BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Skowronek Katarzyna (AGH Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie)
Tytuł
Pamięć - "stare", "nowe" i "najnowsze" konteksty językowo-kulturowe
Memory - The "Old", the "New" and the "Newest" Linguistic and Cultural Contexts
Źródło
Horyzonty Wychowania, 2016, vol. 15, nr 36, s. 47-65, bibliogr. 26 poz.
Horizons of Education
Tytuł własny numeru
Pamięć - konteksty humanistyczne i społeczne
Słowa kluczowe
Internet, Językoznawstwo, Biotechnologia, Badanie Internetu
Internet, Linguistics, Biotechnology, Internet survey
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
CEL NAUKOWY: Artykuł mieści się w lingwistycznym nurcie badań nad pamięcią. Autorka bada leksykalno-semantyczną kategorię pamięci we współczesnej polszczyźnie, jej redefinicje i rekontekstualizacje. PROBLEM I METODY BADAWCZE: Tekst jest kontynuacją i uzupełnieniem wcześniejszych analiz Anny Pajdzińskiej i Wojciecha Chlebdy. Na podstawie danych językowych pochodzących z wybranych słowników języka polskiego oraz badań tekstów internetowych autorka konstruuje model pamięci i wskazuje starsze, nowe i najnowsze konteksty leksykalne, w jakich to słowo się pojawia. Zauważa znaczne przeobrażenia w tym zakresie. Zmiany w funkcjonowaniu tego leksemu i jego semantyce są oznakami zmian we współczesnej kulturze. PROCES WYWODU: Autorka przypomina m.in. praindoeuropejską etymologię tego wyrazu, odnosząc ją nie tylko do ludzkiej dyspozycji mentalnej, ale i do aspektu (samo)świadomości. Ukazuje najważniejsze metafory pojęciowe (m.in. pamięć jako naczynie w umyśle), utrwalone w dawniejszych i współczesnych słownikach językach polskiego. Analizuje także obecne przemiany semantyczne i frazeologiczne dokonujące się w obrębie tego pojęcia, badając dwa typy tekstów internetowych: frazy w wyszukiwarce Google i elementy werbalne w ramach tzw. demotywatorów. WYNIKI ANALIZY NAUKOWEJ: Autorka wskazuje, że pamięć rozszerza obecnie swoje znaczenia, z jednej strony w stronę biologii/psychologii i wysokiej technologii, z drugiej - w stronę potoczności, prywatności, dystansu i humoru. WNIOSKI, INNOWACJE, REKOMENDACJE: Badanie tekstów internetowych pokazuje znaczne przemiany w obrębie domeny pamięci. Tworzone są nowe quasi-definicje i nowe profile znaczeniowe tego słowa, te mniej istotne jeszcze kilka lat temu - obecnie stają się centralne. Artykuł pokazuje, w jaki sposób analizy językoznawcze mogą prowadzić do refleksji kulturoznawczej. (abstrakt oryginalny)

RESEARCH OBJECTIVE: The article discusses linguistic aspects of the study of memory. The author examines lexical and semantic category of "memory" in the contemporary Polish language , its redefinitions and recontextualisations. THE RESEARCH PROBLEM AND METHODS: The text is a continuation and an addition to earlier research conducted by Anna Pajdzińska and Wojciech Chlebda. Using linguistic data coming from selected dictionaries of the Polish language and Internet texts, the author constructs the model of memory and highlights the older, the newer and the newest lexical contexts in which the word appears. She indicates significant metamorphoses. The changes in functioning of the lexeme and its semantics are symptoms of development of the modern culture. THE PROCESS OF ARGUMENTATION: The author reminds us of the Proto-Indo-European etymology of the word and she relates it not only to human mental capacity but also to the aspect of (self)awareness. She presents the most important metaphors, e.g. memory as a container in mind, solidified in older and contemporary dictionaries of Polish. She also analyses the current semantic and phraseological changes taking place within the word, using the example of two Internet texts: Google search queries and the verbal elements of the so-called demotivational posters. RESEARCH RESULTS: The author shows us that memory currently broadens its meaning. On the one hand it goes towards biology and psychology and on the other hand it towards colloquiality, privacy, distance and humour. CONCLUSIONS, INNOVATIONS AND RECOMMENDATIONS: Analysing Internet texts shows us considerable changes occurring within the domain of memory. New quasi-definitions are being created and new semantic profiles of the word - a few years ago considered peripheral - become central. The article presents the way in which linguistic analysis can lead to a cultural one. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Assmann, A. (2015). Pamięć. W: tejże, Wprowadzenie do kulturoznawstwa. Podstawowe terminy, problemy, pytania. Poznań: Wydawnictwo Nauka i Innowacje, 261-296.
 2. Brocki, M. (2003). Semioza pamięci etnograficznej. Konteksty. Polska Sztuka Ludowa, 3-4, 92-94. Pozyskano z: cyfrowaetnografia.pl.
 3. Chlebda, W. (2007). Tezy o niepamięci zbiorowej. Prace Filologiczne LIII, 71-78.
 4. Chlebda, W. (2011). Szkice do językowego obrazu pamięci. Pamięć jako wartość. Etnolingwistyka, 23, 83-98. Pozyskano z: umcs.pl/pl/wersja-elektroniczna,5558.htm.
 5. Chlebda, W. (2012). Pamięć ujęzykowiona. W: J. Adamowski i M. Wójcicka (red.), Pamięć jako kategoria rzeczywistości kulturowej. Lublin: Wydawnictwo UMCS, 109-120.
 6. Czachur, W. (2014). Pamięć, język a dyskursy medialne - rozmowa z prof. Astrid Erll, prof. Bożeną Witosz i prof. Robertem Trabą. Tekst i Dyskurs / Text und Diskurs, 7, 11-19. Pozyskano z: tekst-dyskurs.eu/index.php/pl/lista-zeszytow/zeszyt-7-2014.
 7. Czachur, W. (2015). Dlaczego pamięć społeczna może być obiektem badań lingwistycznych? Pozyskano z: academia.edu/22173374/ Dlaczego_pamięć_społeczna_może_być_obiektem_badań_lingwistycznych.
 8. Czerwiński, M. (2014). Archiwum znaków - semiotyka pamięci kulturowej. Tekst i Dyskurs / Text und Diskurs, 7, 31-48. Pozyskano z: tekst-dyskurs.eu/index.php/pl/lista-zeszytow/zeszyt-7-2014.
 9. Czyżewski, M., Dunin, K. i Piotrowski, A. (red.). (1991). Cudze problemy. O ważności tego co nieważne. Analiza dyskursu publicznego w Polsce. Warszawa: Ośrodek Badań Społecznych.
 10. Fiń, A. i Kapralska, Ł. (red.). (2015). Sieć pamięci. Cyfrowe postaci pamięci zbiorowej. Kraków: Nomos.
 11. Ilnicki, R. (2012). Wstręt do ciała. Transhumanistyczne scenariusze postgatunkowego bycia. Nowa Krytyka. Czasopismo Filozoficzne. Pozyskano z: nowakrytyka.pl/spip.php?article611.
 12. Kula, M. (2002). Nośniki pamięci historycznej. Warszawa: DIG.
 13. Makowska, M. (2013). Jakim językiem mówią tekst i obraz? O relacji tekst - obraz na przykładzie demotywatorów. Tekst i Dyskurs / Text und Diskurs, 6, 169-183. Pozyskano z: tekst-dyskurs.eu/index.php/pl/lista-zeszytow/zeszyt-6-2013.
 14. Nijakowski, L.M. (2008). Polska polityka pamięci. Esej socjologiczny. Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne.
 15. Pajdzińska, A. (2007). Pamięć jako wartość. W: J. Mazur, A. Małyska i K. Sobstyl (red.), Człowiek wobec wyzwań współczesności. Upadek wartości czy walka o wartość? Lublin: Wydawnictwo UMCS, 253-261.
 16. Pajdzińska, A. (2012). Polszczyzna o pamięci. W: J. Adamowski i M. Wójcicka (red.), Pamięć jako kategoria rzeczywistości kulturowej. Lublin: Wydawnictwo UMCS, 97-108.
 17. Podemski, K. (2013). Badania polskiego dyskursu publicznego II RP, PRL i III RP. Przegląd zagadnień. Kultura i Społeczeństwo, 2, 27-66.
 18. Rancew-Sikora, D. i Skowronek, K. (2015). O (nie)zbędności opowiadania. Refleksje teoretyczno-krytyczne na temat badań narracyjnych i perspektywy storytelling. Studia Humanistyczne AGH, 1, 7-21.
 19. Wójcicka, M. (2014). Pamięć zbiorowa a tekst ustny. Lublin: Wydawnictwo UMCS. Pozyskano z: wydawnictwo.umcs.lublin.pl/pic/1832.pdf.
 20. Wójcicka, M. (2016). Toasty - konwencja i kreacja w przemianach gatunku. W: M. Karwatowska, R. Litwiński i A. Siwiec (red.), Konwencja i kreacja w tekstach kultury. Lublin: Wydawnictwo UMCS (w druku).
 21. Bańkowski, A. (2000). Etymologiczny słownik języka polskiego. T. I-II. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 22. Brückner, A. (1985). Słownik etymologiczny języka polskiego. Warszawa: Wiedza Powszechna.
 23. Skorupka, S. (1985). Słownik frazeologiczny języka polskiego. Warszawa: Wiedza Powszechna.
 24. Słownik języka polskiego przez M. Samuela Bogumiła Linde. (1807-1814). Warszawa: Drukarnia XX. Pijarów.
 25. Urbańczyk, S. (red.). (1953-2002). Słownik staropolski. T. 1-11. Kraków: IJP PAN.
 26. Boryś, W. (2005). Słownik etymologiczny języka polskiego. Kraków: Wydawnictwo Literackie.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2391-9485
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.17399/HW.2016.153603
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu