BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Ławnikowicz Grzegorz (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie), Pilipiec Sławomir (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)
Tytuł
Nieskazitelność charakteru i nieposzlakowana opinia w prawie prawniczych samorządów zawodowych
Impeccable Character and Good Repute in the Law of Legal Professional Self-governing Bodies
Źródło
Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio G. Ius, 2016, vol. 63, nr 2, s. 233-259, bibliogr. 67 poz.
Słowa kluczowe
Zaufanie publiczne, Zawód notariusza, Prawo, Zawód prawnik
Public confidence, Profession of a notary, Law, Legal profession
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem artykułu jest odkodowanie treści łączonych z pojęciami "nieskazitelność charakteru" i "nieposzlakowana opinia" w prawie prawniczych samorządów zawodowych. Autorzy koncentrują się na ustaleniu odpowiedzi na kilka szczegółowych pytań, zwłaszcza: 1) Jakie jest usytuowanie klauzul w systemie danej profesji i jak ta pozycja, a tym samym relacje z innymi powinnościami, na ogół także ujętymi w formę klauzul, wpływa na znaczenie przypisywane nieskazitelności charakteru i nieposzlakowanej opinii? 2) Jakie elementy modyfikują treść klauzul i jakie są kierunki tych modyfikacji? 3) Czy treść powinności jest różna w zależności od profesji (i ewentualnie w ramach profesji), do której jest adresowany wymóg? Co warunkuje możliwe różnice? 4) W jakim stopniu rolę elementu modyfikującego odgrywa czas? Niniejsze opracowanie wprawdzie opiera się na analizie wszystkich podstawowych źródeł poznania tytułowej problematyki (akty prawne, w tym kodeksy etyki zawodowej, orzecznictwo i literatura tematu), nie aspiruje jednak do całościowego jej ujęcia. Zdając sobie sprawę z obiektywnej niemożności przeprowadzenia kompleksowej i wyczerpującej analizy, autorzy przyznali sobie szeroką autonomię w doborze metod badawczych i wyważeniu roli poszczególnych pól naukowej eksploracji. (abstrakt oryginalny)

The article aims to decode the concepts of impeccable character and good repute in the law of legal professional self-governing bodies. The authors focus on answering a few specific questions, particularly including the following: 1) What is the position of clauses in the system of a given profession, and how do this position, and thus the relations to other obligations that are usually also in the form of clauses, affect the significance attributed to impeccable character and good repute? 2) What elements modify the content of clauses and what are the directions of those modifications? 3) Does the content of obligation vary depending on the profession (or, perhaps, within one profession) that the requirement concerns? What determines the possible differences? 4) To what extent does time act as a modifying element? This text, although based on an analysis of all primary sources of knowledge of the relevant subject (legal acts, including the codes of professional ethics, judicial decisions and the relevant literature), does not aspire to fully cover it. Realising the impossibility of a complex and thorough analysis, the authors decided to remain autonomous in selecting research methods and determining the role of specific fields of scientific exploration. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bodio J., "Nieskazitelność charakteru" jako kwalifikacja zawodowa sędziego (wpływająca na jego wizerunek), "Kwartalnik Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury" 2013, nr 4.
 2. Borkowski G., Nieskazitelność charakteru a powołanie do wykonywania zawodów prawniczych, [w:] Etyka zawodów prawniczych w praktyce. Wzajemne relacje i oczekiwania, red. G. Borkowski, Lublin 2012.
 3. Dąbrowski S., Łazarska A., Dział II. Sędziowie, [w:] Prawo o ustroju sądów powszechnych. Komentarz LEX, red. A. Górski, Warszawa 2013.
 4. Gintowt Z., Głos w dyskusji pt. "Rola samorządów prawniczych w kształtowaniu etyki zawodowej", [w:] Wartości a sukces zawodowy prawników - granice kompromisu?, red. E. Łojko, M. Dziurnikowska-Stefańska, Warszawa 2011.
 5. Gromski W., Klauzule generalne, [w:] Wprowadzenie do nauk prawnych. Leksykon tematyczny, red. A. Bator, Warszawa 2010.
 6. Grzonka L., Kostrubiec J., Zawód zaufania publicznego. Przyczynek do dyskusji, "Studia Iuridica Lublinensia" 2007, nr 9.
 7. Kaczmarek P., Rządy prawa a sprawcze wykonywanie zawodu radcy prawnego, "Radca Prawny" 2015, nr 1 (2).
 8. Klatka Z., Wykonywanie zawodu radcy prawnego i adwokata, Warszawa 2004.
 9. Kodeks etyki zawodowej komornika sądowego (t.j. opublikowany uchwałą KRK nr 909/IV z dnia 8 lutego 2012 r.), www.komornik.pl/wp-content/uploads/2015/05/kezktj.pdf [dostęp: 15.04.2016].
 10. Konarska-Wrzosek V., Odpowiedzialność karna komornika sądowego, "Przegląd Prawa Egzekucyjnego" 2006, nr 12.
 11. Laskowski M., Ustawowe pojęcie "nieskazitelność charakteru", "Prokuratura i Prawo" 2008, nr 6.
 12. Ławnikowicz G., Idea niezawisłości sędziowskiej w porządku prawnym i myśli prawniczej II RP, Toruń 2009.
 13. Olechnicki K., Załęcki P., Słownik socjologiczny, Toruń 2002.
 14. Orzeczenie SN z dnia 12 czerwca 2003 r., SNO 29/03, www.sn.pl/orzecznictwo/SitePages/Baza_ orzeczen.aspx?Sygnatura=sno 29/03 [dostęp: 11.06.2016].
 15. Orzeczenie SN z dnia 17 kwietnia 2007 r., SNO 20/07, www.sn.pl/orzecznictwo/SitePages/Baza_ orzeczen.aspx?Sygnatura=sno 20/07 [dostęp: 11.06.2016]
 16. Orzeczenie SN z dnia 20 września 2007 r., SNO 60/07, www.sn.pl/orzecznictwo/SitePages/Baza_ orzeczen.aspx?Sygnatura=sno 60/07 [dostęp: 12.06.2016].
 17. Orzeczenie SN z dnia 27 czerwca 2008 r., SNO 51/08, www.sn.pl/orzecznictwo/SitePages/Baza_ orzeczen.aspx?Sygnatura=sno 51/08 [dostęp: 12.06.2016].
 18. Orzeczenie SN z dnia 12 marca 2009 r., SNO 9/09, www.sn.pl/orzecznictwo/SitePages/Baza_orzeczen.aspx?Sygnatura=sno 9/09 [dostęp: 12.06.2016].
 19. Orzeczenie SN z dnia 20 czerwca 2013 r., SNO 8/13, www.sn.pl/orzecznictwo/SitePages/Baza_ orzeczen.aspx?Sygnatura=sno 8/13 [dostęp: 12.06.2016].
 20. Orzeczenie WSA w Warszawie z dnia 21 grudnia 2009 r., VI SA/Wa 1719/09, http://orzeczenia.nsa. gov.pl [dostęp: 14.05.2016].
 21. Ostasz L., Dobre, złe, odpowiedzialne, sprawiedliwe... Definicje i objaśnienia pojęć etyki, Warszawa 2010.
 22. Pieniążek A., Stefaniuk M., Socjologia prawa. Zarys wykładu, Warszawa 2014.
 23. Pietrzykowski T., Intuicja w myśleniu prawniczym, "Kwartalnik Okręgowej Izby Radców Prawnych w Katowicach" 2015, nr 3 (7).
 24. Pilipiec S., Prawo wewnętrznie obowiązujące stanowione przez organy prawniczych samorządów zawodowych, [w:] Filozoficzne i teoretyczne zagadnienia demokratycznego państwa prawa, red. M. Andruszkiewicz, A. Breczko, S. Oliwniak, Białystok 2015.
 25. Postanowienie SN z dnia 12 czerwca 2003 r., SNO 29/03, www.sn.pl/orzecznictwo/SitePages/Baza_ orzeczen.aspx?Sygnatura=sno 29/03 [dostęp: 10.06.2016].
 26. Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 marca 2012 r. w sprawie sporządzania informacji o kandydacie do objęcia stanowiska sędziowskiego (Dz.U. z 2012 r., poz. 332).
 27. Studziński W., Rękojmia należytego wykonywania zawodu adwokata w świetle orzecznictwa sądów administracyjnych i zmian ustawodawczych, "Palestra" 2010, nr 5/6.
 28. Tabaszewski K., Etyka i odpowiedzialność zawodowa adwokatów i radców prawnych jako przedsiębiorców, [w:] Człowiek - społeczeństwo - gospodarka. Perspektywa odpowiedzialności społecznej, red. A. Zadroga, K. Sawicki, Lublin 2013.
 29. Uchwała SN z dnia 15 września 2004 r., SNO 34/04, www.sn.pl/orzecznictwo/SitePages/Baza_ orzeczen.aspx?Sygnatura=sno 34/04 [dostęp: 14.06.2016].
 30. Uchwała SN z dnia 28 września 2004 r., SNO 35/04, www.sn.pl/orzecznictwo/SitePages/Baza_ orzeczen.aspx?Sygnatura=sno 35/04 [dostęp: 14.06.2016].
 31. Uchwała SN z dnia 5 lipca 2006 r., SNO 32/06, www.sn.pl/orzecznictwo/SitePages/Baza_orzeczen. aspx?Sygnatura=sno 32/06 [dostęp: 14.06.2016].
 32. Uchwała SN z dnia 17 kwietnia 2007 r., SNO 20/07, www.sn.pl/orzecznictwo/SitePages/Baza_orzeczen.aspx?Sygnatura=sno 20/07 [dostęp: 10.06.2016].
 33. Uchwała SN z dnia 7 lipca 2009 r., SNO 17/09, www.sn.pl/orzecznictwo/SitePages/Baza_orzeczen. aspx?Sygnatura=sno 17/09 [dostęp: 10.06.2016].
 34. Uchwała SN z dnia 15 grudnia 2011 r., SNO 46/11, www.sn.pl/orzecznictwo/SitePages/Baza_orzeczen.aspx?Sygnatura=sno 46/11 [dostęp: 10.06.2016].
 35. Ustawa z dnia 26 maja 1982 r. - Prawo o adwokaturze (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 615).
 36. Ustawa z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 637, 993, 1778).
 37. Ustawa z dnia 20 czerwca 1985 r. o prokuraturze (t.j. Dz.U. z 2002 r., nr 21, poz. 206).
 38. Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (t.j. Dz.U. z 2011 r., nr 287, poz. 1687 z późn. zm.).
 39. Ustawa z dnia 14 lutego 1991 r. - Prawo o notariacie (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 164).
 40. Ustawa z dnia 11 kwietnia 1997 r. o ujawnieniu pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z nimi w latach 1944-1990 osób pełniących funkcje publiczne (t.j. Dz.U. z 1999 r., nr 42, poz. 428).
 41. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. - Prawo o ustroju sądów wojskowych (Dz.U. z 2015 r., poz. 1198).
 42. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 790).
 43. Ustawa z dnia 18 grudnia 1998 r. o pracownikach sądów i prokuratury (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 1241).
 44. Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U. z 2001 r., nr 98, poz. 1070 z późn. zm.).
 45. Ustawa z dnia 25 lipca 2002 r. - Prawo o ustroju sądów administracyjnych (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 1647).
 46. Ustawa z dnia 23 listopada 2002 r. o Sądzie Najwyższym (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 499).
 47. Ustawa z dnia 8 lipca 2005 r. o Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 1150).
 48. Ustawa z dnia 24 maja 2007 r. o zmianie ustawy o komornikach sądowych i egzekucji oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2007 r., nr 112, poz. 769).
 49. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 1202).
 50. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 111 z późn. zm.).
 51. Weber M., Gospodarka i społeczeństwo. Zarys socjologii rozumiejącej, Warszawa 2002.
 52. Wyrok NSA z dnia 10 października 1986 r., sygn. IV SA 79/86, http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/ 674D23AF37 [dostęp: 12.05.2016].
 53. Wyrok NSA z dnia 14 października 1991 r., sygn. II SA 559/91, "Radca Prawny" 1994, nr 6.
 54. Wyrok NSA z dnia 23 lutego 1999 r., sygn. II SA 1888/98, LEX nr 46707.
 55. Wyrok NSA z dnia 18 listopada 1999 r., sygn. II SA 1131/99, LEX nr 46696.
 56. Wyrok NSA z dnia 5 kwietnia 2001 r., sygn. II SA 725/00, LEX nr 53476.
 57. Wyrok NSA z dnia 18 czerwca 2001 r., sygn. II SA 1610/00, www.lexlege.pl/orzeczenie/155341/ ii-sa-1610-00-wyrok-naczelnego-sadu-administracyjnego [dostęp: 16.05.2016].
 58. Wyrok SN z dnia 9 czerwca 2005 r., SNO 28/05, www.sn.pl/orzecznictwo/SitePages/Baza_orzeczen. aspx?Sygnatura=sno 28/05 [dostęp: 10.06.2016].
 59. Wyrok SN z dnia 21 października 2008 r., SNO 78/08, www.sn.pl/orzecznictwo/SitePages/Baza_ orzeczen.aspx?Sygnatura=sno 78/08 [dostęp: 10.06.2016].
 60. Wyrok SN z dnia 15 czerwca 2011 r., SNO 25/11, www.sn.pl/orzecznictwo/SitePages/Baza_orzeczen. aspx?Sygnatura=sno 25/11 [dostęp: 14.06.2016].
 61. Wyrok SN z dnia 26 maja 2014 r., SNO 20/14, www.sn.pl/orzecznictwo/SitePages/Baza_orzeczen. aspx?Sygnatura=sno 20/14 [dostęp: 10.06.2016].
 62. Wyrok TK z dnia 7 maja 2002 r., sygn. SK 20/00, OTK-A 2002, nr 3, poz. 29
 63. Wyrok TK z dnia 18 października 2010 r., sygn. K 1/09 (Dz.U. z 2010 r., nr 200, poz. 1326).
 64. Wyrok WSA w Warszawie z dnia 8 września 2006 r., sygn. VI SA/ Wa 1045/06, www.orzeczenia-nsa.pl/wyrok/vi-sa-wa-1045-06/adwokaci_i_aplikanci_adwokaccy/216aa07.html [dostęp: 14.05.2016].
 65. Wyrok WSA z dnia 19 czerwca 2008 r., sygn. VI SA/Wa 849/08, LEX nr 491338.
 66. Zawód radcy prawnego. Historia i zasady jego wykonywania, red. A. Bereza, Warszawa 2014.
 67. Zieliński Z., Wykładnia prawa. Zasady. Reguły. Wskazówki, Warszawa 2002.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0458-4317
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.17951/g.2016.63.2.233
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu