BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kochel Katarzyna (Uniwersytet Łódzki, doktorantka)
Tytuł
Problematyka porozumień w znowelizowanym ujęciu kodeksu postępowania karnego
Źródło
Kwartalnik Prawo-Społeczeństwo-Ekonomia, 2016, nr 4, s. 16-27
Słowa kluczowe
Kodeks postępowania karnego, Regulacje prawne
Code of Criminal Procedure, Legal regulations
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W artykule przedstawiono zagadnienie konsensualnych trybów zakończenia postępowania karnego w postępowaniu karnym w kontekście ostatnich nowelizacji kodeksu postępowania karnego, które weszły w życie w 2015 r., a następnie w 2016 r. Analizując zmienione przepisy wskazano jak dokonane nowelami zmiany wpłynęły na pozycje oskarżonego i pokrzywdzonego w postępowaniu. Zwrócono także uwagę na najważniejsze problemy, które mogą pojawiać się na gruncie znowelizowanych regulacji karnoprocesowych. Podsumowując dokonano oceny wprowadzonych w omawianym zakresie modyfikacji konsensualnych form zakończenia postępowania karnego. (abstrakt oryginalny)

In the article an issue of consensual modes of completing criminal proceedings in criminal proceedings in the context of the last amendments of the code of criminal proceedings which came into effect in 2015, but next was presented in 2016 Analysing amended regulations they pointed like made with short stories of the change influenced positions of the accused and the aggrieved party in proceedings. They also paid attention to the most important problems which can appear on land of amended disciplinary-procedural regulations. To sum up they made an appraisal of alterations implemented in the discussed scope of consensual forms of completing criminal proceedings. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. A. Drozd, Pokrzywdzony wobec porozumień procesowych, http://www.edukacjaprawnicza.pl/aktualnosci/a/pokaz/c/aktualnosc/art/pokrzywdzony-wobec-porozumien-procesowych.html, 15.06.2016.
 2. A. Lach, Umorzenie postępowania na podstawie art. 59a k.k., "Prokuratura i Prawo", nr 1-2, 2015, s. 137-147.
 3. D. Drajewicz, Pokrzywdzony w znowelizowanym Kodeksie postępowania karnego, "Monitor Prawniczy", nr 18, 2015, s. 960 poczynione uwagi odnosi przede wszystkim do pozycji i uprawnień pokrzywdzonego. Przy czym takie same można poczynić również w odniesieniu do oskarżonego.
 4. D. Gil, Problematyka mediacji w kontekście zmian w polskim procesie karnym, "Ius et Administratio", 2014, nr 3, s. 1-17.
 5. D. Kużelewski, K. Szczęsny, Konsensualizm a kontradyktoryjność procesu karnego. Uwagi na temat mediacji w świetle projektu nowelizacji k.p.k., [w:] P. Wiliński (red.), Kontradyktoryjność w polskim procesie karnym, Warszawa 2013, s. 404-416.
 6. E. Bieńkowska, Pokrzywdzony w świetle najnowszej nowelizacji przepisów prawa karnego, "Prokuratura i Prawo", nr 3, 2014, s. 26.
 7. E. Bieńkowska, Poradnik mediatora (Mediacja od A do Z), Warszawa 1999, s. 50, Pokrzywdzony w kontradyktoryjnym procesie karnym, "Prokuratora i Prawo", nr 3, 2016, s. 16.
 8. G. Skrzypczak, Szanse rozwoju mediacji w świetle nowelizacji Kodeksu postępowania karnego, "Monitor Prawniczy", nr 8, 2003, s. 356.
 9. J. Machlańska, Klika uwag krytycznych o trybach konsensualnych w projekcie ustawy o zmianie kodeksu postępowania karnego zaproponowanym przez Komisję Kodyfikacyjną Prawa Karnego [w:] P. Wiliński (red.), Kontradyktoryjność w polskim procesie karnym, Warszawa 2013, s. 427.
 10. L. Mazowiecka, Szanse na mediacje w postępowaniu przygotowawczym, "Prokuratura i Prawo", nr 10, 2015, s. 93-94.
 11. M. Kurowski, Umorzenie postępowania na podstawie art. 59a k.k., [w:] T. Grzegorczyk (red.), Polski proces karny i materialne prawo karne w świetle nowelizacji z 2013 r. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Januszowi Tylmanowi, Warszawa 2014, s. 439-450.
 12. M. Marszałek, Konsensualne zakończenie postępowania karnego w trybie artykułu 335 k.p.k., "Prokuratura i Prawo", nr 10, 2012, s. 100.
 13. W. Jasiński, Porozumienia procesowe w znowelizowanym kodeksie postępowania karnego, "Prokuratura i Prawo", nr 10, 2014, s. 5-6.
 14. M. Zbrojewska, Dobrowolne poddanie się karze, Białystok 2002, s. 15.
 15. P. Kardas, Konsensualne sposoby rozstrzygania w świetle nowelizacji kodeksu postępowania karnego z 10 stycznia 2003 r., "Prokuratura i Prawo", nr 1, 2004, s. 52.
 16. R. Zawłocki, Reforma prawa karnego materialnego od 1.7.2015 r. Uwagi ogólne dotyczące najważniejszych zmian w Kodeksie karnym, "Monitor Prawniczy", nr 11, 2015, s. 569-573.
 17. R. Zawłocki, Umorzenie restytucyjne z art. 59a Kodeksu karnego - zasady stosowania i związane z nimi podstawowe problemy interpetacyjne, "Monitor Prawniczy", nr 15, 2015, s. 737.
 18. S. Waltoś, Porozumienia w europejskim procesie karnym; próba syntetycznego spojrzenia, "Prokuratura i Prawo", 2000, nr 1, s. 8.
 19. S. Zabłocki, Głos w dyskusji [w:] P. Wiliński (red.) Kontradyktoryjność w polskim procesie karnym, Warszawa 2013, s. 428.
 20. Z. Brodzisz, Komentarz do art. 335 k.p.k., [w:] Kodeks postępowania karnego. Komentarz., J. Skorupka (red.), System Informacji Prawnej Legalis 2016.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2392-1838
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu