BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Muszyńska Joanna (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu), Müller-Frączek Iwona (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
Tytuł
Projekt "Europa efektywnie korzystająca z zasobów" - pozycja Polski na tle Wspólnoty w zakresie realizacji inicjatywy przewodniej Unii Europejskiej
Project "A Resource - Efficient Europe" - The Position of Poland Against the Community in the Implementation of the Flagship Initiative of the European Union
Źródło
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2016, T. 18, z. 2, s. 184-190, tab., bibliogr. 9 poz.
Słowa kluczowe
Wielowymiarowa analiza porównawcza, Taksonomia, Strategia Europa 2020, Metoda Z. Hellwiga, Wyniki badań
Multi-dimensional comparative analysis, Taxonomy, Europe 2020 Strategy, Hellwig's method, Research results
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem badania była analiza przestrzennego zróżnicowania krajów pod względem stopnia realizacji zadań inicjatywy "Europa efektywnie korzystająca z zasobów". W szczególności oceniano postęp jaki poczyniły kraje w tym zakresie oraz analizowano dysproporcje między nimi. W badaniu wykorzystano metody wielowymiarowej analizy porównawczej: wzorzec rozwoju Hellwiga w wersji dynamicznej oraz dynamiczny miernik taksonomii relatywnej według Wydymusa. Analizą objęto dane za lata 2010-2014. Stwierdzono silne zróżnicowanie krajów Wspólnoty pod względem stopnia realizacji projektu przewodniego UE. W całym okresie badania liderem klasyfikacji była Łotwa, najsłabsze zaś wyniki osiągnęły Malta oraz kraje Beneluksu. Zaobserwowano również, że większość państw członkowskich znaczne ograniczyła emisję gazów cieplarnianych oraz zwiększyła wykorzystanie energii ze źródeł odnawialnych. Odnotowano niezadowalające wyniki dla Polski. Mimo że poczyniła ona postęp we wszystkich aspektach badania, to był on nieznaczny w porównaniu do osiągnięć innych państw.(abstrakt oryginalny)

The aim of the study was to analyse the spatial diversity of countries in terms of the degree of implementation of the project: "A resource - efficient Europe", the flagship initiative under Europe 2020 Strategy. In particular, the progress made by countries in this area and the disparities between them were assessed. The study covered the years 2010-2014. It was conducted with the methods of multivariate statistical analysis: a dynamic version of Hellwig's synthetic variable method and a dynamic measure of the relative taxonomy, proposed by Wydymus. The analysis confirmed the strong differentiation of EU Member States in terms of level of implementation of the flagship initiative. The leader of classification in the whole period of the study was Latvia. The weakest results were achieved by Benelux and Malta. It was noticed that the majority of countries has made significant progress in reducing greenhouse gas emissions and increase the use of renewable energy. Poland has achieved rather disappointing results. Although Poland has made the progress in all aspects of the study, it was insignificant compared to the achievements of other countries.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Eurostat. http://ec.europa.eu/eurostat/data/database, dostęp 02.2016.
  2. Hellwig Zdzisław. 1968. "Zastosowanie metody taksonomicznej do typologicznego podziału krajów ze względu na poziom rozwoju oraz zasoby i strukturę wykwalifikowanych kadr". Przegląd Statystyczny XV (4): 307-327.
  3. KE. 2010. Komunikat Komisji Europejskiej KOM(2010) 2020. "Europa 2020". Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu. Bruksela. http://eur-lex.europa. eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52010DC2020&rid=1, dostęp 2.2016.
  4. KE. 2011. Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, The European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions. A Resource-Efficient Europe - Flagship Initiative Under The Europe 2020 Strategy. Brussels 26.01.2011. http://ec.europa.eu/resource- -efficient-europe/pdf/resource_efficient_europe_en.pdf, dostęp 02.2016.
  5. KE. 2013. Komunikat Komisji Europejskiej COM(2012)60. Innowacje w służbie zrównoważonego wzrostu: biogospodarka dla Europy. Bruksela. http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX: 52012DC0060&rid=1, dostęp 2.2016.
  6. Lira Jarosław. 2015. "A Comparison of the Method of Relative Taxonomy for the Assesment of Infrastructural Development of Counrties in Wielkopolskie Voivodeship". Quantitative Methods in Economics XVI (2): 53-62.
  7. PE. 2013a. Rezolucja Parlamentu Europejskiego P7_TA(2013)0302 z dnia 2 lipca 2013 r. Innowacje w służbie zrównoważonego wzrostu: biogospodarka dla Europy. Dz.Urz. UE C75/41. http://eur-lex.europa. eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52013IP0302&rid=3, dostęp 4.2016.
  8. PE. 2013b. Sprawozdanie Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności w sprawie innowacji w służbie zrównoważonego wzrostu: biogospodarka dla Europy. 14.06.2013: 13. http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+REPORT+ A7-2013-0201+0+DOC+PDF+V0//PL, dostęp 4.2016.
  9. Wydymus Stanisław. 2013. "Rozwój gospodarczy a poziom wynagrodzeń krajach Unii Europejskiej - analiza taksonomiczna". Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego 756 (57): 631-645.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-3535
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu