BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Zaleska Beata (Politechnika Koszalińska)
Tytuł
Niezależność audytora wewnętrznego według badań ankietowych
Independence of the Interal Auditor - Survey Study
Źródło
Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2016, nr 6 (84) Cz. 1, s. 151-159, tab., bibliogr. 6 poz.
Tytuł własny numeru
Pomiar dokonań audytu wewnętrznego i kontroli zarządczej
Słowa kluczowe
Audyt wewnętrzny, Instytucje samorządów terytorialnych, Zakłady budżetowe, Badania ankietowe
Internal audit, Local government institutions, Budgetary establishment, Questionnaire survey
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem artykułu jest przedstawienie wyników badań dotyczących stopnia niezależności audytorów wewnętrznych zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, jak i wykonujących audyt usługowo w JST i jednostkach budżetowych. Metodologia badania - Analiza literatury przedmiotu i aktów prawnych przeprowadzona w celu zidentyfikowania problemu badawczego, a także ankieta badawcza, której celem było uzyskanie informacji na temat niezależności audytorów wewnętrznych. Wynik badania opracowano na podstawie 10 anonimowych ankiet badawczych, z których udzielone odpowiedzi potwierdzają hipotezę autora, że poruszył zagadnienie trudne do zidentyfikowania i obiektywnej oceny przez respondentów. Mimo trudności z pozyskaniem materiału badawczego udzielone odpowiedzi pozwoliły dojść do wniosków, które dają obraz stopnia zachowania niezależności audytora wewnętrznego w badanych jednostkach. Większy stopień niezależności jest zachowany w jednostkach budżetowych i JST, gdzie audytorzy są zatrudnieni na podstawie umowy o pracę. Pewne utrudnienia, które mogą się pojawić w zachowaniu niezależności, wskazali usługodawcy zatrudnieni w JST na podstawie postępowania konkursowego. Wartość opracowania - Przedstawiono zagadnienia, które nie zostały szeroko przebadane. Brakuje wyników badań na temat przestrzegania niezależności audytora wewnętrznego w praktyce JST i jednostek budżetowych. Wynika to przede wszystkim z trudności pozyskania informacji na ten temat. Audytor wewnętrzny podlega kierownikowi jednostki, a zarazem wyraża opinię o obszarach działalności, za które kierownik jednostki odpowiada. (abstrakt oryginalny)

The aim of this paper is to present the results of research on preserving the independence of internal auditors employed under a contract of employment and performing internal audit services to local government units and state administrative entities. The research methodology includes an analysis of the literature and legal acts carried out in order to identify the research problem and the survey study, the aim of which was to obtain information on the independence of internal auditors. The result was developed based on the research of several anonymous surveys in which answers confirm the assumption of the author that he raised the question difficult to identify and to be objectively evaluated by the respondents. Despite the difficulties in obtaining the research material, answers allowed to come to conclusions that give a picture of the extent of preserving the independence of the internal auditor in the researched units. A greater degree of independence is preserved in the state administrative entities and local government units, where auditors are employed on a contractual basis. Service providers employed in local government units on the basis of the competition procedure pointed out some difficulties that may arise in maintaining independence The value of the study concerns with the presentation of the issue that has not been widely studied. There is no research data on compliance with the independence of the internal auditors both in local government units and state administrative entites. This is mainly due to the difficulty of obtaining data. The internal auditor shall report to the head of the unit and at the same time he expresses the opinion on the areas of activity for which the head of the unit is responsible.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Komunikat nr 2 Ministra Finansów z 17.06.2013 w sprawie standardów audytu wewnętrznego dla jednostek sektora finansów publicznych. Dz.Urz. Min. Fin. poz. 15.
  2. Ocena funkcjonowania audytu wewnętrznego w jednostkach sektora finansów Publicznych w roku 2015 (2016). Warszawa: Departament Polityki Wydatkowej. Pobrane z: http://www.mf.gov.pl/c/document_library/get_ file?uuid=6089f063-22fd-41df-a06e-9d03add0c572&groupId=764034 (10.06.2016).
  3. Rozporządzenie Ministra Finansów z 4.09.2015 w sprawie audytu wewnętrznego oraz informacji o pracy i wynikach tego audytu. Dz.U. poz. 1480.
  4. Szczepankiewicz, E.I (2015). Funkcje oraz zadania kontroli zarządczej i audytu wewnętrznego w jednostkach samorządu terytorialnego. W: E.I. Szczepankiewicz, A. Komela-Sowińska, R. Żółkowski, J. Klak, A. Szyba, K. Młynarczyk, M. Witkowska, A. Luma, Kontrola zarządcza i audyt wewnętrzny w jednostkach samorządu terytorialnego (s. 15-54). Warszawa: Wolters Kluwer.
  5. Ustawa z 27.08.2009 o finansach publicznych. Dz.U. 2013, poz. 885, z późn. zm.
  6. www.iia.org.pl (15.09.2015).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2450-7741
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/frfu.2016.84/1-13
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu