BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Konat-Staniek Magdalena (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, absolwentka)
Tytuł
Wycena przedsiębiorstwa w trybie przygotowanej likwidacji
Business Valuation in the Mode of Prepared Liquidation
Źródło
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomii i Informatyki w Krakowie, 2016, z. 12, s. 141-156, rys., bibliogr. 12 poz.
Słowa kluczowe
Likwidacja przedsiębiorstwa, Wycena przedsiębiorstwa, Prawo upadłościowe
Closing down of business, Enterprise valuation, Bankruptcy law
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Przygotowana likwidacja stanowi nowość w polskim prawie upadłościowym. Daje ona nowe możliwości przeprowadzenia sądowej restrukturyzacji przedsiębiorstw znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej i wobec których zaistniały przesłanki niewypłacalności. W procesie przygotowanej likwidacji określenie wartości przedsiębiorstwa dokonuje się w myśl art. 56 a, pkt 3 ustawy - prawo upadłościowe oraz art. 29 ustawy o rachunkowości z zachowaniem zasady kontynuacji działalności. Zastosowanie znajduje tutaj metoda bilansowa, metody likwidacyjne, jak też i metody dochodowe. Na przykładzie zostanie przedstawione zastosowanie metod wyceny w procesie upadłościowym.(abstrakt oryginalny)

The prepared liquidation constitutes the novelty in the bankruptcy Polish law. She is giving new opportunities of conducting the judicial restructuring of enterprises being in a difficult financial situation and which premises of the insolvency arose towards. In the process determining the goodwill is causing the prepared liquidation sie in accordance with Art. 56 ah, pt 3 act-s the bankruptcy law and Art. 29 Accounting Acts with preserving the principle of the continuation of activity. Here a balance method is finding application, liquidation methods, as well as and income methods. On the example described applying methods of the evaluation will stay in the bankruptcy process.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Adamus R., Likwidacja masy upadłości. Zagadnienia praktyczne, Difin, Warszawa 2014.
 2. Hołda A., Wartość godziwa według MSSF oraz ustawy o rachunkowości, Krajowa Izba Biegłych Rewidentow, Warszawa 2015.
 3. Jaki A., Wycena i kształtowanie wartości przedsiębiorstwa, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa 2008.
 4. Matschke M.J., Brosel G., Wycena przedsiębiorstwa, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa 2011.
 5. Nita B., Metody wyceny i kształtowania wartości przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa 2007.
 6. Nowak J., Zarzecki D., Perspektywa finansowa restrukturyzacji z elementami prognozowania upadłości przedsiębiorstw, Difin, Warszawa 2012.
 7. Paździor A., Wycena wartości przedsiębiorstwa w warunkach destabilizacji rynkow finansowych, Difin, Warszawa 2013.
 8. Piątek E., Polityka bilansowa grupy kapitałowej, CeDeWu.pl, Warszawa 2007.
 9. Piłat W., Tryb przygotowanej likwidacji w nowym prawie upadłościowym, [w:] Doradca restrukturyzacyjny, "Czasopismo Krajowej Izby Syndykow", nr 01[1]09.2015.
 10. Zarzecki D., Metody wyceny przedsiębiorstw, Fundacja Rozwoju Rachunkowości, Warszawa 1999.
 11. Zarzecki D. (red.), Metody wyceny przedsiębiorstw. Zarys teorii a praktyka, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2000.
 12. Zimmerman P., Prawo upadłościowe. Prawo restrukturyzacyjne. Komentarz, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2016.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1734-5391
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu