BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kuś Agnieszka (Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej), Pawlik Magdalena (Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej)
Tytuł
Wybrane miary finansowe a strategia gospodarowania kapitałem obrotowym na przykładzie przedsiębiorstw przemysłu spożywczego
Selected Financial Measures and Working Capital Management Strategy on the Example of the Food Industry Companies
Źródło
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2016, T. 18, z. 3, s. 217-222, rys., tab., bibliogr. 16 poz.
Słowa kluczowe
Gospodarowanie kapitałem, Przedsiębiorstwo rolno-spożywcze, Przemysł spożywczy, Przychody przedsiębiorstw
Capital economizing, Agri-food company, Food industry, Revenues of companies
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Przedstawiono zależności między wybranymi miarami finansowymi przedsiębiorstw a strategią gospodarowania kapitałem obrotowym. Do realizacji tak określonego celu wykorzystano jednoczynnikową analizę wariancji. Przeprowadzone badania objęły spółki przemysłu spożywczego notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie i dotyczyły okresu 2004-2012. Efekty przeprowadzonej analizy wskazują, iż strategia gospodarowania kapitałem obrotowym istotnie różnicuje analizowane miary finansowe przedsiębiorstw. Przedsiębiorstwa realizujące agresywną politykę gospodarowania kapitałem obrotowym uzyskiwały istotnie wyższe wartości przychodów ze sprzedaży oraz zysku netto w porównaniu z przedsiębiorstwami stosującymi bardziej rygorystyczne strategie.(abstrakt oryginalny)

The article presents the dependency between companies' selected financial measures and the working capital management strategy. One-Factor Analysis of Variance has been used to accomplish the defined aim of the work. The research involved the food industry companies registered at the Warsaw Stock Exchange between years 2004-2012. The effects of the conducted analysis indicate that the working capital management strategy significantly differentiates the analyzed financial measures of companies. Accordingly, companies implementing an aggressive working capital management presented significantly higher sales revenue and net profit when compared to companies with more rigorous strategies.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Aczel Admir D. 2002. Statystyka w zarządzaniu. Warszawa: PWN.
 2. Bartkiewicz Agnieszka. 2004. Wpływ strategii finansowania majątku obrotowego na płynność finansową na przykładzie spółek giełdowych przemysłu lekkiego. [W] Zarządzanie finansami firmy - teoria i praktyka, red. W. Pluta, 48-58. Wrocław: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu.
 3. Bieniasz Anna, Zbigniew Gołaś. 2009. Płynność finansowa gospodarstw rolnych w aspekcie przepływów pieniężnych i strategii zarządzania kapitałem obrotowym. Poznań: Akademia Rolnicza im. Augusta Cieszkowskiego w Poznaniu.
 4. Buk Halina. 2006. Nowoczesne zarządzanie finansami. Planowanie i kontrola. Warszawa: C.H. Beck.
 5. Franc-Dąbrowska Justyna. 2008. Zarządzanie finansami przedsiębiorstw wybrane zagadnienia. Warszawa: Wydawnictwo SGGW.
 6. Gołębiowski Grzegorz. 2004. Rola kapitału obrotowego i jego wpływ na zarządzanie finansami przedsiębiorstw. [W] Problemy finansów przedsiębiorstwa w teorii i praktyce, red. J. Ickiewicz, 1-8. Warszawa: Wydawnictwo SGH.
 7. Kusak Aleksander. 2004. Płynność finansowa - Analiza i sterowanie. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego.
 8. Pandey Indra Mohan. 2009. Essentials of Financial Management. New Delhi: Vikas Publishing House PVT LTD.
 9. Parkitna Agnieszka, Małgorzata Zięba. 2009. Wpływ kapitału pracującego na efektywność ekonomiczną przedsiębiorstw. Studium przypadku. [W] Zarządzanie finansami we współczesnych przedsiębiorstwach, red. M. Sierpińska, 141-160. Warszawa: Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie.
 10. Sierpińska Maria, Dariusz Wędzki. 2001. Zarządzanie płynnością finansową w przedsiębiorstwie. Warszawa: PWN.
 11. Stanisz Andrzej. 2006. Przystępny kurs statystyki z zastosowaniem Statistica PL na przykładach z medycyny. T.1. Statystyki podstawowe. Kraków: StatSoft Polska.
 12. Stępień Konrad. 2008. Rentowność a wypłacalność przedsiębiorstw. Warszawa: Difin.
 13. Szczepańska Katarzyna. 2009. Metody i techniki TQM. Warszawa: Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej.
 14. Wasilewski Mirosław. 2006. "Rentowność przedsiębiorstw rolniczych w zależności od strategii zarządzania kapitałem obrotowym". Roczniki Naukowe SERiA VIII (1): 217-221.
 15. Wasilewski Mirosław, Serhiy Zabolotnyy. 2009. "Sytuacja finansowa przedsiębiorstw o odmiennych strategiach zarządzania kapitałem obrotowym". Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej 78: 5-20.
 16. Wędzki Dariusz. 2003. Strategie płynności finansowej przedsiębiorstwa, przepływy pieniężne a wartość dla właścicieli. Kraków: Oficyna Ekonomiczna.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-3535
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu