BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Stankiewicz Emilia (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, doktorantka)
Tytuł
Kapitał społeczny w perspektywie interdyscyplinarnej
Źródło
Kwartalnik Prawo-Społeczeństwo-Ekonomia, 2016, nr 4, s. 44-65, tab.
Słowa kluczowe
Kapitał społeczny, Teoria ekonomii, Teoria kapitału społecznego, Interdyscyplinarność
Social capital, Economic theory, Theory of social capital, Interdisciplinarity
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Pojęcie kapitału społecznego jest trudne do zdefiniowania. Przyczyną tego jest wielość i niejednoznaczność koncepcji definiujących to pojęcie. Głównym problemem jest brak określenia, czym dokładnie kapitał społeczny jest, a jedynie wskazanie, do czego się odnosi. Jednak od prawie trzydziestu lat koncepcja kapitału społecznego coraz częściej pojawia się w badaniach, jako uzupełnienie lub poszerzenie perspektywy badawczej w naukach społecznych, m.in. ekonomii. Niniejszy artykuł ma na celu sklasyfikowanie zaproponowanych do tej pory klasycznych ujęć pojęcia i jego rodzajów oraz przegląd propozycji badań empirycznych nad kapitałem społecznym. Artykuł podzielono na cztery punkty. Punkt pierwszy poświęcono analizie genezy i różnicom w definiowaniu terminu "kapitał społeczny". Punkt drugi dotyczy klasyfikacji rodzajów kapitału społecznego wg terminologii używanej przez poszczególnych autorów. Punkt trzeci to analiza terminu z punktu widzenia perspektywy ekonomicznej. Punkt czwarty to próba zebrania metod pomiaru kapitału społecznego. Opracowanie zamyka zakończenie podsumowujące zebrane dane i wskazujące propozycję dalszych badań nad kapitałem społecznym w ujęciu ekonomicznym. (abstrakt oryginalny)

The concept of social capital is difficult to define. This is due to the multiplicity and ambiguity of the ideas that define this notion. The main issue is the lack of definition of what exactly social capital is, and there is only an indication of what it refers to. However, since nearly thirty years, the concept of social capital is increasingly appearing in the research, as a complement or extension to the range of research in the social sciences, including economy. This article aims to classify classic approaches of the concept and its types proposed so far and to give an overview of the proposals of empirical research on social capital. This article is divided into four points. The first point is devoted to the analysis of the origins and differences in defining the term "social capital". The second point deals with the classification of types of social capital, according to the terminology used by the respective authors. The third point is the analysis of the term from the economic point of view. The fourth point is an attempt to collect methods of measuring social capital. The article closes with a summary of the collected data and an indication of further research proposals on social capital in economic view. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. A. Ardichvili, R. Cardozo, S. Ray., A theory of entrepreneurial opportunity identification and development, [w:] "Journal of Business Venturing", Vol. 18, 2003, s. 105-123.
 2. A. BarNir., Starting technologically innovative ventures: reasons, human capital, and gender, [w:] "Management Decision", Vol. 50 Issue 3, 2012, http://dx.doi.org/10.1108/00251741211216205, 06.03.2016.
 3. A. Brzózka, W kręgle lepiej grać samemu, http://publica.pl/teksty/w-kregle-lepiej-grac-samemu-38065.html, 29.10.2014; M. Mularska-Kucharek, Kapitał społeczny a jakość życia. Na przykładzie zbiorowości wielkomiejskiej, Łódź 2014, s. 33.
 4. A. Klimczuk, Kapitał społeczny Polaków a rozwój społeczno-ekonomiczny, http://www.ssoar.info/ssoar/bitstream/handle/document/31433/ssoar-2009-klimczuk-kapita_spoeczny_polakow_a_rozwoj.pdf?sequence=, 26.06.2015.
 5. A. Matysiak, Źródła kapitału społecznego, Wrocław 1999, s. 21.
 6. A. Portes, Social Capital: Its Origins and Applications in Modern Sociology, [w:] "Annual Review of Sociology", t. 24, 1998, http://www.unc.edu/courses/2008fall/sowo/804/957/Readings/socialcapital.pdf, 02.04.2014.
 7. B. Pogonowska, Kapitał społeczny - próba rekonstrukcji kategorii pojęciowej, [w:] "Kapitał społeczny - aspekty teoretyczne i praktyczne", Poznań 2004, s. 16.
 8. Bourdieu P., In Other Words: Essays toward a Reflective Sociology, Stanford 1990, s. 104.
 9. C. M. Christensen, Przełomowe innowacje:możliwości rozwoju czy zagrożenie dla przedsiębiorstwa, Warszawa 2010, s. 50.
 10. C. Sundaramurthy, Sustaining trust within family businesses, [w:] "Family Business Review", Vol. 21 No. 1, 2008, s. 89-102.
 11. C. Trigilia, Social capital and local development, [w:] "European Journal of Social Theory", t.4 nr4, 2001, http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.203.5003&rep=rep1&type=pdf, 01.09.2014.
 12. C.L. Bankston, M. Zhou, Social capital as process: the meanings and problems of a theoretical metaphor?, [w:] "Sociological Inquiry", Vol. 72 No. 2, 2002, s. 285-317.
 13. Ch. Grootaert, D. Narayan, V. Nyhan Jones, M. Woolcock, Measuring Social Capital An Integrated Questionnaire, Paper No 18, World Bank, 2004, http://elibrary.worldbank.org/doi/pdf/10.1596/0-8213-5661-5, 25.05.2015.
 14. Ch. Grootaert, Social Capital, Household Welfare and Poverty in Indonesia, [w:] "Policy Research", Working Paper no. 2148, World Bank, 1999, http://elibrary.worldbank.org/doi/pdf/10.1596/1813-9450-2148), 19.09.2014.
 15. Ch. Grootaert, Social Capital: The missing Link? Social Capital Initiative, [w:] "Working Paper 3. Social Capital Initiative World Bank", http://siteresources.worldbank.org/INTSOCIALCAPITAL/Resources/Social-Capital-Initiative-Working-Paper-Series/SCI-WPS-03.pdf, 20.03.2014.
 16. Ch. Koeber, D. W. Wright, Gender Differences in the Reemployment Status of Displaced Workers Human Capital as Signals that Mitigate Effects of Bias, [w:] "Journal of Socio - Economics" 35(5), https://www.researchgate.net/publication/223722790_Gender_Differences_in_the_Reemployment_Status_of_Displaced_Workers_Human_Capital_as_Signals_that_Mitigate_Effects_of_Bias, 13.02.2016.
 17. Ch. Ming-Huei, Ch. Yu-Yu, The impacts of human capital in enhancing new venture's performance, [w:] "Journal of Knowledge-based Innovation in China", Vol. 5 Iss 2, 2003, http://dx.doi.org/10.1108/JKIC-06-2013-0011, 06.03.2016.
 18. D. Ariely, Zalety irracjonalności, Wydawnictwo Dolnośląskie, Wrocław, 2010, s. 43.
 19. D. Kahneman, Pułapki myślenia. O myśleniu szybkim i wolnym, Media Rodzina, Poznań, 2012, s. 110.
 20. D. Khaneman, A. Tversky, Judgment under Uncertainty: Heuristics and Biases, http://link.springer.com/chapter/10.1007/978-94-010-1834-0_8 , 23.04.2014.;D. Kahneman, A. Tversky, Choices, Values, and Frames,http://web.missouri.edu/~segerti/capstone/choicesvalues.pdf., 22.04.2015.
 21. D. Narayan, M. F. Cassidy, A Dimensional Approach to Measuring Social Capital: Development and Validation of a Social Capital Inventory, [w:] "Current Sociology", t.49, nr 2, 2001, http://commdev.org/files/652_file_a020037.pdf, 24.06.2015.
 22. D. Parent, Industry-specific capital and the wage profile: evidence from the National Longitudinal Survey of Youth and the Panes Study of Income Dynamics,[w:] "Journal of Labor Economics", Vol. 18 No. 2, 2000, s. 306-323.
 23. D. Węziak-Białowolska, Kapitał społeczny w Polsce w świetle Diagnozy Społecznej - pomiar i wybrane wyniki empiryczne, [w:] "Studia Demograficzne 1-2", 2010, http://www.researchgate.net/publication/262273884_Kapita_spoeczny_w_Polsce_w_wietle_Diagnozy_Spoecznej_-_pomiar_i_wybrane_wyniki_empiryczne, 17.05.2015.
 24. E. Glaeser E., D. Laibson, B. Sacerdote, The Economic Approach to Social Capital. National Bureau of Economic Research Working Paper Series (Working Paper 7728), 2000, ftp://ftp.repec.org/RePEc/fth/harver/hier1916.pdf, 04.05.2014.
 25. E. Glaeser, D. Laibson, B. Sacerdote, An Economic Approach to Social Capital. Royal Economic Society - The Economic Journal (112): F437-F458, 2002, http://scholar.harvard.edu/files/glaeser/files/economicapproachsocialcapital.pdf, 04.05.2014.
 26. F. Fukuyama, Kapitał społeczny, [w:] "Kultura ma znaczenie", Kraków 2003, s. 169.
 27. F. Fukuyama, Social Capital and Civil Society, https://www.imf.org/external/pubs/ft/seminar/1999/reforms/fukuyama.htm), 20.03.2014.
 28. F. Fukuyama, Zaufanie. Kapitał społeczny a droga do dobrobytu, Warszawa-Wrocław 1997, s. 27.
 29. F. Welter, All you need is trust? A critical review of the trust and entrepreneurship literature, [w:] "International Small Business Journal", Vol. 30 No. 3, 2012, s. 193-212.
 30. G. De Jong, The impact of social and human capital on individual cooperative behaviour, critical perspectives on international business, Vol. 11 Iss 1, 2015, http://dx.doi.org/10.1108/cpoib-12-2012-0063, 06.03.2016.
 31. G. Grigerenzer, Risk Savvy. How to make good decisions, Allen Lane, London, 2014, s. 12.
 32. T. Tyszka, Decyzje. Perspektywa psychologiczna i ekonomiczna, Wydawnictwo Naukowe "Scholar", Warszawa, 2010, s. 52.
 33. G. S.Berker, K. M. Murphy, Social Economics: Market Behavior in a Social Environment, London 2000, s. 142 - 144.
 34. H. Westlund, F. Adam, Social capital and economic performance: A meta-analysis of 65 studies, [w:] "European Planning Studies", t. 18, nr 6, 2010, https://www.researchgate.net/c/o46xg1/javascript/lib/pdfjs/web/deref/http dx.doi.org 10.1080 09654311003701431, 01.03.2016.
 35. H. X Shi, D. M. Shepherd, T. Schmidts, Social capital in entrepreneurial family businesses: the role of trust, [w:] "International Journal of Entrepreneurial Behavior & Research", Vol. 21 Iss 6, 2015, http://dx.doi.org/10.1108/IJEBR-04-2015-0090, 06.03.2016.
 36. H.Fussell H., J. Harrison-Rexrode, W.R. Kennan, V. Hazleton, The relationship between social capital, transaction costs, and organizational outcomes, [w:] "Corporate Communications: An International Journal", Vol. 11 Iss 2, 2006, http://dx.doi.org/10.1108/13563280610661688), 07.03.2016.
 37. I. Light, L. P. Dana, Boundaries of social capital in entrepreneurship, [w:] "Entrepreneurship Theory and Practice", Vol. 37 No. 3, s. 603-624.
 38. J. Coleman, Foundations of Social Theory, http://www.public.iastate.edu/~carlos/607/readings/coleman.pdf, 20.03.2014.
 39. J. Coleman, Social Capital in the Creation of Human Capital, [w:] "American Journal of Sociology", http://courseweb.lis.illinois.edu/~katewill/for-china/readings/coleman 1988 social capital.pdf, 20.03.2014.
 40. J. Coleman, T. Hoffer, Public and Private Schools: the Impact of Communities, http://www.jstor.org/stable/pdf/40257224.pdf?seq=1#page_scan_tab_contents, 25.03.2015.
 41. J. Czapiński, Kapitał ludzki i kapitał społeczny a dobrobyt materialny: polski paradoks, [w:] "Zarządzanie Publiczne" nr 4, 2008, s. 12.
 42. J. Czapiński, T. Panek, Diagnoza społeczna 2013,[w:] Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej i Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich, Warszawa 2013, http://analizy.mpips.gov.pl/images/stories/publ_i_raporty/DS2013/Raport_glowny_Diagnoza_Spoleczna_2013.pdf, 03.10.2014.
 43. J. Działek, Kapitał społeczny - ujęcia teoretyczne i praktyka badawcza, [w:] "Studia Regionalne i Lokalne", Nr 3(45)/2011, https://www.academia.edu/3227468/Kapital_spoleczny-ujecia_teoretyczne_i_praktyka_badawcza), 23.03.2014.
 44. J. Field, Social Capital, London: Routledge (2nd Edition), 2008, s. 126.
 45. J. Gimeno, T. Folta, A. Cooper, G. Woo, Survival of the fittest? Entrepreneurial human capital and the persistence of underperforming firms, [w:] "Administrative Science Quarterly", Vol. 42, 1997, s. 750-78.
 46. J. Nahapiet, S. Ghoshal, Social capital, intellectual capital, and the organizational advantage, [w:] "Academy of Management Review", Vol. 23, 199, s. 242-267.
 47. J. Stone J. B. Nienhuis, O.A. Aliaga,, The Strategic Value of Social Capital: How Firms Capitalize on Social Assets, [w:] "European Journal of Training and Development", Vol. 36 Issue 7, 2012, s.766 - 768.
 48. J.W. Van Deth, Measuring social capital: Orthodoxies and continuing controversies, [w:] "International Journal of Social Research Methodology", t. 6, nr 1, 2003, https://www.researchgate.net/publication 248988830_Measuring_social_capital_Orthodoxies_and_continuing_controversies, 20.05.2015.
 49. K. Kostro, Kapitał społeczny w teorii ekonomicznej, [w:] "Gospodarka Narodowa", nr 7-8, Warszawa 2005, s. 10.
 50. K. Sierocińska, Kapitał społeczny. Definiowanie, pomiary i typy, Studia Ekonomiczne, Nr 1 (LXVIII), http://www.inepan.waw.pl/pliki/Studia 2011 1 4 sierocinska.pdf, 20.03.2014.
 51. L.J. Hanifan, The Rural School Community Center, http://www.jstor.org/stable/1013498, 20.03.2014.
 52. M. Casson and M. Della Giusta, Entrepreneurship and social capital: analyzing the impact of social networks on entrepreneurial activity from a rational action perspective, [w:] "International Small Business Journal", Vol. 25 No. 3, 2007, s. 220-244.
 53. M. Fink, A. Kessler, Cooperation, trust and performance: empirical results from three countries, [w:] "British Journal of Management", Vol. 21 No. 2, 2010, s. 469-483.
 54. M.G. Colombo, L. Grilli, Founders' human capital and the growth of new technology-based firms: A competence-based view, [w:] "Research Policy 34, 2005, http://www.dge.ubi.pt/msilva/Papers_MECE/Paper_17.pdf, 23.02.2016.
 55. M. Woolcock, The Place of Social Capital in Understanding Social and Economic Outcomes, http://www.oecd.org/dataoecd/5/13/1824913.pdf, 02.04.2014.
 56. N. Lin, A network theory of social capital, [w:] D. Castiglione van Deth, G. Wolleb, Handbook on Social Capital, London 2008, s. 50-69.
 57. O. Jones, A. Macpherson, R. Thorpe, Learning in owner-managed small firms: mediating artefacts and strategic space, [w:] "Entrepreneurship & Regional Development", Vol. 22 Nos 7/8,2010, s. 649-673.
 58. P. Davidsson P., B. Honig., The role of social and human capital among nascent entrepreneurs, [w:] "Journal of Business Venturing", Volume 18, Issue 3, 2003, s. 301-331.
 59. P.J. Ferri, D. Deakins, G. Whittam, The measurement of social capital in the entrepreneurial context, [w:] "Journal of Enterprising Communities: People and Places in the Global Economy", Vol. 3 Iss 2, 2009, http://dx.doi.org/10.1108/17506200910960842, 06.03.2016.
 60. P.J. Zak, S. Knack, Trust and growth, [w:] "The Economic Journal", Nr 111/470, 2001, s. 295-321.
 61. P. Sztompka, Zaufanie, nieufność i dwa paradoksy demokracji, [w:] P. Sztompka, M. Kucia (red.), Socjologia. Lektury, Kraków 2005, s. 397-408.
 62. P. Sztompka, Zaufanie. Fundament społeczeństwa, Kraków 2007, s. 244.
 63. P.W.K. Ng, C. M. Lau and M.K. Nyaw, The effect of trust on international joint venture performance in China, [w:] "Journal of International Management", Vol. 13 No. 4, 2007, s. 430-448.
 64. R. H. Topel, Specific Capital, Mobility, and Wages: Wages Rise with Job Seniority, [w:] "Journal of Political Economy", 1991, http://web.stanford.edu/~pista/topel.pdf, 22.02.2016.
 65. R. Putnam, Demokracja w działaniu. Tradycje obywatelskie we współczesnych Włoszech, Warszawa-Kraków 1995, s. 69.
 66. R. Putnam, Samotna gra w kręgle. Upadek i odrodzenie wspólnot lokalnych w Stanach Zjednoczonych, Warszawa 2008, s.21.
 67. R. Putnam, Social Capital: Measurement and Consequences, [w:] "Canadian Journal of Policy Research", http://www.oecd.org/dataoecd/25/6/1825848.pdf, 20.03.2014.
 68. R. Thaler, Misbehaving, The Making of Behavioural Economics, http://go.galegroup.com/ps/anonymous?id=GALE A423819468&sid=googleScholar&v=2.1&it=r&linkaccess=fulltext&issn=00280836&p=AONE&sw=w&authCount=1&isAnonymousEntry=true, 23.04.2014.
 69. R.A. Baron, G.D. Markman, Beyond social capital: the role of social skills in entrepreneurs' success, [w:] "Academy of Management Executive", Vol. 14, 2000, s. 1-15.
 70. S. Boutilier, R. B. McNaughton, Collaboration, Proximity, and Innovation, Advances, Interdisciplinary Studies of Work Teams, Vol. 12, 2006, s. 175-202.
 71. S. De Wever, Learning and capability development: The impact of social capital, [w:] "Applied Business Strategy", http://dx.doi.org/10.1016/S0749-6826(07)10006-8, 2015, 01.03.2016.
 72. S. Knack, P. Keefer, Does social capital have an economy payoff? A cross-country investigation, [w:] "Quarterly Journal of Economics", Vol. 112 No. 4, s. 1251-1288.
 73. S. MacPherson, R. Holt, Knowledge, learning and small firm growth: a systematic review of the evidence, [w:] "Research Policy", Vol. 36, 2007, s. 172-92.
 74. Sierocińska K., Kapitał społeczny. Definiowanie, pomiary i typy, [w:] "Studia Ekonomiczne", Nr 1 (LXVIII), http://www.inepan.waw.pl/pliki/Studia 2011 1 4 sierocinska.pdf, 20.03.2014.
 75. T. Kowalski, The Simonian bounded rationality hypothesis and the expectation formation mechanism, http://mpra.ub.uni-muenchen.de/33981/MPRA, Paper No. 33981, 22.04.2015.
 76. T. S. Manolova, B.S. Gyoshev, I. M. Manev, The role of interpersonal trust for entrepreneurial exchange in a transition economy, [w:] "International Journal of Emerging Markets", Vol. 2 No. 2, 2007 s. 107-122.
 77. T. Zaleśkiewicz., Psychologia ekonomiczna, PWN, Warszawa, 2012, s.10.
 78. V. Hazleton, W. Kennan, Social capital: reconceptualizing the bottom line, [w:] "Corporate Communications: An International Journal", http://www.emeraldinsight.com/doi/abs/10.1108/13563280010372513, 28.02.2016.
 79. W. Watson, W.H. Steward., A. BarNir., The effects of human capital, organizational demography, and interpersonal processes on venture partner perceptions of firm profit and growth, [w:] "Journal of Business Venturing", Vol. 18 No. 1, 2003, s. 145-164.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2392-1838
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu