BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Greta Marianna (Politechnika Łódzka), Tomczak-Woźniak Ewa (Politechnika Łódzka)
Tytuł
Zielona energia skutecznym motorem rozwojowym gmin. Przykład z województwa łódzkiego
Green Energy as an Effective Developmental Motor of Communes. Example from The Łódź Province
Źródło
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2016, T. 18, z. 4, s. 73-79, tab., bibliogr. 11 poz.
Słowa kluczowe
Gmina, Odnawialne źródła energii, Energia odnawialna, Strategia Europa 2020, Rozwój, Wyniki badań
District, Renewable energy sources, Renewable energy, Europe 2020 Strategy, Development, Research results
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Województwo łódzkie
Łódź Voivodship
Abstrakt
Celem opracowania jest ocena znaczenia OZE dla rozwoju lokalnego na przykładzie gminy Daszyna, która z punktu widzenia skuteczności implementacji OZE wyróżnia się na tle pozostałych gmin w województwie łódzkim. Gmina pomimo braku odpowiednich uwarunkowań dla zastosowania wyszukanych sposobów pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych, efektywnie wykorzystuje najmniej skomplikowane i najbardziej powszechne OZE, tj. energię solarną, wiatr i biomasę. Postawiono tezę, że OZE należałoby traktować jako nowe, potencjalne źródło rozwoju obszarów wiejskich. Przedstawiono projekty implementujące OZE w gminie i ich potencjalny wpływ na rozwój lokalny badanej gminy oraz wnioski z badań społeczności lokalnej wybranej gminy na temat priorytetów i oczekiwanych rezultatów gospodarczo-społecznych z zastosowania OZE.(abstrakt oryginalny)

The aim of the study is to analyze the importance of renewable energy for local development on the example of commune Daszyna that from the point of view of the renewable energy implementation's effectiveness stands out from the rest of the communes in the Lodz voivodeship. Commune is a good example to follow because in spite of not having the appropriate conditions for the use of sophisticated methods of obtaining energy from renewable sources, efficient use of the least complicated and most common renewable energy sources, ie. energy solar, wind and biomass. In the study authors put the argument that the sources of renewable energy should be treated as a new potential source of rural development.The study contains a presentation of projects implementing renewable energy sources in the commune and their potential impact on the local development of commune and the conclusions of the research of local society selected commune on the priorities and expected results of economic and social benefits from the use of renewable energy sources(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. BP. 2014. BP Statistical World Energy Review. http://www.bp.com/content/dam/bp-country/de_de/PDFs/brochures/ BP-statistical-review-of-world-energy-2014-full-report.pdf, dostęp 16.06.2014.
 2. Hildebrandt Anna. 2013. Europejska energetyka - skąd poszczególne kraje czerpią energię i jak ją wykorzystują? http://ppg.ibngr.pl/pomorski-przeglad-gospodarczy/europejska-energetyka-skad-poszczegolne-kraje-czerpiaenergie- i-jak-ja-wykorzystuja, dostęp czerwiec 2016.
 3. FRR. 2016. Odnawialne źródła energii: sytuacja Polski w perspektywie europejskiej. Forum Rozwoju Regionalnego Polska Wschodnia. http://www.frr.org.pl/odnawialne-zrodla-energii-sytuacja-polski-w-perspektywieeuropejskiej/, dostęp z dnia 2 czerwca 2016.
 4. KE. 2010. Komunikat Komisji. Europa 2020. Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu. Bruksela. http://ec.europa.eu/eu2020/pdf/1_PL_ACT_part1_v1.pdf, dostęp czerwiec 2016.
 5. Kozłowska Beata, Justyna Sola-Stańczyk, Łukasz Janikowski. 2015. Daszyna krainą OZE. Daszyna: Wydawnictwo Gminy Daszyna.
 6. Rozporządzenie Komisji UE 2014 (651) dnia 17 czerwca 2014 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu. Dz.Urz. UE L 187/1, http://eur-lex.europa.eu/ legal-content/PL/TXT/?uri=uriserv OJ.L_.2014.187.01.0001.01.POL, dostęp czerwiec 2016.
 7. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 roku Prawo energetyczne z późniejszymi zmianami. Dz. U. z 2012 r. nr 1059.
 8. http://acce.apsl.edu.pl/index.php?opiton=com_content&.view=article&.id=10, dostęp czerwiec 2016.
 9. http://inzyniersrodowiska.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=133:zalety-i-wady-energii-geot ermalnej&catid=74:aktualnoci&Itemid=95, dostęp czerwiec 2016.
 10. http://ekoenergia.pl/index.php?cms=30&plik=Biomasa_-_pellets.html, dostęp czerwiec 2016.
 11. http://www.biomasa.org/index.php?d=artykul&kat=53&art=49, dostęp czerwiec 2016.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-3535
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu