BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Mojak Jan (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej)
Tytuł
Dobre obyczaje w polskim prawie kontraktowym - wybrane zagadnienia
Good Manners in Polish Contract Law. Selected Issues
Źródło
Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio G. Ius, 2016, vol. 63, nr 2, s. 57-70, bibliogr. 14 poz.
Słowa kluczowe
Prawo, Zasada europejskiego prawa kontraktów
Law, Principles of European Contract Law (PECL)
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Artykuł zawiera przegląd dobrych obyczajów w polskim prawie kontraktowym. Przegląd ten skłania do wniosku o narastającej potrzebie rychłego zastąpienia bazujących na ustawodawstwie PRL klauzul "zasad współżycia społecznego" oraz "społeczno-gospodarczego przeznaczenia prawa" - klauzulą dobrych obyczajów. Stanowi to konieczną przesłankę pełnej i rzetelnej europeizacji polskiego prawa cywilnego. W doktrynie prawnej krajów członkowskich UE, które nie wchodziły do bloku państw satelickich ZSRR, klauzule zasad współżycia społecznego oraz społeczno-gospodarczego przeznaczenia prawa jawią się jako zupełnie obce pojęcia i kategorie prawne, które nie mają żadnych odpowiedników w klasycznej, europejskiej cywilistyce. Powrót do "dobrych obyczajów" na gruncie polskiego prawa kontraktowego pozwoli na pełniejsze wykorzystanie dorobku doktryny i orzecznictwa powstałego zarówno w okresie II RP, jak i w krajach zachodniej Europy po II wojnie światowej, co niewątpliwie głębiej zakotwiczy instytucje polskiego prawa umów w systemie prawa UE. (abstrakt oryginalny)

This article contains an overview of good manners in Polish contract law. The overview leads to the conclusion that following clauses - "rules of social coexistence" and "socio-economic purpose of law", which are based on the legislation from the time of the Polish People's Republic (PRL), need to be replaced by the clause of good manners. It is necessary for the full and thorough Europeanization of the Polish civil law. The two aforementioned clauses appear to be completely foreign concepts and legal categories in the legal doctrine of EU member states which were not the satellite states of the Soviet Union. These clauses have no equivalents in the classic European civil law studies. The return to the "good manners" in the Polish contract law will undoubtedly more deeply anchor the Polish institutions of the contract law in the legal system of EU. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Brzozowski A., Komentarz do art. 705 k.c., [w:] Komentarz cywilny, red. K. Pietrzykowski, t. 1, Warszawa 2015.
 2. Konwencja Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów, sporządzona w Wiedniu dnia 11 kwietnia 1980 r. (Dz.U. z 1997 r., nr 45, poz. 286).
 3. Longchamps de Bérier R., Zobowiązania, Poznań 1948.
 4. Łętowska E., Ochrona niektórych praw konsumentów, Warszawa 2001.
 5. Machnikowski P., Komentarz do art. 705 k.c., [w:] Kodeks cywilny. Komentarz, red. E. Gniewek, Warszawa 2008.
 6. Pązik A., Zasady współżycia społecznego, [w:] Wyłączenie bezprawności naruszenia dobra osobistego na podstawie interesu społecznego, Warszawa 2014.
 7. Pieńkoś J., Słownik łacińsko-polski. Łacina w nauce i kulturze, Kraków 2001.
 8. Popiołek W., Komentarz do art. 3851 k.c., [w:] Komentarz cywilny, red. K. Pietrzykowski, t. 1, Warszawa 2015.
 9. Radwański Z., Zieliński M., Klauzule generalne w prawie prywatnym, [w:] System Prawa Prywatnego, red. M. Safjan, t. 1, Warszawa 2007.
 10. Raski J., Aukcja i przetarg w ujęciu znowelizowanych przepisów kodeksu cywilnego, "Przegląd Prawa Handlowego" 2003, nr 5.
 11. Stec P., Zasady współżycia społecznego - zmiana treści klauzuli generalnej w okresie obowiązywania kodeksu cywilnego, [w:] 50 lat kodeksu cywilnego. Perspektywy rekodyfikacji, Warszawa 2015.
 12. Więzowska-Czepiel B., Pojęcie i funkcje klauzuli generalnej, [w:] Odpowiedzialność cywilna na zasadzie słuszności, Warszawa 2009.
 13. Wyrok SN z dnia 6 października 1998 r., sygn. II CKN 291/98.
 14. Wyrok TK z dnia 17 października 2000 r., sygn. akt SK. 5/99.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0458-4317
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.17951/g.2016.63.2.57
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu