BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Błażejowska Małgorzata (Politechnika Koszalińska)
Tytuł
Instrumenty systemu wsparcia energetyki prosumenckiej
Instruments of the Support Systems of Prosumers' Energy
Źródło
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2016, T. 18, z. 5, s. 23-28, tab., bibliogr. 12 poz.
Słowa kluczowe
Energetyka, Prosumpcja, Odnawialne źródła energii, Regulacje prawne, Prosument
Energetics, Prosumption, Renewable energy sources, Legal regulations, Prosumer
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Przedstawiono rynek mikroinstalacji w Polsce, przepisy prawne regulujące instrumenty systemu wsparcia energetyki prosumenckiej oraz wyniki wstępnej analizy opłacalności instalacji. W Polsce od 2013 roku następuje dynamiczny rozwój mikroinstalacji OZE podłączonych do sieci. Na koniec marca 2016 roku było ich około 7,2 tys. o łącznej mocy ponad 47 MW. Wśród nich zarówno pod względem liczby (94%), jak i mocy (80%) zdecydowanie dominowały elektrownie fotowoltaiczne. Znowelizowana ustawa o OZE wprowadziła nowy system wsparcia dla prosumentów w postaci opustów. Ze wstępnej analizy opłacalności instalacji PV o mocy 3 kW w domu jednorodzinnym przedstawionej w trzech wariantach wynika, że jest on korzystny pod względem ekonomicznym dla inwestorów tylko przy dodatkowym wsparciu inwestycyjnym.(abstrakt oryginalny)

The artilcle presents the market for microinstallations in Poland, the legal provisions governing instruments of support system prosumer energy and preliminary analysis of the profitability of the installation. In Poland, from 2013 on grows up rapidly the development of microinstallations connected to the energy network. At the end of March 2016 there were about 7,2 thousand with a total power of over 47 MW. Among them, in terms of quantity (94%) and power (80%) strongly dominated photovoltaic power plants. The amended law on renewable energy sources has introduced a new support system for prosumers in the form of discounts. The preliminary analysis of the profitability of PV installations with a power 3 kW in a single family home presented in three variants shows that it is economically advantageous for investors only with additional support investment.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Błażejowska Małgorzata. 2015. "Rozwój energetyki prosumenckiej w świetle nowej ustawy o odnawialnych źródłach energii". Roczniki Naukowe SERiA XVII (6): 38-43.
 2. Dąbrowski Jarosław, Edward Hutnik. 2015. "Analiza opłacalności produkcji energii z mikroinstalacji OZE w budynku mieszkalnym". Rynek Energii 3 (118): 102-108.
 3. IEO. 2016. Opinia IEO o uchwalonej ustawie
 4. OZE. www.ieo.pl/raporty. SBF Polska PV. 2016. Raport Rozwój polskiego rynku fotowoltaicznego w latach 2010-2020. Kraków: Stowarzyszenie Branży Fotowoltaicznej Polska PV, Globenergia.
 5. URE. 2013-2016. Sprawozdania Operatora Systemu Dystrybucyjnego za lata 2013-2016. Urząd Regulacji Energetyki. www.bip.ure.gov.pl/mikroinstalacje.
 6. Ustawa o odnawialnych źródłach energii. Dz.U. 2015, nr 478 z późn. zm.
 7. Ustawa o podatku akcyzowym. Dz.U. z 2009, nr 3, poz. 11 z późn. zm.
 8. Ustawa o podatku od towarów i usług. Dz.U. z 2016 r., poz. 710 z późn. zm.
 9. Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej. Dz.U. z 2004, nr 172, poz. 1807 z późn. zm.
 10. Ustawa Prawo energetyczne. Dz.U. 1997, nr 54, poz. 348 z późn. zm.
 11. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 Kodeks cywilny. Dz.U. 1964, nr 16, poz. 93.
 12. Wiśniewski Grzegorz (red.). 2016. Polski przemysł produkcji urządzeń dla energetyki odnawialnej. Aktualizacja bazy danych firm i ocena możliwości rozwoju branży do 2020 i do 2030 roku. Warszawa: Instytut Energii Odnawialnej.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-3535
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu