BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Krzyżanowska Krystyna (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Tytuł
Społeczno-ekonomiczne determinanty rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw w powiecie płockim
Socio-Economic Determinants of the Development of Small and Medium-Sized Enterprises in the Plock District
Źródło
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2016, T. 18, z. 2, s. 172-177, tab., bibliogr. 15 poz.
Słowa kluczowe
Małe i średnie przedsiębiorstwa, Rozwój przedsiębiorstwa, Bariery rozwojowe, Źródła finansowania, Działalność gospodarcza, Struktura zatrudnienia
Small business, Enterprise development, Development barriers, Source of financing, Business activity, Employment structure
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Wskazano na społeczno-ekonomiczne determinanty rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw na przykładzie powiatu płockiego. Do tego celu wykorzystano wyniki badań własnych, dane wtórne pochodzące GUS i PARP oraz literaturę przedmiotu. Z przeprowadzonych badań wynika, że prawie co drugi przedsiębiorca uruchamiając działalność gospodarczą inwestował własne oszczędności, a tylko co czwarty korzystał z kredytu bankowego. Zdecydowana większość przedsiębiorców zamierzała dalej rozwijać prowadzoną działalność gospodarczą. Za główną barierę w prowadzeniu działalności gospodarczej uznano wysokie opłaty przewidziane prawem, czyli obowiązkowe wpłaty na ubezpieczenia społeczne, podatki i opłaty skarbowe. Dlatego uproszczenie uciążliwych przepisów dotyczących uruchamiania i prowadzenia działalności gospodarczej stanowi ważne wyzwanie dla polityki państwa.(abstrakt oryginalny)

The study brought closer socio-economic determinants of the development of small and medium-sized enterprises on the example of the district of Plock. For this purpose, the results of own research, secondary data from the Central Statistical Office and report on the state of small and medium-sized in Poland in 2013- 2014 prepared by PARP as well as literature were used. The study shows that almost every other entrepreneur running a business to invest their own savings, and only one in four use the bank credit. The vast majority of entrepreneurs intend to further develop the company's business activities. As the main barrier to doing business was high fees prescribed by law, which is compulsory payments to social insurance, taxes and stamp duties. Therefore, to simplify the burdensome regulations on starting and running a business is an important challenge for policy.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Czerwińska-Lubszczyk Agnieszka, Michna Anna. 2013. "MSP w warunkach spowolnienia gospodarczego". Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Seria: Organizacja i Zarządzanie 64: 21-31.
 2. Juchniewicz Małgorzata, Grzybowska Barbara. 2010. Innowacyjność mikroprzedsiębiorstw w Polsce. Warszawa: PARP, 25-126.
 3. Łapacz Danuta. 2015. "Udział małych i średnich przedsiębiorstw w wytwarzaniu PKB. Polska na tle Unii Europejskiej". Współczesna Gospodarka 6 (1): 43-51.
 4. Łapiński Jacek, Melania Nieć, Grzegorz Rzeźnik, Dorota Węcławska. 2015. Przedsiębiorczość i perspektywy rozwoju MSP w Polsce. [W] Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2013-2014, red. A. Tarnawa, P. Zadura-Lichota, 13-54. Warszawa: Wydawnictwo PARP, http:// badania.parp.gov.pl/images/badania/ROSS-2013-2014.pdf, dostęp 10.02.2016.
 5. Matusiak Krzysztof B., Marzena Mażewska. 2004. Wspieranie małej i średniej przedsiębiorczości w świetle ustawy o promocjach zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Warszawa: Wydawnictwo Ministerstwo Gospodarki i Pracy.
 6. MG (Ministerstwo Gospodarki). 2015. Przedsiębiorczość w Polsce. Warszawa, www.me.gov.pl/files/upload/ 8438/RoP2015_poligrafia_popr.pdf, dostęp 9.02.2016.
 7. PARP. 2015. Raport o stanie małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2013-2014. Warszawa: PARP.
 8. Piecuch Teresa. 2010. Przedsiębiorczość. Podstawy teoretyczne. Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 111.
 9. Rozporządzenie Komisji (WE) nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu (ogólne rozporządzenie w sprawie wyłączeń blokowych). Dz.Urz. UE, L 214/3.
 10. Rozporządzenie Komisji (WE) nr 70/2001 z dnia 12 stycznia 2001 r. w sprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy państwa dla małych i średnich przedsiębiorstw. Dz.UE L 10 z 13.01.2001.
 11. Rozporządzenie Komisji (WE) nr 364/2004 z dnia 25 lutego 2004 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 70/2001 i rozszerzające jego zakres w celu włączenia pomocy dla badań i rozwój. Dz.UE, L 63 z 28.02.2004.
 12. Steinerowska-Streb Izabella. 2012. "Bariery małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce - zmiany spowodowane dekoniunkturą gospodarczą". Przegląd Organizacji (7): 18-21.
 13. Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej. Dz.U. nr 173, poz. 1807.
 14. Wolański Robert. 2013. Wpływ otoczenia finansowego na konkurencyjność małych i średnich przedsiębiorstw. Warszawa: Oficyna Wolters Kluwer Business, 19.
 15. www.mg.gov.pl/Wspieranie+przedsiebiorczosci/Polityki+przedsiebiorczosci+i+innowacyjnosci/Definicje- +MSP, dostęp 10.02.2016.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-3535
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu