundacji Kronenberga, Warszawa, wrzesień.
 4. Diagnoza wiedzy i świadomości ekonomicznej dzieci i młodzieży w Polsce (2014), Konsorcjum Pracowni Badań i Innowacji Społecznych "Stocznia" i Grupy IQS dla Departamentu Edukacji i Wydawnictw NBP, Warszawa.
 5. Financial Education for Today's Workforce 2016. Survey Results (2016), International Foundation of Employee, Benefit Plans, United States of America.
 6. Financial Education for Youth. The Role of Schools (2014), Paris OECD, April.
 7. Frączek B. (2014), Innowacje w edukacji finansowej społeczeństwa [w:] Innowacje a wzrost gospodarczy, No. 186, Wyd. UE w Katowicach, Katowice.
 8. Iwanicz Drozdowska M. (red.) (2009), Produkty finansowe i edukacja finansowa w Polsce na tle wybranych krajów wysoko rozwiniętych, Raport z badań 04/S/0010/08, SGH, Warszawa.
 9. Lusardi A. (2015), Financial Literacy Skills for the 21st Century: Evidence from PISA, "The Journal of Consumer Affairs", vol. 49.
 10. Measuring Financial Literacy (2011), Core Questionnaire in Measuring Financial Literacy. Questionnaire and Guidance Notes for conducting an Internationally Comparable Survey of Financial literacy OECD INFE, Paris.
 11. National Strategies for Financial Education (2015), OECD/INFE Policy Handbook, OECD.
 12. PISA (2014), PISA 2012 Results: Students and Money: Financial Literacy Skills for the 21st Century (Volume VI), Programme for International Student Assessment, OECD Publishing.
 13. TNS (2014), Badanie Edukacja finansowa Polaków przeprowadzone przez TNS Polska na zlecenie Grupy KRUK, 14-20 sierpnia 2013 roku [w:] Edukacja finansowa - długoterminowy prezent dla naszego dziecka. Informacja prasowa, Kruk, Warszawa.
 14. Valant J. (2015), Improving the financial literacy of European consumers, EPRS, European Parliamentary Research Service, Members' Research Service PE 557.020.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1733-2486
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu