BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Bednarz Bartosz (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, doktorant)
Tytuł
Wpływ wejścia Polski do Unii Europejskiej na sytuację kobiet na rynku pracy
Influence of Polish Accession to the European Union into the Situation of Women in the Labour Market
Źródło
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomii i Informatyki w Krakowie, 2016, z. 12, s. 10-22, bibliogr. 29 poz.
Słowa kluczowe
Integracja gospodarcza Polski z UE, Rynek płac, Sytuacja społeczno-ekonomiczna kobiet, Badanie Aktywności Ekonomicznej Ludności (BAEL), Wyniki badań
Poland's economic integration with the EU, Wages on the market, Socio-economic situation of women, Research of Economic Activity of Population (BAEL), Research results
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem artykułu jest określenie znaczenia przystąpienia Polski do Unii Europejskiej na sytuację kobiet na rynku pracy. W części teoretycznej przedstawione zostaną czynniki, które wpływają na zróżnicowanie w zatrudnieniu i wynagradzaniu pracowników, zaś w części empirycznej zostanie podjęta próba analizy polskiego rynku pracy przed i po 1 maja 2004 r. z podziałem na płeć. Badaniu poddane zostaną takie czynniki, jak średni czas pozostawania bez pracy, przepływ siły roboczej czy udział kobiet w ogólnej liczbie zatrudnionych. Dane pochodzić będą z reprezentacyjnego Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności (BAEL) oraz cyklicznych raportów GUS dotyczących sytuacji kobiet na rynku pracy, ze szczególnym uwzględnieniem zatrudnienia i wynagrodzenia w gospodarce narodowej. (abstrakt oryginalny)

This paper aims to examine the meaning of polish accession to the European Union into the women's situation in the labour market. Theoretical part of the paper will describe factors which affect the variation in employment and pay of workers. The empirical part will concern the situation in polish labour market before and after 1st of May 2004 in terms of gender (examined will be such factors as the average duration of unemployment, the liquidity of the registered unemployment and the participation of women in the total number of employees). Source of data is Polish Labour Force Survey (LFS) and cyclic reports of Central Statistical Office of Poland.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Aktywność ekonomiczna ludności Polski - raporty GUS, Warszawa 2002-2013.
 2. Balcerzak-Paradowska B., Kobiety i mężczyźni na rynku pracy. Rzeczywistość lat 1990-1999, Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, Warszawa 2001.
 3. Domański H., Zadowolony niewolnik idzie do pracy, IFiS PAN, Warszawa, 1999.
 4. Firlit-Fesnak G., Wykształcenie i kwalifikacje kobiet a ich sytuacja na rynku pracy, Aspra-JR, Warszawa 2008.
 5. Gawrycka M., Rozmiary i struktury bezrobocia rejestrowanego w Polsce, [w:] Szklany sufit i ruchome schody - kobiety na rynku pracy, red. M. Gawrycka, J. Wasilczuk, P. Zwiech, Wydawnictwa Fachowe CeDeWu, Warszawa 2008.
 6. Haponiuk M., Sytuacja kobiet na rynku pracy w Polsce, Instytut Obywatelski, Warszawa 2014.
 7. Inglehart R., Wzbierająca fala: równouprawnienie płci a zmiana kulturowa na świecie, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 2009.
 8. Kalinowska-Nawrotek B., Dyskryminacja kobiet na polskim rynku pracy, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Poznań 2005.
 9. Kantola J., Polityka równości płci w Unii Europejskiej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2012.
 10. Kobiety i mężczyźni na rynku pracy - raport GUS, Warszawa 2009-2012.
 11. Kołaczek B., Praca zawodowa kobiet w krajach Wspólnoty Europejskiej (wybrane problemy), IPiSS, Warszawa 1993.
 12. Kwiatkowski E., Bezrobocie. Podstawy teoretyczne, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002.
 13. Lohmann K., Seibert A., Wpływ przystąpienia do Unii Europejskiej na sytuację kobiet na rynku pracy w krajach Europy Środkowej i Wschodniej: analiza sytuacji w Polsce, Koalicja Karat, Warszawa 2003.
 14. Nehring A. (red.), Sytuacja kobiet na rynku pracy: aspekty prawne, ekonomiczne i społeczne, Oficyna Wydawnicza ABRYS, Kraków 2001.
 15. Pacześniak A., Kobiety w Parlamencie Europejskim: przełamywanie stereotypu płci w polityce, Atla 2, Wrocław 2006.
 16. Piechnik-Kurdziel A., Sytuacja kobiet na europejskim rynku pracy, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie" 2004, nr 642.
 17. Raport z realizacji badania jakościowego Instytucji Rynku Pracy, osób bezrobotnych i biernych zawodowo w ramach projektu systemowego pt. "Aktywizacja społeczno-ekonomiczna kobiet na poziomie lokalnym i regionalnym", Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich, Warszawa 2013.
 18. Siemieńska R. (red.), Wokół problemów zawodowego równouprawnienia kobiet i mężczyzn, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 1997.
 19. Staszewska D., Równość pozycji kobiet i mężczyzn w krajach Wspólnoty Europejskiej, IPiSS, Warszawa 1993.
 20. Struktura wynagrodzeń według zawodów - raport GUS, Warszawa 2004-2012.
 21. Sytuacja kobiet i mężczyzn na rynku pracy w 2013 r., Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Departament Rynku Pracy, Wydział Analiz i Statystyki, Warszawa 2013.
 22. Wandzel M., Równe traktowanie mężczyzn i kobiet, Universitas, Kraków 2003.
 23. Węgrzyn G., Kobiety na europejskim rynku pracy, [w:] Bezrobocie we współczesnych gospodarkach rynkowych, red. D. Kopycińska, Katedra Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2006.
 24. Wilkowska-Landowska A., Kobieta w pracy. Równouprawnienie czy dyskryminacja, NEWW-Polska, Gdańsk 2002.
 25. Włodarczyk R.W., Rynek pracy a szoki asymetryczne w Unii Europejskiej, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie" 2012, nr 216.
 26. Włodarczyk R.W., Zróżnicowanie sektorowej struktury pracujących w strefie euro, "Ekonomista" 2011, nr 4.
 27. Zachorowska-Mazurkiewicz A., Kobiety i instytucje: kobiety na rynku pracy w Stanach Zjednoczonych, Unii Europejskiej i w Polsce, Śląsk Wydawnictwo Naukowe, Katowice 2006.
 28. Zatrudnienie i wynagrodzenia w gospodarce narodowej w 2012 r. - raport GUS, Warszawa 2013.
 29. Zgliczyński W., Wynagrodzenia w Polsce w latach 2004-2012, Studia BAS, Warszawa 2013.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1734-5391
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu