BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Szafraniec-Siluta Ewa (Politechnika Koszalińska), Zawadzka Danuta (Politechnika Koszalińska)
Tytuł
Znaczenie płynności finansowej dla rozwoju przedsiębiorstw rolniczych w Polsce - ujęcie porównawcze
Significance of Financial Liquidity for Agricultural Enterprises Development in Poland - Comparative Approach
Źródło
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2016, T. 18, z. 5, s. 250-259, tab., bibliogr. 22 poz.
Słowa kluczowe
Płynność finansowa przedsiębiorstwa, Rozwój przedsiębiorstwa, Przedsiębiorstwo rolne, Rentowność, Wyniki badań, Wskaźniki finansowe
Enterprises financial liquidity, Enterprise development, Agricultural enterprises, Profitability, Research results, Financial indicators
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem badań było określenie znaczenia płynności finansowej przedsiębiorstw rolniczych w Polsce dla ich zdolności rozwojowej w ujęciu porównawczym. Uznano bowiem, że uwarunkowania branżowe, zgodnie z wynikami badań prezentowanych w literaturze, mają wpływ na płynność finansową przedsiębiorstw, jednak relacje pomiędzy płynnością finansową przedsiębiorstw a ich rentownością powinny być podobne, niezależnie od branży (sektora). Aby zrealizować założony cel wykorzystano dane publikowane przez GUS. Dokonano oceny przedsiębiorstw rolniczych, przemysłowych i handlowych, które prowadzą księgi rachunkowe oraz zatrudniają co najmniej 10 osób. Zakres czasowy badania stanowiły lata 2006-2014. Dokonano oceny płynności finansowej w ujęciu statycznym. Jako miary rozwoju przedsiębiorstwa wykorzystano wskaźniki rentowności oraz wskaźniki dynamiki aktywów badanych przedsiębiorstw. Wykazano, że przedsiębiorstwa rolnicze osiągnęły najwyższy poziom płynności finansowej spośród badanych grup, jak również najwyższe wskaźniki dynamiki rentowności. Jednocześnie potwierdzono, iż wysoki poziom płynności finansowej może być jednym z czynników wpływających na rozwój przedsiębiorstw rolniczych.(abstrakt oryginalny)

The aim of the research was to determine the importance of liquidity of agricultural enterprises in Poland for their development - compared to trading companies end industrial entities. It was assumed that the conditions of industry, according to a study presented in the literature, have an impact on liquidity of companies, however, the relationship between the liquidity of companies and their profitability should be similar, regardless of the industry (sector). To achieve its objective, data published by the Central Statistical Office in the context of the Financial Results of Economic Entities were analyzed. The study included an assessment of agricultural enterprises, industrial and trading entities, which employ at least 10 people. Time range studies are the years 2006-2014. The article assesses the liquidity in static terms. As a measure of business development profitability indicators and indicators of the dynamics of the assets of the surveyed companies were used. It has been shown that agricultural enterprises have achieved the highest level of liquidity among the studied groups, as well as the highest rates of growth of profitability. At the same time it was confirmed that a high level of liquidity may be one of the factors affecting the development of agricultural enterprises.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. GUS. 2007,..., 2015. Bilansowe wyniki finansowe podmiotów gospodarczych w 2006, ... 2014 roku. Warszawa.
 2. Cicirko Tomasz 2010. Podstawy zarządzania płynnością finansową przedsiębiorstwa. Warszawa: Oficyna Ekonomiczna SGH.
 3. Figura Piotr. 2015. "Zróżnicowanie płynności finansowej w zależności od wielkości przedsiębiorstwa". Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 412: 66-79.
 4. Franc-Dąbrowska Justyna. 2008. "Jak kształtowano płynność szybką i natychmiastową w przedsiębiorstwach rolniczych?". Zeszyty Naukowe SGGW. Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej 64: 42-49.
 5. Gabrusewicz Wiktor. 2005. Podstawy analizy finansowej. Warszawa: PWE.
 6. Gajdka Jerzy, Ewa Walińska. 1998. Zarządzanie finansowe spółek kapitałowych. Warszawa: Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce.
 7. Gołaś Zbigniew, Anna Bieniasz, Dorota Czerwińska-Keyzer. 2010. "Stopień pokrycia zapotrzebowania na kapitał pracujący kapitałem stałym netto jako miara płynności finansowej". Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości 55 (111): 59-74.
 8. Hamrol Mirosław. 2005. Analiza finansowa przedsiębiorstwa. Ujęcie sytuacyjne. Poznań: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Wydanie II.
 9. Janasz Władysław. 2007a. Strategie kapitałowe przedsiębiorstwa. [W] Zarządzanie kapitałem w przedsiębiorstwie, red. K. Janasz, W. Janasz, J. Wiśniewska, 250-277. Warszawa: Difin.
 10. Janasz Władysław. 2007b. Amortyzacja a wartość rzeczowych inwestycji przedsiębiorstwa. [W] Zarządzanie kapitałem w przedsiębiorstwie, red. K. Janasz, W. Janasz, J. Wiśniewska, 170-176. Warszawa: Difin.
 11. Jędrzejczak-Gas Janina. 2013. "The influence of the selected factors on the financial liquidity of the enterprises quoted on the NewConnect market". Management 17 (2): 139-153.
 12. Kowalska Sylwia. 2013. "Znaczenie płynności finansowej w zarządzaniu przedsiębiorstwem w sytuacjach kryzysowych". Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia 58: 223-230.
 13. Łukasik Grażyna. 2009. Podstawy nowoczesnego zarządzania finansami przedsiębiorstwa. [W] Nowoczesne zarządzanie finansami przedsiębiorstwa, red. A. Bielawska, 16-18. Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck.
 14. Sierpińska Maria, Tomasz Jachna. 2004. Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych. Warszawa: PWN.
 15. Szafraniec-Siluta Ewa. 2014. Bezpieczeństwo finansowe przedsiębiorstw rolniczych Pomorza Środkowego. [W] Wzrost i alokacja aktywów finansowych i rzeczowych rolników (przedsiębiorstw rolniczych i gospodarstw domowych) Pomorza Środkowego, red. D. Zawadzka, J. Sobiech, 70-101. Koszalin: Wydawnictwo Uczelniane Politechniki Koszalińskiej.
 16. Tóth Marián, Zuzana Čierna, Peter Serenčéš. 2013. "Benchmark values for liquidity ratios in Slovak agriculture". Oeconomia 12 (3): 83-90.
 17. Wasilewski Mirosław, Agnieszka Gałecka. 2010. "Płynność finansowa gospodarstw rolniczych położonych w województwie lubelskim". Zeszyty Naukowe SGGW. Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej 82: 268-269.
 18. Wędzki Dariusz. 2003. Strategie płynności finansowej przedsiębiorstwa. Przepływy pieniężne a wartość dla właścicieli. Kraków: Oficyna Wydawnicza.
 19. Witczak Izabela. 2014. "Płynność finansowa jako miara sprawności funkcjonowania firm farmaceutycznych". Studia Ekonomiczne. Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach 201: 415-423.
 20. Wojciechowska Urszula. 2001. Płynność finansowa polskich przedsiębiorstw w okresie transformacji gospodarki. Aspekty makroekonomiczne i mikroekonomiczne. Warszawa: SGH, 21-24.
 21. Zawadzka Danuta, Roman Ardan, Ewa Szafraniec-Siluta. 2011. "Płynność finansowa a rentowność przedsiębiorstw rolnych w Polsce - ujęcie modelowe". Zeszyty Naukowe SGGW. Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej 88: 195-207.
 22. Zawadzka Danuta, Ewa Szafraniec-Siluta. 2013. "Ocena rentowności przedsiębiorstw rolniczych w Polsce - ujęcie porównawcze". Roczniki Naukowe SERiA XV (2): 372-377.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-3535
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu