BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Gradziuk Barbara (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie), Gradziuk Piotr (Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa - Polska Akademia Nauk)
Tytuł
Ranga odnawialnych źródeł energii w gminnych planach gospodarki niskoemisyjnej
Rank of Renewable Energy in Low-Carbon Economy Plan for Comunnes
Źródło
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2016, T. 18, z. 4, s. 67-72, tab., bibliogr. 20 poz.
Słowa kluczowe
Odnawialne źródła energii, Gmina, Samorząd terytorialny, Gospodarka niskoemisyjna, Wyniki badań
Renewable energy sources, District, Local government, Low-carbon economy, Research results
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem badań było określenie rangi odnawialnych źródeł energii w gminnych planach gospodarki niskoemisyjnej. Podstawowe źródło danych stanowiły informacje zawarte w PGN przyjętych na lata 2015-2020 przez 15 gmin wiejskich województwa lubelskiego. Z przeprowadzonej analizy wynika, że OZE osiągnęły wysoką rangę w planach gospodarki niskoemisyjnej wszystkich gmin. Kluczowym czynnikiem wpływającym na ograniczanie emisji gazów cieplarnianych na ich terenie będzie substytucja nośników kopalnych energią słoneczną, wiatrową oraz biomasą. Jej łączny udział w redukcji emisji gazów cieplarnianych wyniesie prawie 90%.(abstrakt oryginalny)

The aim of the study was to determine the importance of renewable energy sources in municipal plans for a low carbon economy. The basic data source accounted for the information contained in Low-Carbon EconomyPlans (LCEPs) adopted for the period 2015-2020 by 15 rural communities Lublin province. The analysis shows that renewable energy reached a high rank in the plans for a low carbon economy of all municipalities. A key factor in the reduction of greenhouse gas emissions in their area will be the substitution of fossil energy carriers solar, wind and biomass. Its total share in reducing greenhouse gas emissions will be almost 90%.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bańkowska Katarzyna. 2015. "Pakiet klimatyczno-energetyczny determinantem przeobrażeń obszarów wiejskich". Roczniki Naukowe SERiA XVII (4): 16-20.
 2. Bertoldi Paolo, Damian Bornás Cayuela, Suvi Monni, Ronald Piers de Raveschoot. 2012. Poradnik. Jak opracować plan działań na rzecz zrównoważonej energii (SEAP)? Kraków: Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć "Energie Cités".
 3. Burchard-Dziubińska Małgorzata. 2014. "Dostępność i jakość danych statystycznych, niezbędnych do budowania strategii gospodarki niskoemisyjnej w jednostkach samorządu terytorialnego". Optimum. Studia Ekonomiczne 3 (69): 140-155.
 4. FAO. 2015. The impact of disasters on agriculture and food security. www.fao.org/home/en.
 5. Ginter Agnieszka, Halina Kałuża, Dorota Dziubak. 2014. "Wdrażanie projektów ekologicznych z wykorzystaniem wsparcia unijnego jako wyraz zrównoważonego rozwoju na przykładzie badanych gmin". Roczniki Naukowe SERiA XVI (2): 62-67.
 6. Godlewska Joanna. 2013. "Strategia rozwoju gospodarki niskoemisyjnej na szczeblu lokalnym". Handel Wewnętrzny 6A (1): 115-123.
 7. Gradziuk Piotr. 2015. Gospodarcze znaczenie i możliwości wykorzystania słomy na cele energetyczne w Polsce. Puławy: Wydawnictwo IUNG-PIB.
 8. Gradziuk Piotr. 2016. Znaczenie rolnictwa i obszarów wiejskich dla poprawy sytuacji ekologicznej i struktury energetycznej kraju. [W] Polska wieś 2016. Raport o stanie wsi, red. J. Wilkin i I. Nurzyńska, 179-208. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR.
 9. Gradziuk Piotr, Barbara Gradziuk. 2016. "Gospodarka niskoemisyjna - nowe wyzwanie dla gmin wiejskich". Wieś i Rolnictwo 1(170): 105-126.
 10. Józwiak Wojciech, Marek Zieliński, Wojciech Ziętara. 2016. "Susze a sytuacja polskich gospodarstw rolnych osób fizycznych". Zagadnienia Ekonomiki Rolnej 1 (346): 42-56.
 11. KE. 2011. Plan działania prowadzący do przejścia na konkurencyjną gospodarkę niskoemisyjną do 2050 roku. Komunikat Komisji dla Rady, Parlamentu Europejskiego, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno- -Społecznego i Komitetu Regionów. 08.03.2011 KOM (2011) 112, wersja ostateczna. Bruksela.
 12. MG. 2015. Narodowy Program Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej. Projekt: wersja z 4 sierpnia 2015 r. Warszawa: Ministerstwo Gospodarki.
 13. Niemczewska Joanna. 2016. "Inwentaryzacja emisji CO2 w poszczególnych sektorach na potrzeby opracowywania planów gospodarki niskoemisyjnej". Nafta-Gaz 3: 192-197.
 14. Poskrobko Bazyli. 2011. "Organizacyjne uwarunkowania zarządzania energią w gminach". Ekonomia i Środowisko 2 (40): 8-29.
 15. Seremak-Bulge Jadwiga (red.). 2012. Odnawialne źródła energii. Warszawa: Wydawnictwo IERiGŻ-PIB.
 16. Szul Tomasz. 2014. "The spatial diversity of the share the local sources of biomass in meeting of heat needs on the rural areas of Lublin Province". Barometr Regionalny 12 (2): 77-83.
 17. UMWL. 2014. Program Rozwoju Odnawialnych Źródeł Energii dla Województwa Lubelskiego. Lublin: Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego.
 18. Wiśniewski Grzegorz. (red.). 2011. Określenie potencjału energetycznego regionów polski w zakresie odnawialnych źródeł energii - wnioski dla regionalnych programów operacyjnych na okres programowania 2014-2020. Warszawa: Wydawnictwo Instytutu Energetyki Odnawialnej.
 19. ZWL. 2015. Sprawozdanie roczne z realizacji regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013 za rok 2014. Lublin: Zarząd Województwa Lubelskiego. Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013.
 20. Żylicz Tomasz. 2012. Ekonomia wobec wspierania odnawialnych źródeł energii. [W] Generacja rozproszona w nowoczesnej polityce energetycznej - wybrane problemy i wyzwania, red. J. Rączka, M. Swora, W. Stawiany, 46-50. Warszawa: NFOŚiGW.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-3535
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu