BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Szot Adam (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)
Tytuł
Klauzula generalna jako ponadgałęziowa konstrukcja systemu prawa
General Clause as a Multi-brach Legal System Construction
Źródło
Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio G. Ius, 2016, vol. 63, nr 2, s. 291-304, bibliogr. 52 poz.
Słowa kluczowe
System prawny, Prawo, Klauzula generalna
Legal system, Law, General clause
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Publikacja jest próbą przedstawienia klauzuli generalnej jako uniwersalnej konstrukcji, która przełamuje tradycyjny podział systemu prawnego do gałęzi prawa, nie tylko ze względu na swoją obecność w każdym dziale prawa, ale także z powodu pewnych cech związanych z celem i efektem jej wprowadzenia do systemu prawnego. Szczegółowe poglądy doktryny i praktyki prawniczej wykazują podobieństwa wynikające z ontologicznej konotacji klauzul generalnych, ich roli w procesach stosowania prawa i wpływu praktyki sądowej na zrozumienie poszczególnych klauzul. Obecność klauzul generalnych w systemie prawa wpływa pozytywnie na elastyczność procesów stosowania prawa, ale jednocześnie wiąże się z koniecznością utrzymania właściwej równowagi między elastycznością a pewnością i jednolitością stosowania prawa. (abstrakt oryginalny)

The publication is an attempt to present general clause as an universal construction that overcome the traditional division of legal system into branches of law not only because of its presence in every branch of law but also because of some characteristics associated with the purpose and effect of its introduction to the legal system. Detailed views of doctrine and legal practice shows similarities resulting from the axiological connotation of general clauses, their role in the processes of law application and influence of judicial practices on the understanding of these clauses. Presence of general clauses in legal system effect positively on the flexibility of law application processes and at the same time also entails difficulties associated with the need to maintain a proper balance between said flexibility and certainty and uniformity of application of the law. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Choduń A., Gomułowicz A., Skoczylas A., Klauzule generalne i zwroty niedookreślone w prawie podatkowym i administracyjnym. Wybrane zagadnienia teoretyczne i orzecznicze, Warszawa 2013.
 2. Czarzasty, Przyczynek do problematyki klauzul generalnych, "Państwo i Prawo" 1978, z. 5.
 3. Duda A.S., Interes prawny w polskim prawie administracyjnym, Warszawa 2008.
 4. Gersdorf M., Podstawowe dylematy związane z prawem pracy w okresie transformacji ustrojowej, "Praca i Zabezpieczenie Społeczne" 2003, nr 5.
 5. Izdebski H., Kulesza M., Administracja publiczna - zagadnienia ogólne, Warszawa 2004.
 6. Jakimowicz W., Wykładnia w prawie administracyjnym, Kraków 2006.
 7. Janowicz Z., Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, Warszawa 1999.
 8. Jaśkowska M., Uznanie administracyjne a inne formy władzy dyskrecjonalnej administracji publicznej, [w:] System Prawa Administracyjnego, t. 1: Instytucje prawa administracyjnego, red. R. Hauser, Z. Niewiadomski, A. Wróbel, Warszawa 2010.
 9. Justyński T., Nadużycie prawa w polskim prawie cywilnym, Kraków 2000.
 10. Kalisz A., Mediacja jako forma dialogu w stosowaniu prawa, Warszawa 2016.
 11. Kalisz A., Szot A., (Przewrotna) rola klauzul generalnych w orzecznictwie europejskim. Studium "interesu publicznego" i "moralności publicznej", [w:] Konwergencja czy dywergencja kultur i systemów prawnych?, red. O. Nawrot, S. Sykuna, J. Zajadło, Warszawa 2012.
 12. Latos-Miłkowska M., Kształt powszechnej ochrony przed wypowiedzeniem we współczesnym prawie pracy, "Praca i Zabezpieczenie Społeczne" 2008, nr 10.
 13. Leszczyński L., Stosowanie generalnych klauzul odsyłających, Kraków 2001.
 14. Leszczyński L., Tworzenie generalnych klauzul odsyłających, Lublin 2000.
 15. Leszczyński L., Maroń G., Pojęcie i treść zasad prawa i generalnych klauzul odsyłających. Uwagi porównawcze, "Annales UMCS. Sectio G" 2013, Vol. 60, nr 1.
 16. Nowacki J., Problem blankietowości przepisów zawierających klauzule generalne, [w:] Prawo w zmieniającym się społeczeństwie. Księga jubileuszowa Profesor Marii Boruckiej-Arctowej, red. G. Skąpska, J. Czapska, K. Daniel, K. Pałecki, Kraków 1992.
 17. Opałek K., Problemy "wewnętrznej" i "zewnętrznej" integracji nauk prawnych, "Krakowskie Studia Prawnicze" 1968, nr 1-2.
 18. Pomorska A., Kontrowersje wokół przesłanek umorzenia zaległości podatkowych, [w:] Ex iniuria non oritur ius. Księga ku czci Profesora Wojciecha Łączkowskiego, red. A. Gomułowicz, J. Małecki, Poznań 2003.
 19. Radwański Z., Czy klauzula generalna społeczno-gospodarczego przeznaczenia prawa powinna określać treść prawa własności, [w:] ARS ET USUS. Księga pamiątkowa ku czci Sędziego Stanisława Rudnickiego, Warszawa 2005.
 20. Radwański Z., Zieliński M., Klauzule generalne w prawie prywatnym, [w:] System Prawa Prywatnego, t. 1: Prawo cywilne - część ogólna, red. M. Safjan, Warszawa 2007.
 21. Rycak A., Powszechna ochrona trwałości stosunku pracy, Warszawa 2013.
 22. Stelmachowski A., Klauzule generalne w prawie cywilnym, "Państwo i Prawo" 1965, z. 1.
 23. Szwajdler W., Ochrona prawna interesu indywidualnego w prawie budowlanym, Toruń 1993.
 24. Wronkowska S., Ziembiński Z., Zarys teorii prawa, Poznań 2001.
 25. Wróbel A., Interes publiczny w postępowaniu administracyjnym, [w:] Administracja publiczna u progu XXI wieku. Prace dedykowane Prof. dr. hab. Janowi Szreniawskiemu z okazji jubileuszu 45-lecia pracy naukowej, red. Z. Niewiadomski, Przemyśl 2000.
 26. Wróblewski J., Przepisy odsyłające, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Łódzkiego" 1964, z. 35.
 27. Wróblewski J., Sądowe stosowanie prawa, Warszawa 1988.
 28. Wypych- Żywicka A., [w:] Zarys systemu prawa pracy, t. 1: Część ogólna prawa pracy, red. K.W. Baran, Warszawa 2010.
 29. Wyrok NSA w Warszawie z dnia 11 czerwca 1981 r., SA 820/81, LEX nr 9626.
 30. Wyrok NSA w Warszawie z dnia 24 maja 1999 r., II SA 547/99, LEX nr 46292.
 31. Wyrok NSA z dnia 22 kwietnia 1999 r., SA/Sz 850/98, LEX nr 36843.
 32. Wyrok NSA z dnia 18 listopada 1999 r., II SA 1131/99, LEX nr 46696.
 33. Wyrok NSA z dnia 5 kwietnia 2001 r., II SA 725/00, LEX nr 53476.
 34. Wyrok NSA z dnia 26 lipca 2006 r., II OSK 1004/05, LEX nr 266429.
 35. Wyrok NSA z dnia 7 grudnia 2011 r., I OSK 4/11, LEX nr 1149372.
 36. Wyrok NSA z dnia 19 czerwca 2013 r., II GSK 319/12, CBOSA.
 37. Wyrok SN z dnia 31 maja 1933 r., II K 285/33, OSN(K) 1933, z. 8, poz. 157.
 38. Wyrok SN z dnia 18 listopada 1993 r., III ARN 49/93, LEX nr 9595.
 39. Wyrok TK z dnia 20 marca 2006 r., K 17/05, LEX nr 182494.
 40. Wyrok WSA w Lublinie z dnia 15 marca 2013 r., I SA/Lu 612/12, CBOSA.
 41. Wyrok WSA w Gliwicach z dnia 7 lutego 2013 r., IV SA/Gl 211/12, LEX nr 1278056.
 42. Wyrok WSA w Warszawie z dnia 25 czerwca 2012 r., VI SA/Wa 268/12, CBOSA.
 43. Wyrok WSA w Warszawie z dnia 17 czerwca 2013 r., VI SA/Wa 959/13, CBOSA.
 44. Wyrzykowski M., Pojęcie interesu społecznego w prawie administracyjnym, Warszawa 1986.
 45. Zdyb M., Interes jednostki a interes publiczny (społeczny). Konflikt interesów, "Annales UMCS. Sectio G" 1993, Vol. 40.
 46. Zdyb M., Interes publiczny w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego, [w:] Pojęcie interesu w naukach prawnych, prawie stanowionym i orzecznictwie sądowym Polski i Ukrainy, red. A. Korybski, M.W. Kostyckij, L. Leszczyński, Lublin 2006.
 47. Zdyb M., Prawny interes jednostki w sferze materialnego prawa administracyjnego. Studium teoretycznoprawne, Lublin 1991.
 48. Zdyb M., Stelmasiak J., Zasady ogólne Kodeksu postępowania administracyjnego. Orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego z komentarzem, Lublin 1992.
 49. Zieliński T., Klauzule generalne w nowym porządku konstytucyjnym, "Państwo i Prawo" 1997, z. 11-12.
 50. Zieliński T., Klauzule generalne w procesie karnym, [w:] Zasady procesu karnego wobec wyzwań współczesności. Księga ku czci Profesora Stanisława Waltosia, red. J. Czapska, A. Gaberle, A. Ś wiatłowski, A. Zoll, Warszawa 2000.
 51. Ziembiński Z., Teoria prawa, Warszawa - Poznań 1973.
 52. Żurawik A., "Interes publiczny", "interes społeczny" i "interes społecznie uzasadniony", "Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny" 2003, nr 2.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0458-4317
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.17951/g.2016.63.2.291
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu