BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Rutkiewicz Krzysztof (Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu), Woźniak Monika (Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu)
Tytuł
Strategia kształtowania przewagi konkurencyjnej na rynku produkcji trawników rolowanych oraz mat wegetacyjnych. Studium przypadku
Strategy of Creating a Competitive Advantage on the Market of Roll-On Lawn Production and Vegatation Mats. Case Study
Źródło
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2016, T. 18, z. 3, s. 303-309, tab., bibliogr. 26 poz.
Słowa kluczowe
Przewaga konkurencyjna, Rynek, Produkcja, Konkurencyjność, Wyniki badań, Bilans, Rachunek zysków i strat
Competitive advantage, Market, Production, Competitiveness, Research results, Balance sheet, Profit and loss statement
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem pracy jest ocena strategii kształtowania przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa funkcjonującego w polskim sektorze produkcji trawników rolowanych i mat wegetacyjnych. Opisano źródła konkurencyjności firmy, w tym kluczowych dostawców, odbiorców i konkurentów. Analizie poddano wewnętrzne determinanty i narzędzia prowadzące do stabilizacji strategicznej pozycji przedsiębiorstwa. Dane teoretyczne zaczerpnięto z książek, czasopism i opracowań branżowych. Do oceny sytuacji ekonomiczno- -finansowej firmy wykorzystano raport z KRS. Zastosowano metody dedukcji, opisową i krytyczno-poznawczą. Przeprowadzono też obserwację jawną nieuczestniczącą i wywiad bezpośredni. Konkurencja na rynku trawników rolowanych jest ustabilizowana. Rozproszona lokalizacja firm w Polsce powoduje, że nie stanowią one dla siebie zagrożenia. Znaczącą barierą są koszty wejścia do sektora, związane z koniecznością zakupu ziemi i wysokimi nakładami inwestycyjnymi skorelowanymi z długim cyklem wegetacyjnym. Na przewagę konkurencyjną badanej firmy składa się: 1) dogodne położenie jej siedziby w miejscu o dużym areale pól uprawnych, sprzyjające redukcji kosztów transportu surowców i produktów, 2) wyróżniająca jakość produktów, brak walki cenowej i generowanie wysokich przychodów ze sprzedaży, 3) renoma znaku towarowego, która zachęca klientów do inwestycji w zielone dachy, 4) profesjonalna realizacja zamówień i doradztwo. Rozwój kompetencji kadry przekłada się na wzrost efektywności pracy. Wyniki ekonomiczno- -finansowe potwierdzają skuteczność zarządzania firmą. Właściciel poszukuje innowacji technicznych i dba o dobry wizerunek spółki, biorąc udział w targach budowlanych.(abstrakt oryginalny)

The aim of the study was to evaluate the strategy of creating a competitive advantage of a company operating in the Polish sector of rolling lawns and vegetation mats. Authors described the sources of the company competitiveness, including key suppliers, customers and competitors. Research included the internal determinants and tools leading to the stabilisation of the company strategic position. Theoretical information was taken from books, journals and promotional brochures. To evaluate the economic and financial situation of the company there was used a report from the National Court Register. The analysis also was based on deduction, descriptive and critical-cognitive methods. An explicit non-participating observation and a direct interview were implemented. Competition on the rolling lawns' market is settled. A dispersed localization of companies in Poland means that they are not a threat to each other. A significant barrier is the cost of entry into the sector, related to the purchase of a land and high capital expenditures correlated with a long cycle of a vegetative season. The competitive advantage of the researched company relies on: 1) the convenient location of its office in an expansive region of arable land, conducive to reducing the transport costs of raw materials and final products, 2) distinguishing quality of products, a lack of price competition and generating higher sales revenues, 3) a reputation of the trade mark, which encourages customers to invest in green roofs, 4) a professional execution of orders and consulting. Staff development in terms of skills and knowledge sparks an increased productivity. Economic and financial results of the company confirm the effectiveness of management. The owner is constantly looking for technical innovation and takes care of a good image of the company, taking part in trade exhibitions.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Adamik Anna. 2011. "Konkurencyjność i przewaga konkurencyjna MSP w teorii i praktyce". [W] Kształtowanie konkurencyjności i przewagi konkurencyjnej małych i średnich przedsiębiorstw, red. A. Adamik, 17-18. Warszawa: Wydawnictwo C.H.Beck.
 2. Czarniawska Barbara. 2002. "Interviews and Organizational Narratives". [W] Handbook of Interviewing, red. J.F. Gubrium, J. Holstein, 735. Thousand Oaks: Sage Publications.
 3. Dunning John. 1980. "Towards an Eclectic Theory of International Production: Some Empirical Coroprations". Journal of International Business Studies XI (1): 9-31.
 4. Grzybowska Agnieszka. 2013. "Konkurencyjność przedsiębiorstw w obliczu procesów globalizacji". Ekonomia i Prawo XII (3): 507-516.
 5. Kay John. 1996. Podstawy sukcesu firmy. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne.
 6. Kostera Monika. 2003. Antropologia organizacji. Metodologia badań terenowych, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 7. Malara Zbigniew. 2006. "Konkurencyjność współczesnego przedsiębiorstwa". Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa 10: 4-5.
 8. Porter Michael E. 2010. Strategia konkurencji: metody analizy sektorów i konkurentów. Warszawa: Wydawnictwo MT Biznes.
 9. Rutkiewicz Krzysztof. 2009. Wpływ udzielania pomocy publicznej na wzrost konkurencyjności polskich przedsiębiorstw. [W] Nowe idee początku XXI wieku, red. M. Winiarski, 83. Wrocław: Wydawnictwo UW.
 10. Senge Peter M. 2008. Piąta dyscyplina. Materiały dla praktyka. Jak budować organizację uczącą się. Kraków: Oficyna a Wolters Kluwer Business.
 11. Stankiewicz Marek. 2002. Konkurencyjność przedsiębiorstwa. Budowanie konkurencyjności w warunkach globalizacji. Toruń: TNOiK Dom Organizatora.
 12. Stańczyk Sylwia. 2011. "Triangulacja - łączenie metod badawczych i urzetelnienie badań". [W] Podstawy metodologii badań w naukach o zarządzaniu, red. W. Czakon, 80. Warszawa: Oficyna a Wolters Kluwer Business.
 13. Szabłowski Józef (red.). 2004. Strategie konkurencji przedsiębiorstw: wybrane zagadnienia. Białystok: Wydawnictwo WSFiZ.
 14. Walczak Waldemar. 2009. Niematerialne determinanty konkurencyjności współczesnych przedsiębiorstw. [W] Konkurencyjność jako determinanta rozwoju przedsiębiorstwa, red. S. Lachiewicz, M. Matejun, 112-119. Łódź: Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej.
 15. http://www.bauder.pl/pl/o-firmie/o-nas/nasza-pozycja.html, dostęp 20.05.2016.
 16. http://www.colbond-geosynthetics.de/, dostęp 20.05.2016.
 17. http://www.ekonaft.net.pl/#ekonaft, dostęp 20.05.2016.
 18. http://www.grasslandfarms.pl/, dostęp 20.05.2016.
 19. http://www.icopal.pl/index.php?page=o-firmie, dostęp 20.05.2016.
 20. http://www.isover.pl/producent-materialow-do-ocieplen, dostęp 20.05.2016.
 21. http://www.lava-stolz.de/, dostęp 20.05.2016.
 22. http://www.rolltraw.pl/o-firmie.htm, dostęp 20.05.2016.
 23. https://www.sempergreen.com/pl/o-nas, dostęp 20.05.2016.
 24. http://www.soprema.pl/o-firmie.html, dostęp 20.05.2016.
 25. http://www.trawnikproducent.pl/pl/, dostęp 20.05.2016.
 26. http://www.vedag.com.pl/o-nas, dostęp 20.05.2016.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-3535
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu