BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Sołtyk Piotr (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie)
Tytuł
Proces inwentaryzacji w jednostce samorządu terytorialnego jako przedmiot oceny audytu wewnętrznego - założenia organizacyjne
The Process of Inventory in the Local Government Unit Subject to an Assessment of the Internal Audit - Organizational Assumptions
Źródło
Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2016, nr 6 (84) Cz. 1, s. 215-228, tab., bibliogr. 16 poz.
Tytuł własny numeru
Pomiar dokonań audytu wewnętrznego i kontroli zarządczej
Słowa kluczowe
Samorząd terytorialny, Inwentaryzacja, Audyt wewnętrzny, Instytucje samorządów terytorialnych, Jednostka sektora finansów publicznych, Sektor finansów publicznych
Local government, Inventorying, Internal audit, Local government institutions, Public finance sector units, Public finance sector
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Cel - Zasadniczym celem artykułu jest próba przedstawienia założeń organizacyjnych prac audytu wewnętrznego w procesie inwentaryzacji przeprowadzanej w JST. Metodologia badania - Przyjęty cel badawczy spowodował, że metodologia badania koncentrowała się na przeprowadzeniu analizy aktów prawnych, krajowej literatury specjalistycznej. Przyjęto więc metodę opisową, w której oprócz krytycznej analizy literatury wykorzystano bogate doświadczenie autora w realizacji audytów finansowych w jednostkach sektora finansów publicznych. Wynik - Przeprowadzone badania literaturowe pozwoliły zidentyfikować istotne czynniki ryzyka mające wpływ na jakość i wynik przeprowadzanej inwentaryzacji. Ukazały także istotną funkcję doradczą audytu wewnętrznego w tym ważnym procesie dla potwierdzenia rzetelności użytecznej informacji prezentowanej w sprawozdaniu finansowym. Oryginalność - Badania literaturowe mogą stanowić podstawę do wymiany poglądów i doświadczeń w środowisku audytorów wewnętrznych. Ważnym aspektem artykułu jest również usystematyzowanie wiedzy w zakresie problematyki inwentaryzacji w kontekście oceny przeprowadzanej przez audytora wewnętrznego. (abstrakt oryginalny)

Purpose - The main aim of this article is to attempt to present the organizational assumptions of the internal audit in the process of inventory carried in the local government unit. Research methodology - The adopted research goal meant that the methodology of the study focused on the analysis of legal acts, the national specialist literature. Adopted so descriptive method, in which, apart from a critical analysis of the literature used in the author's extensive experience in the implementation of financial audits in the public finance sector units. Result - The research literature has identified significant risk factors affecting the quality and the result carried inventory. Also showed a significant advisory role of internal audit in this important process for confirming the reliability of useful information presented in the financial statements. Originality - The research literature can serve as a basis to exchange views and experiences in the environment internal auditors. An important aspect of this article is to systematize the knowledge in the issues of inventory in the context of the evaluation carried out by the internal auditor. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Czubakowska, K., Gabrusewicz, W., Nowak, .E. (2013). Przychody, koszty, wynik finansowy przedsiębiorstwa. Warszawa: PWE.
 2. Drucker, P.F. (1976). Skuteczne zarządzanie. Warszawa: PWE.
 3. Gajl, N. (1980). Finanse i prawo finansowe. Warszawa: PWN.
 4. Grocholski, H. (2004). Praktyczne aspekty audytu wewnętrznego. Warszawa: Instytut Rachunkowości i Podatków.
 5. Heciak, S. (2014). Finanse i rachunkowość - przewodnik dla niefinansistów. Warszawa: Presscom.
 6. Kałużny, S., Zawadzak, T. (1999). Kontrola gospodarcza w jednostkach budżetowych. Warszawa: Kwantum.
 7. Kapuśniak, A. (2004). Egzamin na audytora wewnętrznego. Pytania i odpowiedzi. Warszawa: Handikap.
 8. Lipiec-Warzecha, L. (2012). Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych. Komentarz. Warszawa: Woletrs Kluwer.
 9. Micherda, B. (2004). Współczesna rachunkowość w kreowaniu wiarygodnego obrazu działalności jednostki gospodarczej. Kraków: Wyd. AE w Krakowie.
 10. Padurek, B., Szpleter, M. (2009). Rachunkowość przedsiębiorstw. Warszawa: Wyd. Bożena Padurek.
 11. Rozporządzenie Ministra Finansów z 4.09.2015 w sprawie audytu wewnętrznego oraz informacji o pracy i wynikach tego audytu. Dz.U. poz. 1480.
 12. Sprawozdanie z działalności regionalnych izb obrachunkowych i wykonania budżetu przez jednostki samorządu terytorialnego za lata 2006-2014. Pobrane z: www.rio.gov.pl (27.05.2016).
 13. Ustawa z 29.09.1994 o rachunkowości. Dz.U. 2013, poz. 330, z późn. zm.
 14. Ustawa z 27.08.2009 o finansach publicznych. Dz.U. 2013, poz. 885, z późn. zm.
 15. Wieczorek, P. (2012), Instrukcja inwentaryzacyjna. W: E. Słowińska-Tomtała (red.), Dokumentacja wewnętrzna w jednostkach sektora finansów publicznych, (s. 1-15). Warszawa: C.H. Beck.
 16. Winiarska, K. (2006). Inwentaryzacja w firmach prowadzących księgi podatkowe i księgi rachunkowe. Warszawa: Difin.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2450-7741
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/frfu.2016.84/1-19
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu