BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Stefańska Magdalena (Poznań University of Economics and Business), Śmigielska Grażyna (Cracow University of Economics)
Tytuł
New Challenges Facing Retail and Marketing - Sustainable Consumption and Innovations of Trade Enterprises
Nowe wyzwania dla handlu detalicznego i marketingu - zrównoważona konsumpcja a innowacje przedsiębiorstw handlowych
Źródło
Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, 2016, nr 16 (65), s. 79-87, tab., bibliogr. 27 poz.
Scientific Journals Warsaw University of Life Sciences - SGGW. European Policies, Finance and Marketing
Słowa kluczowe
Konsumpcja zrównoważona, Handel detaliczny, Marketing produktów żywnościowych, Innowacje w handlu
Sustainable consumption, Retail trade, Marketing of food products, Innovations in trade
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Zrównoważona konsumpcja to termin określający pewien rodzaj zachowań konsumenckich, wynikający z szerszej koncepcji - zrównoważonego rozwoju. Konsumenci, wybierając sposób zaspokojenia potrzeby, biorą zarazem pod uwagę szereg czynników, które zapewniają minimalizowanie negatywnych dla środowiska naturalnego i społeczeństwa skutków własnych decyzji zakupowych. W artykule dokonano charakterystyki i identyfikacji konsumentów dążących do zrównoważonej konsumpcji. Ponadto wyjaśniono, w jaki sposób przedsiębiorstwa odpowiadają na potrzeby tych nabywców innowacjami - w szczególności marketingowymi i organizacyjnymi. W opracowaniu skupiono się na przedsiębiorstwach handlowych z kilku powodów. Przede wszystkim przedsiębiorstwa handlowe wyróżniają takie cechy, jak: bliskość względem konsumentów, współtworzenie oferty z producentami, a także kształtowanie kanałów sprzedaży i tworzenie szeregu udogodnień czasowych i przestrzennych umożliwiających sprawne zaspokajanie potrzeb. Są one także wiodącymi podmiotami pod względem innowacji - to właśnie przedsiębiorstwa handlowe najszybciej zaadoptowały szereg innowacji w okresie transformacji gospodarki. W ostatniej części skonfrontowano dążenia przedsiębiorstw z celami konsumentów i wskazano na bariery rozwoju i czynniki sprzyjające zrównoważonej konsumpcji. (abstrakt oryginalny)

Sustainable consumption is a term related to the type of consumer behavior being a part of the broader concept of sustainable development. In the process of selecting the method of satisfying their needs, consumers take into account a number of factors which minimize the negative influence of their buying decisions on the natural environment and the society. The goal of the article is to identify consumers aiming at sustainable consumption and to explain the way in which companies respond to these consumers' needs by means of innovations - particularly that of the marketing and organizational nature. The study focuses on retail companies for a few reasons. First of all, companies of this type have the following characteristics: proximity to consumers, cooperation with producers in creating their offer, as well as shaping sales channels and developing a variety of time and space solutions facilitating the efficient need satisfaction. What is more, they are also leaders in innovation - these are the retail companies that adopted a number of innovations during the economic transformation period. In the last part of the article the companies' objectives are confronted with the consumers' aims, as well as barriers to development and factors conducive to sustainable consumption are discussed. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Ahuja A., Ghosh R., Jain M., Pandey A., Kalita A., Sidana D., Corporate Social Responsibility. Issues in Organized Retail, 2014.,[tryb dostępu: http://pl.scribd.com/doc/11568225/CSR-Issues-in-Organizaed-Retail#outer_page_10, data dostępu 2015-10-10)
 2. Avermaete, T., Viaene, J., Morgan, E. J., & Crawford, N., Determinants of innovation in small food firms. European Journal of Innovation Management, 6(1)/2003, 8-17.
 3. Baregheh, A., Rowley, J., & Sambrook, S., Towards a multidisciplinary definition of innovation. Management decision, 47(8)/2009, s. 1323-1339.
 4. Bilińska-Reformat K., Kucharska B., The Role of Knowledge Diffusion in Innovations in Retail Chains, 11th International Conference of ASECU "Openness, Innovation, Efficiency And Democratization as Preconditions for Economic Development", 2015, s. 362-369.
 5. Burgiel A., Zrałek J., Is sustainable consumption possible in Poland? An examination of consumers' attitudes toward deconsumption practices. Acta Sci. Pol., Oeconomia, 14 (2)/ 2015, s. 15-25.
 6. Dąbrowska A., Gutkowska K., Collaborative consumption as a new trend of sustainable consumption. Acta Sci. Pol., Oeconomia 14 (2)/2015, s. 39-49
 7. Den Hertog, P., Brouwer, E., Innovation indicators for the retailing industry: A meso perspective. Dialogic/Center for Science & Policy, 2000, s. 10.
 8. Environmental Policy and Household Behaviour: Evidence in the Areas of Energy, Food, Transport, Waste and Water, OECD 2008.
 9. Fair Trade in CSR Strategy of Global Retailers, ed. M. Stefańska, R. Nestorowicz, Macmillan Palgrave, New York, 2015.
 10. Henderson, R. M., Clark, K. B., Architectural innovation: The reconfiguration of existing product technologies and the failure of established firms. Administrative science quarterly, 35 (1)/1990, s. 9-30.
 11. Howard S., Stimson B., Glynn S., Consumers, Brands and Climate Change, The Climate Group, UK, 2007, s. 1-12.
 12. Jackson T., Motivating Sustainable Consumption - a review of evidence on consumer behavior and behavioural change, Report by Centre for Environmental Strategy, Surrey, 2005.
 13. Kucharska B., Innowacje w handlu detalicznym w kreowaniu wartości dla klienta, (Innovations in retail trade in creating value for the customer), Wyd. UE Katowice, 2014.
 14. Oslo Manual. Guidelines for Collecting and Interpreting Innovation Data, Third Edition, OECD and Eurostat, Paris, 2005, s. 47-54.
 15. Pilarczyk B., Innowacje w strategiach komunikacji marketingowej (Innovations in marketing communications strategies), Marketing i Rynek 4/2014, PWE, s. 123-129.
 16. Promoting Sustainable Consumption. Good Practices in OECD Countries, Raport, 2008 (pdf)
 17. Serbănică, D., Radulescu, V. and Cruceru, A.F., The Role of Marketing Audit in Evaluation Sustainable Marketing Performance in Romanian Organizations. Amfiteatru Economic, 17(40)/2015, s. 1011-1021
 18. Sławińska, M., Innowacje marketingowe w działalności przedsiębiorstw handlowych, (Marketing innovations in trade companies), Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska: Sectio H, Vol. XLIX, No. 1/2015, s. 162-167.
 19. Sławińska, M., Innowacje w handlu detalicznym jako czynnik konkurencyjności przedsiębiorstw (Innovation in retail trade as a factor of the competitiveness of enterprises) [w:] B. Borusiak red., Innowacje w marketingu i handlu, Zeszyty Naukowe nr 184/2011 Wyd. UE Poznań,
 20. Śmigielska G., Environmental Protection in the Strategies of Retailers Examples from the Polish Market, in: Contemporary Issues in Economics, Business and Management - EBM 2014: Conference Proceedings / ed. by Gordana Radosavljevic. - Kragujevac: Faculty of Economics University of Kragujevac, 2015, s. 227-236.
 21. Śmigielska G., Orzeł K., Innowacje architektoniczne w polskim handlu a zachowanie konsumentów (Architectonical Innovations in Polish Retailing and Consumer Behaviour), w: Marketing przyszłości: trendy, strategie, instrumenty. Konsument na tle zmian zachodzących w otoczeniu / red. nauk. Grażyna Rosa, Agnieszka Smalec. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, - Szczecin, 865/2015.
 22. Śmigielska, G., Innowacje w zarządzaniu przedsiębiorstwem detalicznym (Innovations in management of retail organizations), w: Zimniewicz, K. (red.), Instrumenty zarządzania we współczesnym przedsiębiorstwie: nowe kierunki, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2009. - (Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań 2009.
 23. Stefańska M., Pilarczyk B., Strategiczne i operacyjne znaczenie CRM-Cause Related Marketing w strategii przedsiębiorstw handlowych, Marketing i Rynek, Wyd. PWE Warszawa, 8/2015, s. 690-698.
 24. Stefańska M., Rola społecznej odpowiedzialności w tworzeniu przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstw handlu detalicznego (The Role of Social Responsibility in Creating Competitive Advantage of Retail Trade Companies), Wyd. UE w Poznaniu, Poznań, 2014.
 25. Sztangret I., Bilińska-Reformat K., Application of new technologies in shaping the strategies of influencing customers of commercial chains, in: Trade Perspectives 2014: People, technology, knowledge, red. N. Knego, S. Renko, B. Knezevic, Faculty of Economics and Business Zagreb & Croatian Chamber of Economy, Zagreb, 2014, s. 265-280.
 26. Tallman G.B., Blomstrom B., Retail innovations challenge manufactures, Harvard Business Review, September, 10/1962.
 27. Wiśniewska, S., Innowacje marketingowe - rozważania terminologiczno-definicyjne, Logistyka, 2/2015, s. 1102-1104.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2081-3430
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu