BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kuźnar Andżelika (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Tytuł
The European System of Protection of Geographical Indications
Europejski system ochrony oznaczeń geograficznych
Źródło
International Business and Global Economy, 2016, nr 35/1, s. 564-575, bibliogr. 22 poz.
Biznes Międzynarodowy w Gospodarce Globalnej
Słowa kluczowe
Geografia, Oznaczenia geograficzne, Znaki towarowe, Prawo własności intelektualnej
Geography, Geographical indications, Trademarks, Intellectual property law
Uwagi
summ., streszcz.
Abstrakt
Rosnąca liczba umów handlowych zawiera przepisy dotyczące oznaczeń geograficznych (GIs). Unia Europejska jest jednym z głównych zwolenników włączania ich do takich umów. Dąży ona także do podniesienia ochrony do poziomu gwarantowanego w UE. Negocjowane od lipca 2013 r. Transatlantyczne Partnerstwo w dziedzinie Handlu i Inwestycji (TTIP) spowodowało powrót do dyskusji o pożądanym zakresie i poziomie ochrony oznaczeń geograficznych. Celem artykułu jest dokonanie oceny, czy obecny poziom ochrony GI w UE i USA jest wystarczający dla zabezpieczenia praw właścicieli GI, oraz wskazanie źródeł napięć w tym obszarze między obydwoma partnerami. Badanie przeprowadzono metodą studiów literaturowych oraz krytycznej analizy systemów prawnych obu stron TTIP na tle wielostronnego systemu ochrony gwarantowanego przez Porozumienia WTO w sprawie handlowych aspektów praw własności intelektualnej (TRIPS). Na podstawie wyników badania można stwierdzić, że producenci dóbr oznaczonych geograficznie mają większe prawa w UE niż w innych krajach, w tym w USA i innych państwach członkowskich WTO. Wynika stąd dążenie UE do podniesienia standardów międzynarodowych do unijnych. Jednym z powodów silniejszej ochrony praw posiadaczy GI w UE jest znaczenie gospodarcze produktów GI. Inne powody to różnice polityczne, społeczne i kulturowe - a te są szczególnie trudne do pokonania w trakcie negocjacji handlowych.(abstrakt oryginalny)

An increasing number of trade agreements contains regulations on geographical indications (GIs). The European Union is one of the main proponents of including them in such agreements. It also aims to raise the protection to the level guaranteed in the EU. Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP), under negotiation since July 2013, resulted in a return to the discussion of the desired scope and level of protection of GIs. The aim of the article is to assess whether the current level of GI protection in the EU and US is sufficient to secure the rights of GI holders and to indicate the roots of tensions in this area between the two parties. The research was carried out through the studies of literature and the critical analysis of the legal systems of the two parties of TTIP as compared to the multilateral system of GI protection guaranteed by the WTO Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPS). The results show that the European system gives the producers of GI much greater protection than other countries, including the US and other WTO members. As a result, the EU desires to raise the international standards to the EU levels. One of the reasons of stronger protection of GI holders' rights in the EU is the economic significance of the market for GI products. Other reasons include political, social and cultural differences - and these are especially difficult to overcome in the course of trade negotiations.
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Agdomar M., 2007, Removing the Greek from Feta and Adding Korbel to Champagne: The Paradox of Geographical Indications in International Law, Fordham Intellectual Property, Media and Entertainment Law Journal, no. 2, http://ir.lawnet.fordham.edti/cgi/viewcontent. cgi?article=1403&context=iplj [access: 21.06.2016].
 2. Chever Т., Renault С., Renault S., Romieu V., 2012, Value of Production of Agricultural Products and Foodstuffs, Wines, Aromatised Wines and Spirits Protected by a Geographical Indication (GI), http://ec.europa.eu/agricultoe/external-studies/20iyvalue-gi/firial-report_ en.pdf [access: 21.06.2016].
 3. EC, 2004, European Commission, Protection of Geographical Indications, Designations of Origin and Certificates of Specific Character for Agricultural Products and Foodstuffs: Guide to Community Regulations, http://ec.europa.eu/agriculture/publi/gi/broch_en.pdf [access: 09.02.2016].
 4. EC, 2006, European Commission, Council Regulation (EC) No. 510/2006 of 20 March 2006 on Protection of Geographical Indications and Designations of Origin for Agricultural Products and Foodstuffs (official Journal of the European Union No. L 93/12), http://eur-lex.europa.euAegal-contenl/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32006R0510&from =EN [access: 21.06.2016].
 5. EC, 2012, European Commission, Value of all GIs by Member State and for the EU, http://ec.europa.eu/agriculture/external-studies/value-gi_en.htm [access: 01.03.2016].
 6. EC, 2013, European Commission, Geographical-indications, http://ec.europa.eu/trade/policy/ accessing-marketE/inteUectual-property/geographical-indications/ [access: 10.03.2016].
 7. EC, 2016, European Commission, DOOR, http://ec.europa.eu/agriculture/quality/door/ list.html [access: 04.03.2016].
 8. EEC, 1992, Council Regulation (EEC) No. 2081/92 of 14 July 1992 on the Protection of Geographical Indications and Designations of Origin for Agricultural Products and Foodstuffs (Official Journal of the European Communities No. L 208/1), http://eur- lex.europa.euAegal-contenl/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:31992R2081&from=EN [access: 21.06.2016].
 9. EU, 2008, Publication of an Application Pursuant to Article 6(2) of Council Regulation (EC) No. 510/2006 on the Protection of Geographical Indications and Designations of Origin for Agricultural Products and Foodstuffs (Official Journal of the European Union No. С 62/6), http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2008: 062:0006:0010:EN:PDF [access: 04.03.2016].
 10. EU, 2012, Regulation (EU) No 1151/2012 of 21 November 2012 on Quality Schemes for Agricultural Products and Foodstuffs (Official Journal of the European Union No. L 343/1), http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32012R1151&from=en [access: 21.06.2016].
 11. Fay F., 2009, EU System for Geographical Indications for Agricultural Products and Foodstuffs, paper prepared for the Worldwide Symposium on Geographical Indications, WIPO/GEO/SOF/09/4, http://www.wipo.int/edocs/mdocs/geoind/en/wipo_geo_sof_09Avipo_geo_sof_09_www_124276.pdf [access: 01.03.2016].
 12. Flodgren J., 2010, Geographical Indications in the 21st Century: What, When and How? A Critical Review of the Legal Framework for GI Protection and GI-Related Trade in the International Community, master thesis at the Faculty of Law at the University of Lund, http://lup.lub.lu.se/luur/download?func=downloadFile&recordOId=1566562&ffleOId=1566563 [access: 21.06.2016].
 13. Hajdukiewicz A., 2015, Oznaczenia geograficzne produktów rolno-spożywczych jako kwestia sporna w negocjacjach Transatlantyckiego partnerstwa handlowo-inwestycyjnego, Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, Uniwersytet Szczeciński, nr 1.
 14. Kuźnar A., 2016, TTIP a interesy Unii Europejskiej i Stanów Zjednoczonych w zakresie własności intelektualnej, [in:] Partnerstwo transatlantyckie. Wnioski dla Polski, eds. E. Czarny, M. Słok-Wódkowska, PWE, Warszawa.
 15. Maskus K.E., 2000, Intellectual Property Rights in the Global Economy, Institute for International Economics, Washington D.C.
 16. Monten L., 2005, Geographical Indications of Origin: Should They be Protected and Why? Analysis of the Issue from the U.S. and EU Perspectives, Santa Clara High Technology Law Journal, no. 2
 17. USPTO, 2015, Trademark Manual of Examining Procedure (TMEP), http://tmep.uspto.gov/ RDMS/detail/manual/MEP/current/dle2.xml#/manual/TMEP/current/lMEP-1300-dle632.xml [access: 17.02.2016].
 18. USPTO, 2016, U.S. Trademark Law: Rules of Practice & Federal Statutes, U.S. Patent and Trademark Office, http//www.uspto.gov/weh/offices'tac/tmlawipdf [access: 02.03.2016].
 19. Waggoner J.M., 2007, Acquiring a European Taste for Geographical Indications, Brooklyn Journal of International Law, no. 33
 20. WIPO, 2009, The Economics of Intellectual Property. Suggestions for Further Research in Developing Countries and Countries with Economies in Transition, http://www.wipo.int/export/sites/www/ip-development/en/economics/pdf/wo_1012_e.pdf [access: 01.03.2016].
 21. WIPO, [n.d.], World Intellectual Property Organization, Geographical Indications, http://www.wipo.int/geo_indications/en/ [access: 06.03.2016].
 22. WTO, 1994, World Trade Organization, Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights, https://www.wto.org/englisb/tratop_e/TRIPS_e/t_agmO_e.htm [access: 11.02.2016].
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2300-6102
Język
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.4467/23539496IB.16.041.5622
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu