BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Gostomski Eugeniusz (Uniwersytet Gdański)
Tytuł
Zmiany w sektorze bankowym w krajach Unii Europejskiej w dobie pokryzysowej
Changes in the Banking Systems of the European Union Countries in the Post-crises Period
Źródło
International Business and Global Economy, 2016, nr 35/2, s. 69-82, bibliogr. 17 poz.
Biznes Międzynarodowy w Gospodarce Globalnej
Słowa kluczowe
Sektor bankowy, Kryzys finansowy, Kryzys zadłużeniowy, Strefa euro, Regulacje bankowe
Banking sector, Financial crisis, Indebtedness crisis, Eurozone, Bank regulations
Uwagi
summ., streszcz.
Abstrakt
Pod wpływem globalnego kryzysu finansowego i kryzysu zadłużeniowego w strefie euro zapoczątkowane zostały głębokie zmiany w systemach bankowych krajów UE, których celem jest zwiększenie bezpieczeństwa banków i wzrost ich konkurencyjności w warunkach globalizacji. Podwyższono wymogi kapitałowe i płynnościowe wobec banków i zaostrzono nad nimi nadzór, a kraje Eurolandu stworzyły zasadnicze zręby unii bankowej. Wszystkie te zmiany prowadzą do wzrostu kosztów w bankach, co zmusza je do redukcji zatrudnienia, zamykania części placówek, a słabsze banki do łączenia się z silniejszymi. Zmiany w sektorze bankowym są też wymuszane przez nowe technologie i silną konkurencję ze strony instytucji parabankowych. Analizie nowych regulacji bankowych i zmian strukturalnych w sektorze bankowym w krajach UE poświęcone jest niniejsze opracowanie. Autor przedstawił też najważniejsze wyzwania, przed którymi stoją banki w krajach unijnych. (abstrakt oryginalny)

Global financial crisis and the debt crisis in the eurozone contributed to the initiation of profound changes in the banking systems of the EU countries. The aim of these changes is to increase the security and competitiveness of banks in the era of globalization. Bank capital and liquidity requirements have been raised, supervision of banks has been tightened, and the countries of the eurozone have created the essential foundations of a banking union. All these changes lead to rising costs in banks, which forces them to reduce employment, close part of the bank branches, and weaker banks to merge with stronger banks. Changes in the banking sector are also enforced by new technologies and strong competition from the shadow banking institutions. This study focuses on the analysis of the new banking regulations and structural changes in the banking sector in the EU. The author also presents major challenges faced by the banks in the EU countries.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Dz. Urz. L 287 z 29.10.2013, Rozporządzenie Rady (UE) nr 1024/2013 z dnia 15 października 2013 r. powierzające Europejskiemu Bankowi Centralnemu szczególne zadania w odniesieniu do polityki związanej z nadzorem makroostrożnościowym nad instytucjami kredytowymi.
 2. Dz. Urz. L 225 z 30.7.2014, Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 806/2014 z 15 lipca 2014 r. ustanawiające jednolite zasady i jednolitą procedurę restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji instytucji kredytowych i niektórych firm inwestycyjnych w ramach jednolitego mechanizmu restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji oraz jednolitego funduszu restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji oraz zmieniające rozporządzenie (UE) nr 1093/2010, http://www.eur-lex.europa.eu [dostęp: 14.03.2016].
 3. EBF, 2015, Facts & Figures 2015, Brussels.
 4. Ernst & Young, 2015, Banken in Europa und den USA im Vergleich. Eine Analyse wichtiger Bilanzr kennzahlen, Januar bis Juni.
 5. Gostomski E., 2010, Bankowość międzynarodowa, Wydawnictwo UG, Gdańsk
 6. KNF, 2006, Europejski System Nadzoru Finansowego - Informacje ogólne, http://www.knf.gov.pl [dostęp: 14.03.2016].
 7. Koleśnik J., 2007, Nowa Umowa Kapitałowa/Dyrektywa CDR, [w:] Współczesna bankowość, 1.1, red. M. Zaleska, Difin, Warszawa.
 8. Lehmann M., 2011, Grundstrukturen der Regulierung der Finanzmärkte nach der Krise, Working Papers on Global Financial Markets, no. 22, August.
 9. Nawrot W., 2009, Globalny kryzys finansowy XXI wieku. Przyczyny, przebieg skutki, prognozy, CeDeWu.PL, Warszawa.
 10. Pakiet CRD IV CRR, http://eur-lex.europa.eu/[OHtml.do?uri=OJ L 2013 176 SOM PL HTML [dostęp: 14.03.2016].
 11. Pawłowska M., 2013, Zmiany struktury sektora bankowego w Europie - rola konkurencji, Zeszyty BRE Bank - CASE, nr 126.
 12. Schnabel I., 2014, Das europäische Bankensystem. Bestandsaufnahme und Herausforderungen, Wirtschaftsdienst, Sonderheft.
 13. Teure Bankenrettung. Hilßgelder der EU-Länder für ihre Banken in der Finanzkrise, 2015, http:// www.faz.net/aktuelVwirtschaft/wirtschaftspolitik/ [dostęp: 14.03.2016].
 14. Unia bankowa, 2016, http://www.consilium.europa.eu/pl/policies/banking-union [dostęp: 14.03.2016].
 15. Zaleska M. (red.), 2015a, Europejska Unia Bankowa, Difin, Warszawa.
 16. Zaleska M., 2015b, Budowa trzeciego filaru unii bankowej, Rzeczpospolita, 1 grudnia.
 17. Żywicka H., 2013, Niestandardowe działania banków centralnych w warunkach globalnego kryzysu finansowego, CeDeWu.PL, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2300-6102
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/DOI: 10.4467/23539496IB.16.047.5628
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu