BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Sroka Wojciech (Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie)
Tytuł
Potencjał produkcyjny rolnictwa w miastach i obszarach podmiejskich
Production Capability of Agriculture in Cities and Suburban Areas
Źródło
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2016, T. 18, z. 2, s. 249-255, tab., bibliogr. 19 poz.
Słowa kluczowe
Potencjał rolnictwa, Rolnictwo, Urbanizacja, Analiza czynnikowa, Wyniki badań
Farming potential, Agriculture, Urbanisation, Factor analysis, Research results
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Podjęto próbę oceny potencjału produkcyjnego rolnictwa w miastach wojewódzkich Polski oraz ich strefach podmiejskich. Badania prowadzono z wykorzystaniem m.in. metody analizy czynnikowej. Wyniki badań wskazują, że potencjał produkcyjny rolnictwa gmin miejskich i podmiejskich był tylko nieznacznie niższy niż średnio w kraju i średnio w gminach wiejskich. Ponadto zidentyfikowano bardzo wyraźną polaryzację potencjału produkcyjnego rolnictwa miejskiego (i podmiejskiego) przejawiającą się w jednoczesnym dużym udziale upraw intensywnych i bardzo ekstensywnych.(abstrakt oryginalny)

This aims to evaluate the production capability of agriculture in provincial cities and their suburbs. Researches have been carried out with the use of i.e. factor analysis method. Analyses show that the production capability of agriculture in urban and suburban communes is slightly lower than in rural communes on average. Polarization of production capability of urban (and suburban) agriculture, which is evident in the simultaneous share of intensive and extensive farming, has been noticed.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Czopek Anna. 2013. "Analiza porównawcza efektywności metod redukcji zmiennych- analiza składowych głównych i analiza czynnikowa". Studia Ekonomiczne 132: 7-23.
 2. Czyż Teresa. 1971. Zastosowanie metody analizy czynnikowej do badania ekonomicznej struktury regionalnej Polski. Warszawa: Zakład Narodowy imienia Ossolińskich.
 3. Czyżewski Andrzej. 1976. Miasta wielkopolski w Polsce Ludowej. Ekonomiczno- demograficzne podstawy rozwoju w okresie 1946-1970. Warszawa: Wydawnictwo PWN.
 4. Czyżewski Andrzej, Joanna Strońska-Ziemann. 2014. "Determinanty rozwoju obszarów wiejskich podregionu pilskiego". Roczniki Naukowe SERiA XVI (3): 74-79.
 5. GUS. 2011. Powszechny spis rolny 2010. Warszawa.
 6. Maik Wiesław. 1992. Podstawy geografii miast. Toruń: Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.
 7. Majchrzak Anna, Feliks Wysocki. 2007. "Potencjał produkcyjny rolnictwa w województwie wielkopolskim" Roczniki Naukowe SERiA IX (2), 217-221.
 8. Okoń Jan. 1964. "Analiza czynnikowa w psychologii" Warszawa: Wydawnictwo PWN.
 9. Pawlak Karolina, Walenty Poczta. 2010. "Potencjał polskiego rolnictwa pięć lat Po akcesji do UE jako przesłanka jego konkurencyjności". Wieś i Rolnictwo 1 (146): 21-47.
 10. Poczta Walenty, Joanna Średzińska, Aldona Standar. 2008. "Sytuacja finansowa gospodarstw rolnych krajów UE według potencjału produkcyjnego". Journal of Agribusiness and Rural Development 10: 83-94.
 11. Pölling Bernd, Rolf Born. 2015. "Urbane Landwirtschaft in der Metropole Ruhr". Natur und Landschaft 90 (8): 376-382.
 12. Sroka Wojciech. 2014. "Rolnictwo w obrębie miast - wybrane aspekty zmian strukturalnych przed i po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej". Zeszyty Naukowe SGGW Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej 108: 33-43.
 13. Sroka Wojciech. 2015. "Przemiany społeczno-zawodowe w rolnictwie miast wojewódzkich i ich obszarów funkcjonalnych". Roczniki Naukowe SERiA XVII (5): 264-271.
 14. Sroka Wojciech, Bernd Pölling. 2015. "The Potential and Significance of Urban Agriculture on the Basis of the Ruhr Metropolis and the Upper Silesian Metropolis." Problems of World Agriculture XXX (4): 180-193.
 15. Stanisz Andrzej. 2007. Przystępny kurs statystyki z zastosowaniem STATISTICA PL na przykładach z medycyny. Tom 3. Analizy wielowymiarowe. Kraków: Wydawnictwo StatSoft.
 16. Śleszyński Przemysław. 2013. "Delimitacja Miejskich Obszarów Funkcjonalnych stolic województw" Przegląd Geograficzny 85 (2): 173-197.
 17. Śmigla Marta. 2015. Ekonomiczne determinanty produkcji mleka w makroregionach Unii Europejskiej. Rozprawa doktorska. http://www.wbc.poznan.pl/Content/351856/Smigla_Marta_doktorat.pdf, dostęp kwiecień 2016.
 18. Wagner Klaus. 2005. Funktionen der Landwirtschaft in stadtnahen Grünstrukturen: EU-COST Aktion C11. Greenstructure and urban planning no 19. Wien: AWI Bundesanstalt für Agrarwirtschaft.
 19. Zasada Ingo, Wolfgang Loibl, Mario Köstl, Annette Piorr. 2013. "Agriculture under human influence: a spatial analysis of farming systems and land use in European rural-urban-regions". European Countryside 5 (1): 71-88.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-3535
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu