BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Korzeniowska-Ginter Renata (Akademia Morska w Gdyni), Dereszewska Alina (Akademia Morska w Gdyni), Spigarska Ewa (Uniwersytet Gdański)
Tytuł
Postawa konsumentów względem wdrażania idei segregacji odpadów piekarsko-cukierniczych "u źródła"
Consumer Attitude Towards the Implementation of the Idea of Bakery and Confectionery Waste Segregation "At Sources"
Źródło
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2016, T. 18, z. 3, s. 184-189, tab., bibliogr. 19 poz.
Słowa kluczowe
Konsument, Odpady, Wyniki badań, Badania ankietowe
Consumer, Wastes, Research results, Questionnaire survey
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem badań była ocena postrzegania problemu marnowania pieczywa, skłonności konsumentów do segregowania odpadów piekarsko-cukierniczych, czynników sprzyjających oraz opinii w zakresie kierunków wykorzystania odpadów tego typu. Badania ankietowe przeprowadzono wśród 314 osób. Stwierdzono, że marnowanie pieczywa jest bardzo ważnym problemem, zwłaszcza dla respondentów w wieku powyżej 40 lat. Badani wykazali wysoką akceptację w stosunku do idei segregacji odpadów piekarsko-cukierniczych. Czynnikami sprzyjającymi segregacji byłyby odpowiednio przygotowane pojemniki oraz świadomość, że pieczywo nie jest wyrzucane do śmieci. Ankietowani wyrażali się sceptycznie w stosunku do wykorzystania odpadów piekarsko-cukierniczych do produkcji biogazu lub metanolu. Stwierdzono konieczność podjęcia działań na terenie gmin pozwalających na zbiórkę odpadów piekarsko-cukierniczych w celu efektywnego ich zagospodarowania oraz prowadzenie w tym zakresie działań edukacyjnych.(abstrakt oryginalny)

The aim of the study was to evaluate the perception of the problem of waste of bread, the tendency of consumers to separate their waste bakery and confectionery, the factors that encourage and opinions on the directions of use of this type of waste. A survey was conducted among 314 consumers. It was found that waste of bread especially for people over the age of 40 years is a very important issue. The respondents showed a high acceptance in relation to the concept of waste segregation bakery and confectionery. Factors supporting segregation would be properly prepared containers and the awareness that the bread is not thrown in the trash. Respondents expressed scepticism in relation to the use of bakery and confectionery waste to produce biogas or methanol. Demonstrated popular support indicates the need for action in the municipalities allow for collection of waste bakery and confectionery to their effective management, and the conduct in this field of educational activities.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Biegańska Jolanta, Józef Ciuła. 2011. "Zintegrowana gospodarka odpadami komunalnymi w Polsce jako element zrównoważonego rozwoju". Archiwum Gospodarki Odpadami i Ochrony Środowiska 1 (13): 5-60.
 2. Bilska Beata, Wiesława Grzesińska, Marzena Tomaszewska, Mikołaj Rudziński. 2015. "Marnotrawstwo żywności jako przykład nieefektywnego zarządzania w gospodarstwach domowych", Roczniki Naukowe SERiA XVII (1): 39-43.
 3. Boer den Emilia. 2015: "Recykling bioodpadów-wymogi technologie". Recykling 1: 24-27.
 4. Bukowski Zbigniew. 2015. "Bioodpady według UE i Polski". Recykling 10: 14-16.
 5. Dyrektywa Rady 1999/31/WE z dnia 26 kwietnia 1999 r. w sprawie składowania odpadów. Rada Unii Europejskiej, http://www.forum-dyrektorow.pl/prawo/prawo_unia/Dyrektywy_UE/31999L0031.pdf.
 6. FPBŻ. 2015. Raport Federacji Polskich Banków Żywności. Nie marnuj jedzenia. http://bankizywnosci.pl/_Resources/ Persistent/586eff95ee603ea3003a690f1715e500665281a8/Raport_Nie_marnuj_jedzenia_2015.pdf, dostęp 25.02.2016.
 7. Gambuś Halina, Florian Gambuś, Małgorzata Makarewicz, Gabriela Zięć, Dorota Litwinek, Katarzyna Szary-Sworst, Renata Sabat. 2014. Próby zagospodarowania pieczywa ze zwrotów do ponownego wypieku. [W] Właściwości produktów i surowców żywnościowych. Wybrane zagadnienia, red. Tomasz Tarko, Aleksandra Duda-Chodak, Mariusz Witczak, Dorota Najgebauer-Lejko, 175-192. Kraków: Wydawnictwo PTTŻ.
 8. Grala Anna, Marek Zieliński, Marcin Dębowski, Magdalena Rokicka, Karolina Kupczyk. 2014. Charakterystyka metod kondycjonowania substratów lignocelulozowych stosowanych w celu poprawy efektywności procesu fermentacji metanowej. [W] Ekoenergetyka - Biogaz: badania, technologie, prawo i ekonomika w rejonie Morza Bałtyckiego, red. A. Cenian, J. Gołaszewski, T. Noch, 57-65. Gdańsk: Wyd. Gdańska Szkoła Wyższa.
 9. Gumienna Małgorzata, Małgorzata Lasik, Zbigniew Czarnecki. 2009. "Wykorzystanie odpadów przemysłu spożywczego do produkcji alkoholu etylowego". Bromatologia i Chemia Toksykologiczna 3 (42): 969-974.
 10. Kawa-Rygielska Joanna, Witold Pietrzak. 2011. "Zagospodarowanie odpadowego pieczywa do produkcji bioetanolu". Żywność. Nauka. Technologia. Jakość 6 (79): 105-118.
 11. Kłosowski Grzegorz, Anna Błajet-Kosicka, Dawid Mikulski, Jan Grajewski. 2011. "Ocena możliwości redukcji stężenia mikotoksyn w procesie produkcji etanolu z ziarna kukurydzy technologią BUS i klasyczną". Żywność. Nauka. Technologia. Jakość 2 (75): 89-105.
 12. Kot Wioleta, Mariusz Adamski, Karol Durczak. 2015. "Usefulness of the bakery industry west for biogas production". Journal of Research and Application in Agriultural. Engineering 2 (60): 43-45.
 13. Pawul Małgorzata, Wiktoria Sobczyk. 2011. "Edukacja ekologiczna w zakresie gospodarki odpadami jako narzędzie realizacji zrównoważonego rozwoju", Problemy Ekorozwoju 1 (6): 147-156.
 14. Skiba-Kuraszkiewicz Katarzyna. 2015. "Gdzie można skierować strumień odpadów?". Przegląd Komunalny 4: 34-35.
 15. Staszewska Elżbieta. 2008. "Zwroty pieczywa i ich zagospodarowanie". Przegląd Piekarsko-Cukierniczy 10: 34-35.
 16. Szewczyk Piotr. 2015: "Miejsce i rola PSZOK-u w systemie gospodarki odpadami komunalnymi". Przegląd Komunalny 10: 65-68.
 17. Śmiechowska Maria. 2016. "Marnotrawstwo żywności a zrównoważona konsumpcja w gospodarstwach domowych. Próba oszacowania marnotrawstwa pieczywa". Handel Wewnętrzny 1 (360): 151-160.
 18. Ustawa o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001 r. Dz.U. 2007. nr 39, poz. 251 z późn. zm.
 19. Witaszek Kamil, Jacek Dach, Damian Janczak, Wojciech Czekała, Andrzej Lewicki. 2014. Zagospodarowanie wybranych odpadów z przemysłu spożywczego poprzez fermentację metanową. [W] Ekoenergetyka - Biogaz: badania, technologie, prawo i ekonomika w rejonie Morza Bałtyckiego, red. A. Cenian, J. Gołaszewski, T. Noch, 22-25. Gdańsk: Wydawnictwo Gdańska Szkoła Wyższa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-3535
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu