BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Jędrych Elżbieta (Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie), Klimek Dariusz (Politechnika Łódzka)
Tytuł
Przemysł obronny w warunkach globalizacji
The Defence Industry in the Conditions of Globalisation
Źródło
International Business and Global Economy, 2016, nr 35/2, s. 444-453, bibliogr. 11 poz.
Biznes Międzynarodowy w Gospodarce Globalnej
Słowa kluczowe
Sprzęt wojskowy, Zamówienia publiczne, Przemysł obronny
Military equipment, Public procurement, Defense industry
Uwagi
summ., streszcz.
Abstrakt
Od kilku lat Unia Europejska stopniowo wprowadza zmiany prowadzące do zliberalizowania europejskiego rynku sprzętu wojskowego i ograniczania wpływu protekcjonistycznej polityki państw na branże przemysłu obronnego. W Polsce znajduje to wyraz m.in. w zmianie przepisów dotyczących zamówień wojskowych oraz zasad prowadzenia transakcji offsetowych. Celem artykułu jest ocena wpływu tych zmian na funkcjonowanie krajowego przemysłu obronnego w Polsce. Ocena stanowi rezultat wywiadów przeprowadzonych w latach 2014 i 2015 z ekspertami zajmującymi się tą problematyką oraz analizy najnowszej literatury. Wyniki tych badań wskazują, że polski przemysł obronny podlegał będzie w najbliższych latach zmianom. Wprowadzane zmiany będą miały dla funkcjonowania tej branży znaczenie zarówno pozytywne, jak i negatywne. W ogólnym bilansie zmian ich skutki, w szczególności w zakresie eksportu i importu wyrobów tej branży, będą się w pewnym zakresie kompensowały. Nie należy się więc spodziewać ani gwałtownej zapaści ekonomicznej tej branży, ani jej szybkiego rozwoju. (abstrakt oryginalny)

In the recent years, the European Union has been gradually introducing changes leading to the liberalization of the European defence equipment market and the reduction of the impact of protectionist policies on countries' defence industries. In Poland, this practice is visible, e.g., in the changing of the rules for military orders and conducting transactions offset. This article aims to assess the impact of these changes on the functioning of the national defence industry in Poland. The rating is the result of interviews with the experts dealing with this issue in 2014 and 2015 and the effect of an analysis of the recent literature. The results of those studies indicate that Polish defence industry will be subjected to changes in the coming years. These changes will bring both positive and negative impact on the functioning of the industry. Ultimate effects of these changes, concerning in particular the export and import of the products of this industry, will balance themselves out. Therefore, we don't have to expect neither a sudden economic collapse of this industry nor its rapid development.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/81/WE z dnia 13 lipca 2009 r. w sprawie koordynacji procedur udzielania niektórych zamówień na roboty budowlane, dostawy i usługi przez instytucje lub podmioty zamawiające w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa i zmieniająca dyrektywy 2004/17/WE i 2004/18/WE, Dz. Urz. 2009 L216/76.
 2. Gołębiowski J., 1985, Sektor państwowy w gospodarce Polski międzywojennej, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa - Kraków.
 3. Gołębiowski J., 1990, Przemysł wojenny w Polsce 1918-1939, Wydawnictwo Naukowe WSP, Kraków.
 4. Jaworski J., 2006, Restrukturyzacja polskiego przemysłu zbrojeniowego, Prace Komisji Geografii Przemysłu, nr 9, Warszawa - Kraków.
 5. Kazimierski Z., 2005, Polski przemysł zbrojeniowy w latach 1945-1955, Wyższa Szkoła Działalności Gospodarczej, Warszawa.
 6. Kazimierski Z., 2009, Polityka państwa polskiego zwłaszcza w zakresie tworzenia, produkcji i rozwoju przemysłu obronnego w latach 1918-2008, [w:] Potrzeba oraz możliwości i dostępne źródła dotyczące tworzenia, rozwoju oraz stanu polskiej techniki przemysłu obronnego (lata 1918-7008), red. P. Matejuk, Polskie Towarzystwo Historii Techniki - Wydawnictwo-Drukarnia Liber Duo, Warszawa - Lublin.
 7. Opinia z 5 kwietnia 2011 r. dotycząca Dyrektywy nr 2009/81/WE, http://www.plp.info. pl/2011/04/05/ opinia-dotyczy-dyrektywy-nr-200981we/ [dostęp: 13.03.2016].
 8. SIPRI Yearbook 2015, http://www.sipri.org/yearbook/2015 [dostęp: 15.03.2016].
 9. Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej - tekst skonsolidowany uwzględniający zmiany wprowadzone Traktatem z Lizbony, Dz. Urz. 2012 С 326.
 10. Ustawa z dnia 12 października 2012 r. o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz ustawy o koncesji na roboty budowlane lub usługi, Dz. U. z 19 listopada 2012 roku, poz. 1271.
 11. Ustawa z dnia 26 czerwca 2014 r. o niektórych umowach zawieranych w związku z realizacją zamówień o podstawowym znaczeniu dla bezpieczeństwa państwa, Dz. U. 2012, poz. 932.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2300-6102
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.4467/23539496IB.16.076.5657
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu