BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Jarosz Zuzanna (Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa - Państwowy Instytut Badawczy w Puławach), Faber Antoni (Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa - Państwowy Instytut Badawczy w Puławach)
Tytuł
Możliwości ograniczenia emisji rolniczych z uprawy kukurydzy przeznaczonej do produkcji bioetanolu
The Possibility of Agricultural Emission Limitations from Corn Cultivation on Bioethanol
Źródło
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2016, T. 18, z. 3, s. 120-126, tab., bibliogr. 22 poz.
Słowa kluczowe
Emisja zanieczyszczeń, Wyniki badań, Produkcja roślinna, Biopaliwa
Pollution emission, Research results, Crop production, Biofuels
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W opracowaniu porównano emisje polowe N2O z czterech systemów uprawy kukurydzy przeznaczonej do produkcji bioetanolu, oszacowane metodą IPCC oraz symulowane za pomocą modelu DNDC. Uzyskane wyniki wykorzystano do oszacowania emisji rolniczych z zastosowaniem kalkulatora Biograce v. 4 public, który został uznany przez Komisję Europejską za oficjalne narzędzie do obliczania emisji gazów cieplarnianych zgodnie z wymaganiami dyrektywy 2009/28/WE. Uwzględnienie wartości emisji polowych oszacowanych metodą IPCC w obliczeniach emisji rolniczych wykazało ograniczenie emisji GHG w stosunku do paliw konwencjonalnych ≥ 50% w 12 województwach. Po wprowadzeniu do obliczeń wartości emisji polowych N2O symulowanych za pomocą modelu DNDC okazało się, że bazę surowcową dla produkcji bioetanolu można rozszerzyć również o województwo wielkopolskie i zachodniopomorskie.(abstrakt oryginalny)

The study compared the field N2O emissions for the four corn cropping systems for the production of bioethanol estimated by the IPCC methodology and simulated by DNDC model. The obtained results were used to estimate the agricultural greenhouse emissions. Agricultural emission estimations were made using the calculator BioGrace v. 4 public, which has been recognized by the European Commission as the official tool for calculating greenhouse gas emissions in accordance with the requirements of Directive 2009/28/EC. The application of field emissions estimated by the IPCC methodology ensure GHG emissions reduction ≥ 50% in 12 provinces. Introduction of a N2O field emission simulated by DNDC model to the calculation can extend the resource base of Wielkopolskie and Zachodniopomorskie.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Biograce. Harmonised Calculations of Biofuel Greenhouse Gass Emissions in Europe, [online]. 2011: http:// www.biograce.net.
 2. Borychowski M. 2014: "Produkcja biopaliw w Polsce a zrównoważony rozwój rolnictwa. Dylemat biogospodarki", Roczniki Naukowe SERiA XVI (6): 51-56.
 3. Dyrektywa 2003/30/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 8 maja 2003 r. w sprawie wspierania użycia w transporcie biopaliw lub innych paliw odnawialnych. Dz.U. UE L 123 z 17.5.2003.
 4. Dyrektywa 2009/28/WE z dnia 23 kwietnia 2009 roku w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych. Dz.U. UE L 09.140.16.
 5. Faber Antoni, Zuzanna Jarosz, Anna Nieróbca, Janusz Smagacz. 2013. Sekwestracja węgla organicznego w glebach Polski jako sposób na ograniczenie emisji gazów cieplarnianych w cyklu życia bioetanolu i biodiesla (LCA), Projekt N N313 759240 finansowany przez Narodowe Centrum Nauki. Raport 165.
 6. Grzyb Andrzej, Wilkosz Łukasz. 2013: Bioekonomia dla Europy - czy wykorzystamy szanse na rozwój? [w:] A. Czyżewski , A. Matuszczak (red.), Wspólna polityka rolna 2007-2013 i jej nowa perspektywa, Wyd. KPSW, Bruksela-Bydgoszcz-Poznań, 13-33.
 7. Hamalczuk M. 2014: Polityka biopaliwowa a ceny surowców rolnych - wybrane problemy, Rocz. Nauk. SERiA, t. XVI, z. 2, 82-87.
 8. Jarosz Zuzanna, Antoni Faber. 2014. "Możliwości ograniczenia emisji gazów cieplarnianych w cyklu życia biopaliw". Studia i Raporty IUNG-PIB 39 (13): 9-27.
 9. Jarosz Zuzanna, Antoni Faber. 2015a. "Możliwości spełnienia wymogów UE w zakresie zrównoważonej produkcji biopali". Roczniki Naukowe SERiA XVII (1): 85-90.
 10. Jarosz Zuzanna, Antoni Faber. 2015b. "Możliwość zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych w cyklu życia biopaliw". Roczniki Naukowe SERiA XVII (3): 158-163.
 11. Jarosz Zuzanna, Antoni Faber. 2015c. "Możliwości ograniczenia emisji rolniczych z uprawy pszenicy przeznaczonej na cele paliwowe". Problemy Inżynierii Rolniczej 2(88): 75-83.
 12. Komunikat Komisji w sprawie praktycznego wdrożenia unijnego systemu kryteriów zrównoważonego rozwoju biopaliw i biopłynów oraz obowiązujących zasad obliczeń w odniesieniu do biopaliw (2010/C 160/02). Dz.Urz. UE. 19.6.2010, C160/8 PL, http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri- =OJ:C:2010:160:0008:0016:PL:PDF.
 13. Leip Adrian, Guido Marchi, Renate Koeble, Markus Kempen, Wolfgang Britz, Li Changsheng. 2007. ,,Linking an economic model for European agriculture with a mechanistic model to estimate nitrogen losses from cropland soil in Europe". Biogeoscience Discussion 4: 2215-2278.
 14. Leip Adrian, Guido Marchi, Renate Koeble, Markus Kempen, Wolfgang Britz, Li Changsheng. 2008. ,,Linking an economic model for European agriculture with a mechanistic model to estimate nitrogen and carbon losses from arable soils in Europe". Biogeoscience 5: 73-94.
 15. Lesschen Jan Peter, Gerard Velthof, Wim de Vries, Johannes Kros. 2011. ,,Differentiation of nitrous oxide emission factors for agricultural soils". Environmental Pollution 159: 3215-3222.
 16. Li Hong, Jianjun Qiu, Li-gang Wang, Huajan Tang, Changsheng Li, Eric van Ranst. 2010. ,,Modelling impacts of alternative farming management practices on greenhouse gas emissions from a winter wheat-maize rotation system in China". Agriculture, Ecosysems and Enviornment 135: 24-33.
 17. Lugato Emanuele, Michel Zuliani, Giorgio Alberti, Delle Vedove Gemini, Beniamino Gioli, Franco Miglietta, Alessandro Peressotti. 2010. ,,Application of DNDC biogeochemistry model to estimate greenhouse gas emissions from Italian agricultural areas at high spatial resolution". Agriculture, Ecosystems and Environment 139: 546-556.
 18. Smith Ward, Brian Grant, Raymond Desjardins, Devon Worth, Changsheng Li, Steve Boles, Ted Huffman. 2010. ,,A tool to link agricultural activity data with DNDC model to estimate GHG emission factor in Canada". Agriculture, Ecosystems and Environment 136: 301-309.
 19. Szajner Piotr (red.). 2013: Światowa produkcja biopaliw w kontekście bezpieczeństwa żywno-ściowego, IERiGŻ-PIB, Warszawa, raport nr 70.
 20. The DNDC Model. Institute for the Study of Earth, Oceans, and Space, University of New Hampshire. Durham, USA, http://www.dndc.sr.unh.edu, dostęp 26.03.2015.
 21. Ustawa z 25 sierpnia 2006 r. o biokomponentach i biopaliwach ciekłych. Dz.U. 2006, nr 169, poz. 1199.
 22. Vries de Wim, Adrian Leip, Gert Jan Reinds, Johannes Kros, Jan Peter Lesschen, Arno Bouwman. 2011. ,,Comparison of land nitrogen budgets for European agriculture by various modeling approaches". Environmental Pollution 159(11): 3254-68.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-3535
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu