BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Chluska Jolanta (Politechnika Częstochowska)
Tytuł
Nowe wyzwania zarządzania strategicznego W podmiotach leczniczych - szpitalach
New Challenges of Strategic Management in Medicinal Entities - Hospitals
Źródło
Zeszyty Naukowe Politechniki Częstochowskiej. Zarządzanie, 2016, nr 23, t. 2, s. 69-78, bibliogr. 23 poz. 11
Słowa kluczowe
Leczenie, Zarządzanie strategiczne, Opieka zdrowotna
Medical treatment, Strategic management, Health care
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Podmioty lecznicze, przede wszystkim szpitale, realizują świadczenia zdrowotne w warunkach ograniczonych zasobów systemu. Kierownictwo podmiotów leczniczych musi zarządzać zakładami z uwzględnieniem zasady racjonalnego gospodarowania. Aby realizować te zadania, niezbędne jest formułowanie misji, strategii oraz celów działalności szpitala w krótkim i długim okresie. Częste zmiany, zarówno w podmiotach leczniczych, jak i ich otoczeniu, nie sprzyjają formułowaniu strategii i ukierunkowują zarządzanie podmiotem leczniczym przede wszystkim na decyzje krótkookresowe. Stawia to ważne wyzwania przed kadrą zarządzającą podmiotami leczniczymi w zakresie zarządzania strategicznego. Artykuł charakteryzuje istotę i możliwości zarządzania strategicznego w podmiotach leczniczych z uwzględnieniem specyficznych warunków ich funkcjonowania. (abstrakt oryginalny)

The medicinal entities, primarily hospitals, carry out health services in conditions of limited resources of the system. Management of medical entities must manage the workplaces taking into account the principle of rational management. To carry out these tasks, it is necessary to formulate the mission, strategy and objectives of the hospital activities in the short and long term. Frequent changes in both medicinal entities and their surroundings, are not conducive to the formulation of strategies and directing management of medicinal entity primarily on short term decisions. This puts important challenges in front of the management of entities in terms of strategic management. Article characterizes the essence and possibilities of strategic management in medicinal entities, taking into account the specific conditions of their activity. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Dwornikowska-Dąbrowska M. (2014), Blok operacyjny - gotowość czy niewykorzystany potencjał, [w:] Świderska G.K. (red.), Koszty w opiece zdrowotnej, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa.
 2. Gierszewska G. (2001), Strategia przedsiębiorstwa a zarządzanie zasobami ludzkimi, [w:] Ludwiczyński A., Stobińska K. (red.), Zarządzanie strategiczne kapitałem ludzkim, Poltext, Warszawa.
 3. Krupski R., Niemczyk J., Stańczyk-Hugiet E. (2009), Koncepcje strategii organizacji, PWE, Warszawa.
 4. Mapa potrzeb zdrowotnych w zakresie onkologii dla województwa śląskiego. Podsu-mowanie, Ministerstwo Zdrowia, http://www.mapypotrzebzdrowotnych.mz.gov.pl/mapy- potrzeb-zdrowotnych/ (dostęp: 10.06.2016).
 5. Obłój K. (1998), Strategia organizacji. W poszukiwaniu trwałej przewagi konkurencyjnej, PWE, Warszawa.
 6. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie zakresu treści map potrzeb zdrowotnych (Dz.U. 2015 poz. 458).
 7. Stępniewski J. (red.) (2008), Strategia, finanse i koszty szpitala, Wolters Kluwer, Warszawa.
 8. Świderska G.K., Pielaszek M. (2015), Rachunkowość zarządcza w podmiotach leczniczych, Wolters Kluwer, Warszawa.
 9. Tubek S. (2005), Komercjalizacja i prywatyzacja ZOZ - kluczowe warunki do osiągnięcia sukcesu, [w:] Głowacka M.D. (red.), Profesjonalizm w ochronie zdrowia, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Komunikacji i Zarządzania w Poznaniu, Swarzędz.
 10. Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. 2015 poz. 618).
 11. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. 2015 poz. 581).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2083-1560
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu