BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Żukrowska Katarzyna (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Tytuł
Powiązania liberalizacyjne rynków z różnych regionów
Liberalization Ties of Markets from Different Regions
Źródło
Ekonomia XXI Wieku, 2016, nr 3 (11), s. 11-24, bibliogr. 12 poz.
Economics of the 21st Century
Słowa kluczowe
Liberalizm, Liberalizm handlowy, Wymiana handlowa, Transfer kapitału
Liberalism, Trade liberalization, Trade exchange, Capital transfer
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Artykuł wskazuje na znaczenie regionalnych rozwiązań integracyjnych, które dominują obecny etap międzynarodowych stosunków gospodarczych. Nie jest to nadmiernie odkrywcze i opinia na ten temat znalazła swoje odbicie w literaturze przedmiotu. Szczególna uwaga w tym opracowaniu skupia się na strukturach liberalizujących wymianę handlową, które tworzą zbiory łączne. Właściwością tych rozwiązań jest tworzenie warunków, w których wspólne elementy konkurują kosztami, co decyduje o dynamice ich rozwoju. Równocześnie mają dostęp do rynków zbytu reprezentujących najwyższy poziom rozwoju, a więc takich, na których odnotowuje się wysokie dochody i co za tym idzie - wysokie wymagania. Podkreśla się tu znaczenie zróżnicowanego poziomu rozwoju gospodarek, których kontakty są liberalizowane, i wskazuje się na znaczenie tego procesu dla gospodarek reprezentujących zarówno wyższy, jak i niższy poziom rozwoju. Zwraca się uwagę zarówno na różnice interesów obu grup gospodarek, jak i na trudności towarzyszące decyzjom o otwieraniu rynków i odejściu od wcześniej stosowanych rozwiązań protekcyjnych. W sumie dostarcza się argumentów wskazujących na określone koszty i dominację korzyści z wzajemnych kontaktów rynków rozwiniętych i tych pokonujących lukę rozwojową. Jest to syntetyczna argumentacja wskazująca na instytucjonalne rozwiązania, które sprzyjają rozwojowi w skali globalnej.(abstrakt oryginalny)

The chapter points at a role of regional integration solutions, which dominate the current stage of international economic relations. This cannot be seen as a specifically fresh discovery as an opinion of this type can be found in literature. Nevertheless, the opinion presented here is not limited to this specific finding, but it goes a step further concentrating on liberalizing structures which form overlapping structures. The specificity of these solutions is that they create conditions in which common elements compete by low costs, what decides about their development dynamics. At the same time these common elements have access to markets which represent the highest level of development, what is followed by the highest incomes and at the same time requirements. The economic levels of development differentiation of the markets which mutually open-up shows the importance of such a decision for economies representing higher and lower level of development. This is followed by an argument of difference in interests of the two types of economies: developed and developing. At the same time it is stressed that decisions on opening and rejecting of formerly applied solutions concerning protection are politically difficult. All in all arguments are given which indicate certain costs and domination of advantages of mutual relations between developed markets and markets which undertake an effort to overcome the development gap. This is a synthetic argumentation pointing at institutional solutions, which are beneficial in case of global development(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka SGH im. Profesora Andrzeja Grodka
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Dunin-Wąsowicz M., Jarczewska A. (red.), 2016, TTIP. Transatlantyckie Partnerstwo w Dziedzinie Handlu i Inwestycji. Nowy etap instytucjonalizacji współpracy UE-USA, Wyd. Naukowe Scholar, Warszawa.
 2. Hogan M.J., 1987, The Marshall Plan. America, Britain and Reconstruction of Western Europe 1947- -1952, Cambridge University Press.
 3. http://ec.europa.eu/trade/policy/in-focus/tisa/index_pl.htm.
 4. http://ec.europa.eu/trade/policy/in-focus/tisa/index_pl.htm.
 5. http://www.efta.int/.
 6. https://www.wto.org/.
 7. https://ustr.gov/trade-agreements/free-trade-agreements/north-american-free-trade-agreement-nafta.
 8. https://www.wto.org/english/thewto_e/minist_e/mc9_e/brief_serv_e.htm.
 9. Pedersen T., 1994., European Union and the EFTA Countries Enlargement and Integration, Continuum International Publishing Group ltd.
 10. Roett R. (red.), 1999, Mercosur: Regional Integration, World Markets, Lynne Rienner Publishers.
 11. World Economic Outlook Update, IMF, 19 Jan. 2016.
 12. Zakarian Z., 2016, TPPA - Answers to Concerns, Misunderstandings and Allegations, Miti.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2353-8929
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.15611/e21.2016.3.01
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu