BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kołoszko-Chomentowska Zofia (Politechnika Białostocka)
Tytuł
Efektywność wykorzystania środków trwałych w gospodarstwach rolnych
Efficiency in the Use of Fixed Assets on Farm Holdings
Źródło
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2016, T. 18, z. 3, s. 178-183, tab., bibliogr. 14 poz.
Słowa kluczowe
Środki trwałe, Efektywność, Gospodarstwa rolne, Wyniki badań, Wartość inwestycji, Zadłużenie
Fixed assets, Effectiveness, Arable farm, Research results, Investment value, Indebtedness
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Przedstawiono efektywność wykorzystania aktywów trwałych w gospodarstwach rolnych województwa podlaskiego. Efektywność aktywów trwałych oceniono na podstawie ich produktywności i dochodowości. Zastosowano też wybrane metody analizy finansowej. Oceny odtwarzania aktywów trwałych dokonano na podstawie stopy reprodukcji aktywów trwałych. W miarę wzrostu wartości aktywów trwałych wyższa była efektywność ich wykorzystania i gospodarstwa uzyskiwały lepsze wyniki ekonomiczne. Najwyższą efektywnością wykorzystania aktywów charakteryzowały się gospodarstwa większe obszarowo i lepiej wyposażone w maszyny i urządzenia (grupa C) i tylko gospodarstwa tej grupy miały zdolność do reprodukcji rozszerzonej. Gospodarstwa te częściej korzystały z zewnętrznego finansowania aktywów trwałych, chociaż stopień uzależnienia gospodarstw rolnych od kapitałów obcych wszystkich grup był bardzo niski.(abstrakt oryginalny)

This paper presents fixed-asset turnover in agricultural holdings in the Podlaskie voivodeship. Fixed-asset turnover was assessed on the basis of their productivity and profitability. Selected methods of financial analysis were also applied. Assessments of fixed-asset reproduction were conducted on the basis of the fixed-asset reproduction rate. Positive changes in the fixed assets owned by agricultural holdings were observed. As the value of fixed assets grew, their turnover also increased, and farms achieved better economic results. Farms with larger areas and more machinery and equipment (group C) were characterized by the greatest fixed-asset turnover, and only farms from this group had the capability of expanded reproduction. These farms took advantage of external financing for fixed assets more often, but the degree in which agricultural holdings were dependent on foreign capital was low in all groups.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bieńkowski Jerzy, Janusz Jankowiak, Jarosław Marcinkowski, Arkadiusz Sadowski. 2000. "Rola aktywów i specjalizacji produkcji dla wyników ekonomicznych różnych typów gospodarstw rolniczych Wielkopolski". Roczniki Naukowe SERiA II (1): 22-27.
 2. Bórawski Piotr, Aneta Bełdycka-Bórawska. 2005. "Wpływ majątku trwałego na wyniki ekonomiczne gospodarstw rolnych na przykładzie województwa podlaskiego". Zagadnienia Doradztwa Rolniczego 1: 43-52.
 3. Drygas Mirosław. 1989. Produkcyjne i ekonomiczne zróżnicowanie gospodarstw rodzinnych. Warszawa: Wydawnictwo PWN.
 4. Gabrusewicz Wiktor. 2002. Podstawy analizy finansowej. Warszawa: PWE.
 5. Grzelak Aleksander. 2013. "Ocena procesów inwestycyjnych w rolnictwie w Polsce w latach 2000-2011". Journal of Agribusiness and Rural Development 2(28): 111-120.
 6. Grzelak Aleksander. 2015. "Wybrane czynniki kształtujące procesy reprodukcji majątku gospodarstw rolnych prowadzących rachunkowość rolną (FADN)". Journal of Agribusiness and Rural Development, 4(38): 665- 673, DOI: 10.17306/JARD.2015.70.
 7. Hornowski Andrzej. 2015. "Działalność inwestycyjna polskich gospodarstw rolniczych korzystających z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej w latach 2004-2013". Zeszyty Naukowe SGGW. Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej 109: 55-70.
 8. Kołoszko-Chomentowska Zofia. 2013. Przyrodnicze i organizacyjno-ekonomiczne uwarunkowania rozwoju rodzinnych gospodarstw rolnych w województwie podlaskim. Monografie i Rozprawy Naukowe nr 41. Puławy: Wydawnictwo IUNG-PIB.
 9. Kusz Dariusz. 2007. "Działalność inwestycyjna gospodarstw rolniczych korzystających z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej". Zeszyty Naukowe SGGW. Problemy Rolnictwa Światowego 2 (17): 89-97.
 10. Manteuffel Ryszard. 1976. Wielkość gospodarstwa i przedsiębiorstwa. Warszawa: LSW.
 11. Matemilola Bolaji Tunde, Ahmad Rubi. 2015. "Debt financing and importance of fixed assets and goodwill assets as collateral: dynamic panel evidence". Journal of Business Economic and Management, 16(2): 407-421, doi: 10.3846/16111699.2013.772916.
 12. Mora Maria, Władysław Rączy. 1978. "Wpływ poszczególnych czynników wytwórczych na produkcyjność i dochodowość gospodarstw indywidualnych". Zagadnienia Ekonomiki Rolnej 4: 63-75.
 13. Mykolaitiene Violeta, Giedre Vecerskiene, Kristina Jankauskiene, Loreta Valanciene. 2010. "Peculiarities of tangible fixed assets accounting". Inzinerine Ekonomika. Engineering Economics 21 (2): 142-150.
 14. Orłowska Maria Jolanta. 2015. "Zasoby czynników produkcji oraz ich efektywność w gospodarstwach o różnej wielkości ekonomicznej w świetle FADN". Roczniki Naukowe SERiA, XVII (2): 189-195.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-3535
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu