BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Bieńkowska-Gołasa Wioletta (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Tytuł
Produkcja i wykorzystanie energii elektrycznej w Polsce z uwzględnieniem odnawialnych źródeł energii
Production and Use of Electricity in Poland with the Consideration of Renewable Energy Sources
Źródło
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2016, T. 18, z. 3, s. 17-22, rys., tab., bibliogr. 9 poz.
Słowa kluczowe
Produkcja, Energia elektryczna, Odnawialne źródła energii, Zużycie energii
Production, Electric power, Renewable energy sources, Energy consumption
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem artykułu jest przedstawienie produkcji i zużycia energii elektrycznej (z uwzględnieniem OZE) w Polsce w ujęciu czasowym i regionalnym. Wykorzystano dane statystyczne za lata 2005, 2009 i 2014, pochodzące z GUS, które dotyczyły: produkcji i zużycia energii elektrycznej, produkcji energii z odnawialnych źródeł oraz ich udziału w produkcji energii elektrycznej ogółem. W Polsce można zauważyć pozytywne zmiany w ciągu ostatnich lat, szczególnie jeśli chodzi o odnawialne źródła energii. Należy uznać, iż Polska ma potencjał energetyczny w tym zakresie, gdyż świadczy o tym wzrost produkcji energii ze źródeł alternatywnych, a także wzrost udziału OZE w produkcji energii elektrycznej ogółem.(abstrakt oryginalny)

The article is to present the production and consumption of electricity (with the consideration of RES) in Poland. The data are shown in time and broken by regions. The article draws on statistics from the Central Statistical Office (the years 2005, 2009 and 2014) which concern: electricity production and consumption, power production from renewable energy sources and their share in the overall electricity production. Poland has seen positive changes over the last years, especially as regards renewable energy sources. It can be claimed that Poland has energy potential in this matter, which is proved by an increase in energy production from alternative sources and a higher share of RES in the overall electricity production.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
  1. Cichy Piotr. 2006. Alternatywne źródła energii. [W] Energia w czasach kryzysu, red. K. Kuciński, 148. Warszawa: Wydawnictwo Difin.
  2. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/28/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych zmieniająca i w następstwie uchylająca dyrektywy 2001/77/ WE oraz 2003/30/WE.
  3. Jabłoński Władysław, Jan Wnuk. 2009. Zarządzanie odnawialnymi źródłami energii. Aspekty ekonomiczno- -techniczne. Sosnowiec: Oficyna Wydawnicza "HUMANITAS".
  4. Juściński Jarosław. 2010. Perspektywy rozwoju Odnawialnych Źródeł Energii (OZE) w Polsce do 2020 roku. [W] Odnawialne źródła energii w świetle globalnego kryzysu energetycznego. Wybrane problemy, red. F. Krawiec, 38. Warszawa: Wydawnictwo. Difin.
  5. MG. 2009. Polityka energetyczna Polski do 2030 roku. Ministerstwo Gospodarki, Warszawa.
  6. MG. 2011. Raport zawierający analizę realizacji celów ilościowych i osiągniętych wyników w zakresie wytwarzania energii elektrycznej w odnawialnych źródłach energii w latach 2009-2010, z uwzględnieniem szerszej perspektywy czasowej. Ministerstwo Gospodarki. Warszawa.
  7. Niedziółka Dorota. 2012. Uwarunkowanie prawne. [W] Zielona energia w Polsce, red. D. Niedziółka, 36-37. Warszawa: Wydawnictwo CeDeWu.
  8. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. i ustawa z dnia 8 stycznia 2010 r. o zmianie ustawy - Prawo energetyczne oraz o zmianie niektórych innych ustaw. Dz.U. z 2010 r. nr 21, poz. 104.
  9. Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii. Dz.U. 2015 poz. 478
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-3535
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu