BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Dohnalova Zuzana (Tomas Bata University in Zlín), Zimola Bedřich (Tomas Bata University in Zlín)
Tytuł
Contemporary Risks Concerning Young Adults' Adaptation to the Labour Market
Współczesne ryzyko związane z adaptacją młodych ludzi do rynku pracy
Źródło
International Business and Global Economy, 2016, nr 35/1, s. 549-563, bibliogr. 27 poz.
Biznes Międzynarodowy w Gospodarce Globalnej
Słowa kluczowe
Rynek pracy, Bezrobocie, Zatrudnienie absolwentów, Zatrudnienie absolwentów szkół średnich
Labour market, Unemployment, Employment of graduates, Employment of high school graduates
Uwagi
summ., streszcz.
Kraj/Region
Czechy
Czech Republic
Abstrakt
Rynek pracy jest nieodłączną częścią każdej gospodarki rynkowej. Powtarzające się w określonych sektorach zatrudnienia dysproporcje pomiędzy zapotrzebowaniem na siłę roboczą a jej dostępnością są problemem, z którym boryka się każde rynkowo zorientowane społeczeństwo. Debata publiczna w Czechach skupia się w ostatnim czasie coraz częściej na kwestii pogarszającej się sytuacji młodych, poszukujących zatrudnienia absolwentów szkół na rynku pracy. Niniejszy artykuł koncentruje się na uczniach szkół średnich oraz ich osobistym nastawieniu do zatrudnienia. Opracowano go przy użyciu podstawowych i uzupełniających metod badawczych. Dane pierwotne uzyskano w drodze badań zewnętrznych przeprowadzonych w formie ankiety wśród uczniów szkół średnich w 2013 r. Badania skupiały się na ich postawie względem przyszłych perspektyw zatrudnienia oraz oczekiwaniach dotyczących życia zawodowego w przyszłości. Uzyskane w ten sposób dane opracowano z wykorzystaniem metod statystycznych. Dane uzupełniające wykorzystano do prześledzenia ostatnich trendów rozwojowych na czeskim rynku pracy, szczególnie w zakresie bezrobocia, oraz problemów związanych z niezdatnością do zatrudnienia wielu spośród absolwentów szkół różnych szczebli systemu kształcenia. Wyniki badania wykazały, że większość uczniów szkół średnich nie ma jasnego pojęcia o tym, jak odnieść sukces na rynku pracy. Bardzo niewielki odsetek uczniów szkół średnich wiąże swoje przyszłe nadzieje zawodowe ze studiowanym przedmiotem. Większość z nich ma bardzo nierealistyczne wyobrażenia rzeczywistych potrzeb czeskiego rynku pracy. Oczekiwanie sukcesu na rynku pracy bierze się u nich głównie z prostego faktu, że są oni finansowo wspomagani przez inne osoby, główny cel pracy upatrują zaś w przyjemności. Wyniki badania można wykorzystać do celów przyszłego porównania z wynikami podobnych badań w innych krajach europejskich, jak również na całym świecie.(abstrakt oryginalny)

The labour market is an indivisible component of each and every market economy. Manifestations of disproportions between the demand for work and its availability over the long-term - recurrent in certain sectors - are a problem for every market-oriented society. In recent years, the public debate in the Czech Republic has been increasingly turning to the deteriorating situation of young adults on the labour market. This article is focused on secondary school students and their personal attitude toward employment. It was prepared using both primary and secondary research methods. The primary data was obtained through external research carried out among secondary school students in the form of a survey in 2013. The research was focused on their attitude toward their future job prospects and expectations regarding their future professional lives. The data so acquired was processed using statistical methods. The secondary data was used to track the developmental trends on the Czech labour market in the recent past and, especially in the area of unemployment, as well as the problems involved in the employability of graduates of schools of different levels of education. The research results showed that the majority of secondary school students do not have a clear idea of how to achieve success in the labour market. For most of them, the studied field does not play a significant role in their future expectations about the labour market. The majority of them have most unrealistic ideas about the real needs of the Czech labour market. Their expectations of success in the labour market are mainly based on the simple fact that they are economically supported by other people and they would rather be doing work that they find entertaining. The research results can be used for the purpose of further comparison with the results of similar research in other countries in Europe as well as in the world.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Buchtovä В., Śmajs J., Boleloucky Z., 2013, Nezamestnanost, Grada Publishing, Praha.
 2. Burda V., Festovä J., Ulovcova H., Vojtech J., 2003, Pnstup mladych lidike vzdeldvdm a jejich profesmuplatnent. Projekt programu LS " Vyzkum pro stdtmspravu " MSMT, NUV, Praha.
 3. Burdovä J., Vojtäch J., 2013, Nezamestnanost äbsolventü skol se stfedmm a vyssim odbornym vzdelamm - 2013, NLJV, Praha.
 4. Czech Statistical Office, 2013, Statistical Yearbook of the Czech Republic 2008-2012, http://www.czso.cz/eng/redakce.nsf/i/statistical_yearbooks_of_the_czech_republic [access: 12.02.2013].
 5. Czech Statistical Office, 2016, Statistical Yearbook of the Czech Republic, http://www.czso.cz/eng/redakce.nsf/i/statistical_yearbooks_of_the_czech_republic [access: 12.02.2016].
 6. Cesky statisticky urad, [n.d.], Zamestnanost, nezamestnanost, https://www.czso.cz/csu/ czso/zamestnanost_nezamestnanost_prace [access: 12.08.2016].
 7. Deakin University, [n.d.], Course-specific software, XLStatistics, https://www.deakin.edu.au/software/course.php?anchor=xlstatistics [access: 12.08.2016].
 8. Dohnalovä Z., 2014, Mikroekonomie, GEORG Zilina, Zilina.
 9. Eurostat, 2013, Harmonised Unemployment Rate, http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/ [access: 10.09.2013].
 10. Infoabsolvent, 2014, Nezamestnanost äbsolventü, http://www.infoabsolvent.cz/Temata/ClanekAbsolventi/5-l-04/NTezamestnanost-absolventu/12 [access: 12.08.2016].
 11. Levine D.M., Stephan D.F., Krehbiel T.C., 2013, Statistics for Managers Using Microsoft Excel, Prentice Hall, New Jersey.
 12. Lipkovä J., Dohnalovä Z., 2013, Development of Labour Market in the Czech Republic in Comparison to the Emnployability of University Graduates, Trendy ekonomiky a managementu, C. 14.
 13. Lynch S.M., 2013, Using Statistics in Social Research: A Concise Approach, Springer, New York.
 14. McKEenzie B.R., Leer D., 2010, Microeconomics for MBAs. The Economic Way of Thinking for Managers, Cambridge University Press, New York.
 15. MPSV, [n.d.], Pololetiu statistiky absolventü śkol a mladistvych v evidenci ÜP, https://portal.mpsv.cz/sz/stat/abs/polo [access: 12.08.2016].
 16. Pindyck R.S., Daniel L.R., 2005, Microeconomics, Pearson Prentice Hall, New Jersey.
 17. Roe A., 1954, A New Classification of Occupations, Journal of Counseling Psychology, no. 4.
 18. Roe A., 1956, The Psychology of Occupation, Wiley, New York.
 19. Roe A., 1957, Early Determinants of Vocational Choice, Journal of Counseling Psychology, no. 3.
 20. Roe A., Mos D., 1972, Classification of Occupations, [in:] Perspectives on Vocational Development, eds. J.M. Whiteley, A. Resnikoff, American Personnel and Guidance Association, Washington.
 21. Roe A., Lunneborg P.W., 1990, Personality, Development and Career Choice, [in:] Career Choice and Development, eds. D. Brown, L. Brooks, Jossey-Bass, San Francisco.
 22. Shapiro C., Stiglitz J.E., 1984, Equilibrium Unemployment as a Worker Disciplining Device, The American Economic Review, no. 3.
 23. Svarcovä J., Dohnalovä Z., 2011, Human Resource Management for a New Generation: The Professional Orientation of Young People in the Czech Republic Does Not Match the Current Labor Market Demand, The International Journal of Knowledge, Culture and Management, no. 11.
 24. Trhlflcova J., 2009, Strategie ztskani zamestnani absolventu strednich a vyssich odbornych śkol a jejich postoje k praci, NLJV, Praha.
 25. Trhlflcova J., 2013, Vyuziti kvalifikace absolventü strednich Skol na trhu prace. Zprdva ze setfeni absolventü skol, NtJV, Praha.
 26. Trhlflcova J., Vojtech J., Ülovcovä H., 2008, Pfipravenost absolventü stfednich odbornych skol na uplatnemv praxi. Srovndm situace absolventü stfedntho odborneho vzdeldvdm s vyucmm listem, s maturitou i odbomym vycoikem a s maturitou tri roky od ukonceni studia, NLJV, Praha.
 27. Vojtech J., Chamoutovä K., 2013, Vyvoj vzdelanostni a oborove struktury zakü a studentü ve stfedmm a vyssxm odbornem vzdeldvdm v ĆRav krajich CR a postavenimladych lidi'na trhu prace ve srovndm se Stavern v Evropske unii, NLJV, Praha.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2300-6102
Język
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.4467/23539496IB.16.040.5621
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu