BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Bojarszczuk Jolanta (Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa - Państwowy Instytut Badawczy w Puławach), Podleśny Janusz (Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa - Państwowy Instytut Badawczy w Puławach)
Tytuł
Aspekty ekonomiczne uprawy mieszanki strączkowo-zbożowej w porównaniu do czystego siewu łubinu wąskolistnego i jęczmienia jarego
Legume-Cereal Mixture in Comaprison to Pure Sowing of Blue Lupine and Spring Barley
Źródło
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2016, T. 18, z. 3, s. 23-28, tab., bibliogr. 19 poz.
Słowa kluczowe
Produkcja roślinna, Koszty, Wyniki badań, Wynik finansowy, Nadwyżki produkcyjne
Crop production, Costs, Research results, Financial performance, Surplus production
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem badań była ocena ekonomiczna uprawy mieszanki łubinu wąskolistnego odmiany o tradycyjnym genotypie z jęczmieniem jarym w porównaniu do siewu czystego rośliny strączkowej i zbożowej. Z analizy wynika, że wartość produkcji ogółem w poszczególnych latach była zróżnicowana, jednak najwyższy poziom dla wszystkich upraw zanotowano w 2014 roku. To zróżnicowanie przede wszystkim wynikało z ceny zbytu oraz z uzyskanego plonu w poszczególnych latach badań. Największy udział w strukturze kosztów bezpośrednich stanowiło nawożenie - zwłaszcza w przypadku uprawy jęczmienia, natomiast najmniejszy udział miały środki ochrony roślin. Najwyższy poziom nadwyżki bezpośredniej zapewniła uprawa mieszanek łubinu wąskolistnego z rośliną zbożową. Porównując poszczególne lata stwierdzono, że najwyższy poziom nadwyżki bezpośredniej dla wszystkich upraw uzyskano w 2014 roku.(abstrakt oryginalny)

The aim of the study was to present economic evaluation of blue lupine with spring barley mixtures compared to pure sowing of blue lupine and barley. The source material are the results of a field experiment carried out in 2011-2014 at the Institute of Soil Science and Plant Cultivation - Agricultural Experimental Station Grabów (Mazowieckie Province). The analysis showed that the production value in each year varied, however, the highest level for all crops recorded in 2014. This variation mainly resulted from the sale prices and the yield obtained in the years of the study. Analyzing the structure of production costs, it was found that the largest share of costs accounted for fertilization - especially in cultivation of barley, while the lowest costs were incurred for plant protection. The highest level of gross margin, provided the cultivation of mixtures of blue lupine with a cereal. Comparing the years, it was found that the highest level of gross margin for all crops were obtained in 2014.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Barrios Abelardo Nuñez, Gerrit Hoogenboom, Dennis Scott Nesmith. 2005. "Drought stress and the distribution of vegetative and reproductive traits of a bean cultivar". Science of Agriculture 62 (1): 18-22.
 2. Bieniaszewski Tadeusz, Gabriel Fordoński, Tomasz Kurowski, Zbigniew Szwejkowski. 2003. "Wpływ poziomu wilgotności gleby na wzrost i plonowanie tradycyjnych i samokończących form łubinu żółtego. Wzrost, rozwój i zdrowotność roślin". Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych 495: 95-106.
 3. Bojarszczuk Jolanta, Jerzy Księżak. 2014. "Opłacalność uprawy mieszanek łubinu żółtego ze zbożami jarymi". Studia i Raporty IUNG-PIB 41 (15): 85-98.
 4. Czerwińska-Kayzer Dorota, Joanna Florek. 2012. "Opłacalność wybranych upraw roślin strączkowych". Fragmenta Agronomica 29 (4): 36-44.
 5. Faligowska Agnieszka, Jerzy Szukała. 2007. "Wpływ systemów uprawy roli i dolistnego dokarmiania mikroelementami na jakość nasion i efektywność ekonomiczną uprawy łubinu wąskolistnego". Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych 522: 219-228.
 6. Galek Renata, Honorata Kalińska, Ewa Sawicka-Sienkiewicz. 2006. "Analiza wybranych cech morfologicznych i struktury plonu w kolekcji łubinu wąskolistnego (Lupinus angustifolius L.)". Biuletyn IHAR 240/241: 243-252.
 7. Gałęzewski Lech. 2010. "Competition between oat and yellow lupine plants in mixtures of these species. Part I. Intensity of competition depending on soil moisture". Acta Scientiarum Polonorum, Agricultura 9 (3): 37-44.
 8. Gugała Marek, Krystyna Zarzecka, Krzysztof Kapela, Ewa Krasnodębska, Anna Sikorska. 2015. "Aspekty ekonomiczne uprawy pszenicy ozimej w gospodarstwach indywidualnych". Roczniki Naukowe SERiA XVII (6): 100-103.
 9. Kotecki Andrzej, Agnieszka Grządkowska, Aleksandra Steihoff-Wrześniewska. 1997. Ocena przydatności odmian łubinu wąskolistnego do uprawy w mieszankach ze zbożami. [W] Łubin we współczesnym rolnictwie. Łubin - Białko - Ekologia, cz. 2, 261-271. Olsztyn: ATR.
 10. Księżak Jerzy, Janina Ufnowska, Eugeniusz Mieloch. 2000. "Ocena plonowania, efektywności ekonomicznej i żywieniowej mieszanek grochu ze zbożami jarymi". Roczniki Akademii Rolniczej w Poznaniu, Rolnictwo 58: 49-58.
 11. Majewski Edward, Adam Wąs. 2009. "Znaczenie płatności bezpośrednich jako czynnika stabilizującego dochód rolniczy na przykładzie wybranych typów gospodarstw". Zeszyty Naukowe SGGW. Polityki Europejskie, Finanse i Marketing 2 (51): 235-248.
 12. Nieróbca Piotr, Jerzy Grabiński, Edward Szeleźniak. 2008. "Wpływ intensywności technologii uprawy zbóż w płodozmianie zbożowym na efektywność produkcyjną i ekonomiczną". Acta Scientiarum Polonorum. Agriculture 7 (3): 73-80.
 13. Nowak Anna, Małgorzata Haliniarz, Cezary Kwiatkowski. 2014. "Aspekty ekonomiczne wybranych technologii produkcji pszenicy jarej". Roczniki Naukowe SERiA XVI (2): 200-205.
 14. Podleśny Janusz, Anna Podleśna. 2003. "Wpływ różnych poziomów wilgotności gleby na rozwój i plonowanie dwóch genotypów łubinu białego (Lupinus albus L.)". Biuletyn IHAR 228: 315-322.
 15. Podleśny Janusz, Anna Podleśna. 2010. "Effect of drought stress on yield of a determinate cultivar of blue lupine grown in pure sowing and in mixture with barley". Acta Scientiarum Polonorum, Agricultura 9 (3): 61-74.
 16. Podleśny Janusz, Wacław Strobel, Anna Podleśna, Anna Kotlarz. 2010. "Wpływ terminu zbioru na plonowanie i skład chemiczny nasion zróżnicowanych odmian łubinu wąskolistnego". Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych 550: 121-129.
 17. Rudnicki Franciszek. 2005. Mieszanki zbożowe i zbożowo-strączkowe. [W] Rynki i technologie produkcji roślin uprawnych, red. J. Chotkowskiego. Warszawa, Wieś Jutra, 197-214.
 18. Skarżyńska Aldona. 2010. "Zagadnienia metodyczne rachunku kosztów ekonomicznych na przykładzie działalności produkcji roślinnej", Zagadnienia Ekonomiki Rolnej 3: 91-107.
 19. Szukała Jerzy, Andrzej Mystek. 2007. "Wydajność paszowa łubinu żółtego uprawianego w siewie czystym i w mieszankach odmianowych". Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych 516: 237-246.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-3535
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu