BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kajrunajtys Danuta (Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki w Krakowie / Wydział Zarządzania)
Tytuł
Obieg informacji na potrzeby konkurowania organizacji w turbulentnym otoczeniu
Circulation of Information for the Purposes of Organisations Competetiveness in Turbulent Environment
Źródło
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomii i Informatyki w Krakowie, 2016, z. 12, s. 124-140, rys., bibliogr. 31 poz.
Słowa kluczowe
Strategia konkurencji, Analiza otoczenia konkurencyjnego, System informacyjny przedsiębiorstwa
Competition strategy, Competitive environment analysis, Information system of enterprises
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Utrzymanie przewagi rynkowej w dłuższej perspektywie wymaga podejmowania działań ukierunkowanych na modyfikowanie strategii organizacji w ślad za zmieniającymi się oczekiwaniami sytuacji rynkowej. W artykule omówiono cechy turbulentnego otoczenia oraz istotę budowania strategii i podejścia do konkurowania. Na tym tle przedstawiono wymagania wobec systemu informacyjnego zaopatrującego decydentów w informacje o oczekiwanych przez nich cechach. (abstrakt oryginalny)

Keeping ahead of the market in the long run requires taking actions to modify the strategy in the wake of the changing expectations of the market situation. The article discusses the features of the turbulent environment and the essence of strategy and approach to compete. Against this background are the requirements for an information system supplying decision-makers with information on expected their characteristics.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Augier, M., Teece D.J., Understanding complex organization: The role of know-how, internal structure and human behavior in the evolutions of capabilities, "Industrial and Corporate Change" 2006, nr 15 (2).
 2. Barańska-Fischer M., Współpraca administracji publicznej, nauki i biznesu dotycząca kreowania wizerunku regionu jako środowiska proinnowacyjnego - aspekty marketingowe, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarządzania, finansów i marketingu" 2013, nr 30 (775).
 3. Bembenek B., Rola strategii rozwoju w procesie zarządzania konkurencyjnością klastra, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu" 2013, nr 3 (375).
 4. Boehm B., Turner R., Booch G., Cocburn A., Pyster A., Balancing Agility and Discipline: A Guide for the Perplexed, Addison-Wesley/Pearson Education; 1st edition (August 21, Boston 2003).
 5. Bombiak E., Kapitał ludzki źródłem elastyczności współczesnych organizacji, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Administracja i Zarządzanie" 2014, nr 28 (101).
 6. Bratnicki M., Dylematy i pułapki współczesnego zarządzania, Wydawnictwo GNOME, Katowice 2001.
 7. De Wit B., Meyer R., Synteza strategii, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2007.
 8. Eisenhardt, K., Martin J., Dynamic capabilities, "Strategic Management Journal", , październik-listopad 2000, vol. 21, nr 10-11.
 9. Flaszewska S., Zakrzewska-Bielawska A., Organizacja z perspektywy zasobów - ewolucja w podejściu zasobowym, [w:] A. Adamik (red.), Nauka o organizacji. Ujęcie dynamiczne, Oficyna a Wolters Kluwer, Warszawa 2013.
 10. Godziszewski B., Haffer M., Stankiewicz M.J., Sudoł S., Przedsiębiorstwo. Teoria i praktyka zarządzania, PWE, Warszawa 2011
 11. Hamel G., Breen B., Zarządzanie jutra, Harvard Business School Press, Red Horse, Lublin 2009.
 12. Ivergard T., Information technology and knowledge based business development, "Behaviour and Information Technology" 2000, vol. 19, nr 3.
 13. Janasz K., Janasz W., Kozioł K., Szopik-Depczyńska K., Zarządzanie strategiczne, Difin, Warszawa 2010.
 14. Kraszewska H., Miejsce i rola rozwoju zasobów ludzkich w strategicznym zarządzaniu zasobami pracy, "Acta Universitatis Nicolai Copernici, Ekonomia" 2010 vol. XLI, z. 397.
 15. Krupski R., Elastyczność celów i strategii, [w:] Zarządzanie przedsiębiorstwem w turbulentnym otoczeniu, red. R. Krupiński, PWE, Warszawa 2005.
 16. Krupski R. (red.), Elastyczność organizacji, Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego, Wrocław 2008
 17. Krupski R., Identyfikacja ważnych strategicznie zasobów przedsiębiorstwa w świetle badań empirycznych, "Prace Naukowe AE. Zarządzanie" 2007, nr 5 (1187).
 18. Krupski R. (red.), Zarządzanie przedsiębiorstwem w turbulentnym otoczeniu. Ku superelastycznej organizacji, PWE, Warszawa 2005.
 19. Krupski R., Nadzieje i rozczarowania współczesnego planowania strategicznego, [w:] Nauki o zarządzaniu wobec nieprzewidywalności i złożoności zmian, cz. 2, red. J. Rokita, Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa, Katowice 2012.
 20. Krupski R., Niemczyk J., Stańczyk-Hugiet E., Koncepcje strategii organizacji, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2009.
 21. Laughton D., Otteweil R., Developing corporate skills in a crosscultural setting: the contribution of action research, "Educational Action Research", 2003, vol. 11, nr 3.
 22. Leja K., Paradoksy w zarządzaniu organizacją. Wejście "do" czy wyjście "z" labiryntu?, "Przedsiębiorczość i Zarządzanie" 2013, t. XIV, z. 13, cz. I.
 23. Matejun M., Nowicki M., Organizacja w otoczeniu - od analizy otoczenia do dynamicznej lokalizacji, [w:] Nauka o organizacji. Ujęcie dynamiczne, red. A. Adamik, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa 2013.
 24. Moszkowicz M. (red.), Zarządzanie strategiczne, PWE, Warszawa 2005.
 25. Obłój T., Hiperkonkurencja jako problem badawczy, "Przegląd Organizacji" 2005, nr 12.
 26. Perechuda K., Sobańska M. (red.), Scenariusze, dialogi i procesy zarządzania wiedzą, Difin, Warszawa 2008.
 27. Pettus M.L., Kor Y.Y., Mahoney J.T., A Theory of Change in Turbulent Environments: The Sequencing of Dynamic Capabilities Following Industry Deregulation, 2007, https://business.illinois.edu/working_papers/papers/07-0100. pdf.
 28. Sydanmaanlakka P., Intelligent leadership and leadership competencies. Developing a leadership framework for intelligent organizations, HUT DIM Industrial Management and Work and Organisational Psychology, Dissertation Series 2003, nr 4.
 29. Szymankowska A., Ewolucja zarządzania zasobami ludzkimi we współczesnej organizacji, "Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Pragmata tes Oikonomias" 2014, z. VIII.
 30. Zakrzewska-Bielawska A., Relacje między strategią a strukturą organizacyjną w przedsiębiorstwach sektora wysokich technologii, Wyd. Politechniki Łódzkiej, Łódź 2011.
 31. Zalech M., Bariery w prowadzeniu działalności promocyjnej przez samorządy gmin województw Polski wschodniej, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu" 2013, nr 30, nr 775.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1734-5391
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu