BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kraciuk Jakub (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Tytuł
Wartość dodana w międzynarodowym handlu produktami sektora biogospodarki na przykładzie Polski
Value Added in Trade of Bioeconomy Sector Products. The Case of Poland
Źródło
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2016, T. 18, z. 4, s. 139-144, rys., tab., bibliogr. 10 poz.
Słowa kluczowe
Biogospodarka, Handel międzynarodowy, Wartość dodana, Produkt, Handel zagraniczny
Bioeconomy, International trade, Value added, Product, Foreign trade
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem badań było ukazanie kształtowania się wartości dodanej w eksporcie Polski i wybranych krajów europejskich, ze szczególnym uwzględnieniem produktów biogospodarki. W analizie wykorzystano statystyki handlu wartością dodaną publikowane przez WTO i OECD. Stwierdzono, że w analizowanym okresie nastąpiło znaczne zwiększenie krajowej wartości dodanej w eksporcie brutto, większe niż w innych (poza Rosją) analizowanych krajach. Pomimo tak znaczącego wzrostu krajowa wartość dodana per capita w eksporcie Polski znacznie odbiegała od jej wartości w większości analizowanych krajów Europy Środkowo-Wschodniej. W przypadku produktów biogospodarki ich udział w krajowej wartości dodanej w polskim eksporcie brutto był wyraźnie większy niż w przypadku innych produktów. W badanym okresie mniejszy był również spadek udziału krajowej wartości dodanej w polskim eksporcie produktów biogospodarki w stosunku do innych produktów.(abstrakt oryginalny)

The aim of the research was to show the evolution of added value in the export of Polish and selected European countries with particular emphasis on products bioeconomy. For the analysis the trade statistics of added value published by the WTO and the OECD have been used. The results show that in the analyzed period there was a significant increase in the domestic value-added gross export, higher than the others (except for Russia) countries analyzed. Despite such a significant increase the domestic value added per capita in Polish exports significantly differs from most of the analyzed countries of Central and Eastern Europe. In the case of bioeconomy products their participation in the domestic value-added in Polish gross exports was significantly higher than in other products. In the analyzed period the decline in the share of domestic value added in Polish export of bioeconomy products was also lower in relation to other products.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Bartoszczuk Paweł. 2014. "Perspektywy rozwoju biogospodarki". Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas. Zarządzanie 1 (15): 357-364.
  2. Białowąs Tomasz. 2015. "Wpływ międzynarodowej fragmentaryzacji procesów produkcji na zmiany strukturalne w handlu krajów Europy Środkowej". Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania 1 (41): 247-261.
  3. Bochniarz Paweł, Mateusz Walewski, Krzysztof Mroczkowski, Adrianna Jadnoralska. 2015. Optymalizacja łańcucha wartości polskich firm przez rozwój wykorzystania rodzimych rozwiązań i technologii. Warszawa: PWC.
  4. KE. 2012. Innowacje na rzecz zrównoważonego wzrostu. Biogospodarka dla Europy. Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów. Bruksela: Komisja Europejska.
  5. Kuźniar Andżelika. 2014. Wartość dodana w międzynarodowym handlu usługami. [W] Nowe procesy w gospodarce światowej, red. A. Budnikowski, A. Kuźniar, 123-124. Warszawa: Oficyna Wydawnicza SGH.
  6. Nessel Karolina. 2015. "Internacjonalizacja usług z perspektywy globalnych łańcuchów wartości. Co mówią liczby?" Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach 226: 95-108.
  7. OECD. 2015. Measuring Trade in Value Added (TIVA). An OECD-WTO joint initiative. http://www.oecd. org/sti/ind/measuringtradeinvalue-addedanoecd-wtojointinitiative.htm, dostęp lipiec 2016.
  8. Ratajczak Ewa. 2013. Rolnictwo i leśnictwo w świetle koncepcji biogospodarki. [W] Ekonomia dla przyszłości. Odkrywać naturę i przyczyny zjawisk gospodarczych. IX Kongres Ekonomistów Polskich. Warszawa: PTE. http://www.pte.pl/kongres/referaty/Ratajczak Ewa/Ratajczak Ewa ROLNICTWO I LE NICTWO W WIETLE KONCEPCJI BIOGOSPODARKI.pdf.
  9. Ścigała Dariusz. 2013. "Pozycja gospodarki polskiej w ramach globalnych łańcuchów dostaw". [W] Ekonomia dla przyszłości. Odkrywać naturę i przyczyny zjawisk gospodarczych. IX Kongres Ekonomistów Polskich. Warszawa: PTE. http://www.pte.pl/kongres/referaty/Scigala D/ ciga a D. - Pozycja gospodarki polskiej w ramach globalnych a cuch% C3 w warto ci.pdf
  10. UNCTAD. 2013. Global value chains and development. Investment and value added trade in the global economy. Geneva: UNCTAD.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-3535
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu