BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Firlej Krzysztof (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie / Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa), Firlej Chrystian (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie), Mierzejewski Mateusz (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Tytuł
Znaczenie sankcji gospodarczych dla bilansu handlu zagranicznego krajów Grupy Wyszehradzkiej w obszarze rolnictwa
The Importance of Economic Sanctions for the Foreign Trade Balance of the Visegrad Group Countries in Agriculture
Źródło
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2016, T. 18, z. 3, s. 53-59, rys., tab., bibliogr. 11 poz.
Słowa kluczowe
Sankcje gospodarcze, Bilans, Handel zagraniczny, Rolnictwo, Eksport produktów rolnych, Import
Economic sanctions, Balance sheet, Foreign trade, Agriculture, Agricultural exports, Import
Uwagi
streszcz., summ.
Firma/Organizacja
Grupa Wyszehradzka
Visegrad Group
Abstrakt
Podjęto próbę oceny wpływu sankcji gospodarczych wobec Rosji wprowadzonych w 2014 roku przez Unię Europejską na bilans handlu zagranicznego państw Grupy Wyszehradzkiej (Polski, Węgier, Republiki Czeskiej oraz Słowacji), jako skutek kryzysu ukraińskiego. Przedstawiono główne implikacje wynikające z relacji handlowych badanych krajów w stosunku do Rosji, jak również określono ich oddziaływanie na handel zagraniczny, dzięki czemu ukazano wpływ powstałych ograniczeń na gospodarki tych krajów. Stwierdzono, że w wyniku zachodzących zmian w relacjach handlowych z Rosją nastąpiła poprawa bilansu handlowego na korzyść państw Grupy Wyszehradzkiej, a brak istotnych zmian w handlu zagranicznym produktami rolniczymi może wskazywać na zmianę kierunków handlowych i poszukiwanie nowych rynków zbytu. Stwierdzono, że sytuacja ta może mieć korzystny skutek w chwili zniesienia sankcji gospodarczych, co może być wsparte przez zakumulowanie nowopowstałych kanałów dostaw i dystrybucję towarów, jak również stworzy nowe możliwości podniesienia cen i wpłynie na jakość produktów podlegających wymianie.(abstrakt oryginalny)

The article contains an analysis of the influence of economic sanctions between the European Union and Russia introduced in 2014 as a result of the Ukrainian crisis on the foreign trade balance of the Visegrad Group countries (Poland, Hungary, the Czech Republic and Slovakia). The main implications observed in the trade relations of the researched countries in relations to Russia are presented as well as their effect on the foreign trade and the influence of the remaining limitations on the economies of the mentioned countries. It is stated that as a consequence of the undergoing changes in the trade relations with Russia there is an improvement of the trade balance in favour of the Visegrad Group countries and the lack of significant changes in the foreign trade of farm products can indicate on the change of the trade directions and the search for new markets. It is believed that this situation can have a beneficial effect at the moment of raising economic sanctions what can be supported by accumulating the new canals of diliveries and distribution of products as well as will create new possibilities to rise prices and will influence on the quality of exchangeable products.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. CSO. 2016. Czech Statistical Office, https://www.czso.cz, dostęp 2016.
 2. Deklaracja o współpracy Czeskiej i Słowackiej Republiki Federacyjnej, Rzeczypospolitej Polskiej i Republiki Węgierskiej w dążeniu do integracji europejskiej. 1991. Wyszehrad.
 3. GUS. 2015a. Handel zagraniczny styczeń-grudzień 2004-2014 r. Warszawa.
 4. GUS. 2015b. Powiązania gospodarki polskiej z Rosją, Ukrainą i Białorusią - wybrane aspekty. Warszawa.
 5. HCSO. 2016. Hungarian Central Statistical Office, https://www.ksh.hu, dostęp 22.02.2016.
 6. MSZ. 2016. Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Grupa Wyszechradzka, https://www.msz.gov.pl/pl/polityka_ zagraniczna/europa/grupa_wyszehradzka.
 7. OECD. 2016. Organisation for Economic Co-operation and Development, http://www.oecd.org, dostęp 22.02.2016.
 8. SOSR. 2016. Statistical Office of the Slovak Republic, https://slovak.statistics.sk, dostęp 22.02.2016.
 9. Wach Anna. 2010. "Znaczenie oraz rola Grupy Wyszehradzkiej w latach 1991-2007". Słupskie Studia Historyczne 16: 219-220.
 10. http://stat.gov.pl.
 11. http://pl.investing.com.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-3535
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu