BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Skoczylas Wanda (Uniwersytet Szczeciński)
Tytuł
Mierniki celów i zadań finansowych na potrzeby kontroli zarządczej
Measures of Financial Objectives and Tasks for the Use of Management Control
Źródło
Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2016, nr 6 (84) Cz. 1, s. 67-77, rys., tab., bibliogr. 14 poz.
Tytuł własny numeru
Pomiar dokonań audytu wewnętrznego i kontroli zarządczej
Słowa kluczowe
Kontrola zarządcza, Pomiar dokonań, Efektywność, Nowe zarządzanie publiczne
Management control, Performance measurement, Effectiveness, New public management
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Cel - Celem artykułu było wypełnienie luki zestawu mierników zawartych w budżecie zadaniowym o mierniki celów finansowych oraz przedstawienie walorów wskaźników finansowych opracowanych i publikowanych przez Ministerstwo Finansów, które w istotny sposób wspierałyby obecnie kontrolę zarządczą w realizacji jej funkcji. Metodologia badania - Krytyczna analiza literatury, analiza treści sprawozdań z wykonania budżetu Miasta Szczecina i Miasta Bydgoszcz, metody analizy finansowej. Wynik - Potwierdzenie potrzeby i wykazanie dużej wartości poznawczej i przydatności praktycznej mierników oceny sytuacji finansowej JST opracowanych przez Ministerstwo Finansów w poprawie efektywności gospodarki finansowej. Oryginalność/wartość - Propozycja uzupełnienia zestawu mierników proponowanych w budżecie zadaniowym o wskaźniki finansowe, to jest wskaźniki budżetowe, na jednego mieszkańca oraz zobowiązań według tytułów dłużnych.(abstrakt oryginalny)

Purpose - The purpose of the article is to fill the gap in a set of measures used in the performance budget with measures of financial objectives as well as to present the advantages of financial ratios prepared and published by the Ministry of Finance, which would provide a significant support to management control while its function is realized. Design/methodology/approach - Critical literature analysis, content analysis of statements of realization the budget of City of Szczecin and City of Bydgoszcz, methods of financial analysis. Findings - Affirmation of the need and the demonstration of cognitive value and practical usefulness of ratios of financial condition assessment of self-governmental units developed by the Ministry of finance in the improvement of efficiency of financial economy. Originality/value - the proposal of complementing the set of indicators proposed in the performance budget with financial ratios, i.e. budget indicators, per capita and liabilities by debtors. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Berens, W., Mosiek, T., Röhring, A., Gerhardt, B. (2004), Outcome-orientiertes Management in der öffentliche Verwaltung: Evolutionspfade zu einem wirkungsorientierten Controlling. Betriebswirtschaftliche Forschung und Praxis, 4, 323-341.
 2. Hood, Ch. (1991). A Public Management for all Seasons? Public Administration, 1 (69), 3-19.
 3. Kaplan, R.S., Norton, D.P. (2001a). Strategiczna karta wyników. Jak przełożyć strategię na działanie. Warszawa: PWN.
 4. Kaplan, R.S., Norton, D.P. (2001b). Strategiczna karta wyników. Praktyka. Warszawa: CIM.
 5. Krynicka, H. (2006). Koncepcja nowego zarządzania w sektorze publicznym (New Public Management). Studia Lubuskie PWSZ w Sulechowie, 2, 193-202.
 6. Rozporządzenia Ministra Finansów z 4.03.2010 w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych. Dz.U. 2010, nr 43, poz. 247.
 7. Rozporządzenie Ministra Finansów z 16.01.2014 w sprawie sprawozdawczości budżetowej. Dz.U. poz. 119, z późn. zm.
 8. Skoczylas, W. (2011). Strategiczna karta wyników w pomiarze osiągnięć jednostki samorządu terytorialnego. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 687, Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 48, 235-246.
 9. Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Bydgoszczy za 2015 rok. Pobrane z: bip.um.bydgoszcz.pl/binary/ sprawozdanie%20z%20wykonania%202015_tcm30-221343.pdf (4.07.2016).
 10. Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Szczecin 2015. Pobrane z; http://bip.um.szczecin.pl/chapter_50934.as p?soid=437039605D5E49268BB8FDE5F6F421D5 (4.07.2016).
 11. Standardy kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych. Załącznik do komunikatu nr 23 Ministra Finansów z 16 grudnia 2009 r. (poz. 84).
 12. Ustawa z 27.08.2009 o finansach publicznych. Dz.U. 2013, poz. 885, z późn. zm.
 13. Wskaźniki do oceny finansowej jednostek samorządu terytorialnego w latach 2012-2014 (2015). Warszawa: Ministerstwo Finansów. Pobrane z: http://www.finanse.mf.gov.pl/c/document_library/get_file?uuid=415b71a8- 53c1-4e3b-ac1b-e5a59f644038&groupId=766655 (4.07.2016).
 14. Zalewski, A. (red.). (2007). Nowe zarządzanie publiczne w polskim samorządzie terytorialnym. Warszawa: Oficyna Wydawnicza SGH.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2450-7741
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/frfu.2016.84/1-06
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu