BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Leszczyński Leszek (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)
Tytuł
Generalne klauzule odsyłające - ujęcie teoretycznoprawne
General Reference Clauses - a Theoretial Approach
Źródło
Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio G. Ius, 2016, vol. 63, nr 2, s. 11-26, bibliogr. 24 poz.
Słowa kluczowe
Prawo, Regulacje prawne, Klauzula generalna
Law, Legal regulations, General clause
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Generalna klauzula odsyłająca może być zdefiniowana jako część normy, zrekonstruowana z tekstu normatywnego, upoważniająca sąd do powołania się na pozaprawne kryteria podczas określania podstawy decyzji stosowania prawa. Tradycja występowania takich konstrukcji w europejskich porządkach prawnych oraz ich obecność we wszystkich gałęziach prawa, należących zarówno do prawa prywatnego, jak i prawa publicznego, powoduje, że mają one uniwersalny charakter. Prawodawca, formułując klauzulę, wskazuje na wolę otwarcia argumentacji prawnej, przenosząc ustalenie jej treści na sądownictwo, wiążące klauzulę z wartościami moralnymi, politycznymi czy gospodarczymi. Sposób, w jaki klauzule są stosowane oraz w jaki jest ustalana ich treść czy też rodzaj i zakres wpływu, jaki klauzule mają w procesie stosowania prawa, wzmacnia rolę aksjologii w wykładni prawa, różni się jednak w zależności od takich czynników, jak typ procesu decyzyjnego oraz, szczególnie istotny w kontekście całości niniejszego tomu, rodzaj gałęzi prawa, w jakiej klauzule funkcjonują. (abstrakt oryginalny)

The general reference clause might be defined as part of a norm, reconstructed from the normative text, that empowers the court to refer to the extra-legal criteria during the establishing of the basis for judicial decision. Strong tradition of such construct in European legal orders and their presence in all legal branches, belonging both to the private and public law, creates its universal character. The legislator, forming such clause, indicates a will to open legal argumentation, transfers the establishing of its contents to the judiciary, that tries to connect the clause with the social (moral), political or economic values. The way in that the clauses are implemented, the way their contents is established as well as the kind and scope of impact the clauses play in the process of the application of law, even if strengthen the general role of axiology in the legal interpretation, vary in the context of the type of application processes or, what is crucial for all book, the kind of legal branch in that the general reference clause functions. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bartel W.M., Z dziejów angielskiej equity, "Czasopismo Prawno-Historyczne" 1964, t. 16, z. 1.
 2. Dżorbenadze S.M., O kształtowaniu się radzieckiego ustawodawstwa i radzieckiej nauki prawa, "Państwo i Prawo" 1978, z. 12.
 3. Grzybowski S., Struktura i treść przepisów prawa cywilnego odsyłających do zasad współżycia społecznego, "Studia Cywilistyczne" 1965, t. 6.
 4. Hedemann J.W., Die Flucht in die Generalklauseln. Eine Gefahr fur Recht und Staat, Tubingen 1933.
 5. Hoecke M. Van, Law as Communication, Oxford 2002.
 6. Kaufmann A., Rechtsphilosophie und Nationaliamus, "Archiv fur Rech- und Sozialphilosophie" (Sonderdruck - b.d.w.).
 7. Korybski A., Alternatywne rozwiązywanie sporów w USA, Lublin 1993.
 8. Leszczyński L., Klauzule generalne w stosowaniu prawa, Lublin 1986.
 9. Leszczyński L., Stosowanie generalnych klauzul odsyłających, Kraków 2001.
 10. Leszczyński L., Tworzenie generalnych klauzul odsyłających, Lublin 2000.
 11. Leszczyński L., Wykładnia operatywna (podstawowe właściwości), "Państwo i Prawo" 2009, z. 6.
 12. Łętowska E., Funkcjonowanie prawa cywilnego (uwagi z perspektywy czterdziestolecia), "Państwo i Prawo" 1984, z. 4.
 13. Rumelin M., Die Billigkeit im Recht, Tubingen 1921.
 14. Stelmachowski A., Klauzule generalne w kodeksie cywilnym, "Państwo i Prawo" 1965, z. 1.
 15. Stelmachowski A., Wstęp do teorii prawa cywilnego, Warszawa 1984.
 16. Stubenrauch M., Commentar zum osterreichischen allgemeinen burgerlichen Gesetzbuch, Wien 1898.
 17. Taubenschlag R., Rzymskie prawo prywatne, Warszawa 1969.
 18. Tuor P., Das Schweizerische Zivilgesetzbuch, Zurich 1934.
 19. Wąsek A., Prawo karne - minimum moralności?, "Annales UMCS. Sectio G" 1984, Vol. 31.
 20. Wolter A., Prawo cywilne. Cześć ogólna, Warszawa 1977.
 21. Wróblewski J., Wartości a decyzja sądowa, Wrocław 1973.
 22. Zieliński T., Klauzule generalne w prawie pracy, Warszawa 1988.
 23. Ziembiński Z., Moralność jako czynnik kształtujący stosowanie prawa, "Etyka" 1969, z. 2.
 24. Ziembiński Z., Stan dyskusji nad problematyką klauzul generalnych, "Państwo i Prawo" 1989, z. 3.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0458-4317
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.17951/g.2016.63.2.11
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu