BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kutkowska Barbara (Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu), Berbeka Tomasz (Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu)
Tytuł
Zróżnicowanie dochodów rolniczych gospodarstw indywidualnych po wprowadzeniu nowego systemu dopłat bezpośrednich
Diversification of Agricultural Incomes of Individual Farms After the Introduction of a New System of Direct Payments
Źródło
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2016, T. 18, z. 5, s. 119-125, rys., tab., bibliogr. 22 poz.
Słowa kluczowe
Dochody rolnicze, Indywidualne gospodarstwa rolne, Dopłaty dla rolnictwa
Farm household income, Individual arable farms, Payments for agricultural
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem opracowania było określenie wpływu nowych zasad wspólnej polityki rolnej w zakresie dopłat bezpośrednich na dochody rolnicze. Podjęto także próbę oceny poziomu dochodów rolniczych w różnych grupach obszarowych gospodarstw indywidualnych zlokalizowanych na Dolnym Śląsku. Badania wykazały, że wsparcie finansowe z tytułu dopłat nie powoduje istotnego zróżnicowania dochodowości gospodarstw w poszczególnych grupach obszarowych. Ponadto płatność dodatkowa i płatności za "zazielenienie" również w istotny sposób nie wpłynęły na wynik ekonomiczny gospodarstwa. Badania symulacyjne wskazują, że w relacji do roku 2014 kwota całości wsparcia bezpośredniego na początku perspektywy finansowej 2014-2020 może ulec zmniejszeniu.(abstrakt oryginalny)

The object of this study was evaluation of farm incomes in the various area groups of individual farms located in Lower Silesia. The main aim of the study was to determine the effect of the new rules of the Common Agricultural Policy in terms of direct payments to agricultural income. Studies have shown that financial support in this category does not cause a significant variation in the profitability of individual farms in selected area groups. Moreover, the additional payment and payment for the "greening" also significantly not affect the economic result of the farm. Simulation study confirmed that in relation to previous year (2014) the total quotaof direct payments supporty might be lower.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. ARiMR. 2015. System Informacji Zarządczej. Warszawa: Departament Analiz Działalności i Rozwoju ARiMR.
 2. Czubak Wawrzyniec, Walenty Poczta, Arkadiusz Sadowski. 2011. "Wpływ proponowanej reformy systemu dopłat bezpośrednich po 2013 roku na sytuację polskiego rolnictwa". Wieś i Rolnictwo 4 (153): 61-82.
 3. EC. 2011. Common Agricultural Policy towards 2020. Impact Asessment. Annex 3. Direct Payments. Commision Working Paper. DG, Agricultur and Rural Development. Brussels: European Commision.
 4. GUS. 2011. PSR 2010. Raport z wyników. Warszawa: GUS.
 5. Kopeć Bohdan. 1983: Metodyka badań ekonomicznych w gospodarstwach rolnych. Wrocław: Akademia Rolnicza we Wrocławiu.
 6. Kulawik Jacek (red.). 2012. Dopłaty bezpośrednie i dotacje budżetowe a finanse gospodarstw i przedsiębiorstw rolnych. Raport nr 46, 9-47. Warszawa: Wydawnictwo IERiGŻ-PIB.
 7. Kulawik Jacek. 2013. Scenariusze wdrażania dopłat bezpośrednich w Polsce w nowej perspektywie finansowej 2014-2020. [W] Dopłaty bezpośrednie i dotacje budżetowe a finanse i funkcjonowanie gospodarstw i przedsiębiorstw rolniczych, Raport nr 82, red. Jacek Kulawik, 9-41. Warszawa: Wydawnictwo IERiGŻ-PIB.
 8. Kutkowska Barbara. 2009. "Wspieranie dochodów rolniczych przez dopłaty bezpośrednie w gospodarstwach Dolnego Śląska". Journal of Agribusiness and Rural Development 2 (12): 101-109.
 9. Kutkowska Barbara, Tomasz Berebka, Tomasz Pilawka. 2015. "Wpływ instrumentów WPR na sytuację ekonomiczną gospodarstw indywidualnych w opinii rolników". Roczniki Naukowe SERiA XVII (3): 242-248.
 10. Kutkowska Barbara, Władysław Hasiński. 2013. "Significance of CAP (Common Agricultural Policy) instruments in intraregional diversification of rural areas, on the example of lower Silesian Voivodeship". Journal of Agribusiness and Rural Development 4 (30): 137-147.
 11. Marks-Bielska Renata, Karolina Babuchowska. 2010. "Functioning of the direct subsidies system in Poland and other European Union countries". Journal of Agribusiness and Rural Development 3 (17): 89-100.
 12. Matthews Alan. 2011. Post-2013 EU Common Agricultural Policy, Trade and Development. A Review of Legislative Proposals. Issue Paper no. 3, 1-34. Geneva: International Centre for Trade and Sustainable Development (ICTSD).
 13. MRIRW. 2015. Rolnictwo i gospodarka żywnościowa w Polsce. Warszawa: MRiRW.
 14. Nurzyńska Iwona. 2012. Syntetyczny obraz krajowej i unijnej polityki wobec obszarów wiejskich. [W] Polska wieś 2014. Raport o stanie wsi, 175-202. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR.
 15. Poczta Walenty, Paweł Siemiński. 2008. Kierunkowe rozwiązania systemowe modelu płatności bezpośrednich z punktu widzenia interesu polskiego rolnictwa. [W] Reforma Wspólnej Polityki Rolnej w kontekście potrzeb i interesów polskiego rolnictwa, 171-208. Warszawa: UKIE.
 16. Rozporządzenie PE i Rady (UE) ustanawiające przepisy dotyczące płatności bezpośrednich dla rolników na podstawie systemów wsparcia w ramach wspólnej polityki rolnej. KOM(2011)625, wersja ostateczna, Bruksela 12.10.2011.
 17. Rozporządzenie PE i Rady (UE) nr 1307/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające przepisy dotyczące płatności bezpośrednich dla rolników na podstawie systemów wsparcia w ramach wspólnej polityki rolnej. Luksemburg 20.12.2013. DZ.U. UE L 347.
 18. Tangerman Stefan. 2011. Direct payments in the CAP past 2013. DG for international policies. Brussels: European Parlament.
 19. Wilkin Jerzy. 2010. Wielofunkcyjność rolnictwa. Kierunki badań, podstawy metodologiczne i implikacje praktyczne. Warszawa: Wydawnictwo IRWiR PAN.
 20. Wyniki standardowe polskiego FADN. 2014. Warszawa: IERiGŻ-PIB.
 21. Zawadzka Danuta, Agnieszka Strzelecka, Ewa Szafraniec-Siluta. 2013. "Znaczenie dopłat do działalności operacyjnej w tworzeniu dochodu rodzinnego gospodarstwa rolnego w Polsce". Roczniki Naukowe SERiA XV (3): 396-401.
 22. http://www.minrol.gov.pl/Wsparcie-rolnictwa/Platnosci-bezposrednie.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-3535
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu