BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Nowicka Julia
Tytuł
Współczesne zagrożenia bezpieczeństwa narodowego
Modern Threats to National Security
Źródło
Doctrina. Studia społeczno-polityczne, 2015, nr 12, s. 106-118, bibliogr. 11 poz.
Doctrina. Social and Political Journal
Słowa kluczowe
Bezpieczeństwo narodowe, Zarządzanie bezpieczeństwem, Katastrofa
National security, Safety management, Disaster
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W prezentowanym artykule określono współczesne rozumienie pojęcia bezpieczeństwo narodowe, wskazując na jego metamorfozę związaną z uwarunkowaniami charakterystycznymi dla XXI w. Podkreślono zasadność podejmowania działań na rzecz ochrony i ratownictwa ludności oraz substancji materialnej i środowiska przed zagrożeniami militarnymi i niemilitarnymi. W treści artykułu znaczące miejsce zajmuje typologia zagrożeń, które ujęto jako podstawową kategorię bezpieczeństwa narodowego. Zaznaczono wpływ rozwoju nauki i techniki na wzrost obaw społecznych i funkcjonowanie form narodowych. Wskazano także na synergiczny typ współczesnych katastrof oraz określono źródła zagrożeń XXI w. wraz z ich wpływem na bezpieczeństwo narodowe, co wymagało podkreślenia roli i zadań szeroko rozumianej obrony narodowej.(abstrakt oryginalny)

The presented article defines contemporary understanding of the conception called national security pointing out its metamorphosis shaped by typical circumstances of XXI century. It is stressed advisability of taking steps to secure and rescue not only people and fixed assets but also environment from military and non military threats. A significant part of this article deals with typology of threats which falls into a fundamental category of national security. The article also shows how development of science and technology influences growing social concerns and functioning national structures. It also emphasizes synergistic character of contemporary catastrophes, defines sources of threats of XXI century and their impact on national security. Thus it was necessary to stress the role and tasks the national defense understood very widely.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bąk T., Ciekanowski Z., Teorie bezpieczeństwa, Jarosław 2012.
 2. Ciekanowski Z., Współczesne zagrożenia - terroryzm, [w:] Bezpieczeństwo regionalne gwarantem rozwoju zasobów ludzkich, pod red. T. Bąk, Jarosław 2015.
 3. Dworecki S., Zagrożenia bezpieczeństwa państwa, Warszawa 1994.
 4. Jakubczak R., Bezpieczeństwo narodowe Polski w XXI wieku, Warszawa 2006.
 5. Jakubczak R., Obrona narodowa w tworzeniu bezpieczeństwa III RP, Warszawa 2003.
 6. Kitler W., Obrona narodowa III RP. Pojęcie. Organizacja. System, Warszawa 2002.
 7. Kukułka J., Zięba R., Polityka zagraniczna państwa, Warszawa 1992.
 8. Stańczyk J., Współczesne pojmowanie bezpieczeństwa, Warszawa 1996.
 9. Stefanowicz J., Bezpieczeństwo współczesnych państw:, Warszawa 1984.
 10. Słownik terminów z zakresu bezpieczeństwa narodowego, Warszawa 2002.
 11. The World Employment and Social Outlook 2015, ILO [dok. elektr.] http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/-dgreports/-dcomm /-publ/documents /publication/wcms_368626.pdf, data dostępu 21.10.2015. http://www.doctrina.uph.edu.pl/doctrina_2015/Doctrina 2015_calosc.pdf#page=106&view=Fit
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1730-0274
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu