BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Asejczyk-Woroniecka Małgorzata (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Tytuł
Zastosowanie analizy SWOT w doskonaleniu zarządzania jednostkami administracji terytorialnej
Applying the SWOT Analysis in Improving the Management of Territorial Administration Units
Źródło
Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2016, nr 6 (84) Cz. 1, s. 311-321, rys., tab., bibliogr. 21 poz.
Tytuł własny numeru
Pomiar dokonań audytu wewnętrznego i kontroli zarządczej
Słowa kluczowe
Analiza SWOT, Kontrola zarządcza, Zarządzanie ryzykiem, Zarządzanie jakością, Samorząd terytorialny
SWOT analysis, Management control, Risk management, Quality management, Local government
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Cel - Celem artykułu jest przedstawienie możliwości wykorzystania analizy SWOT przez jednostki administracji samorządowej do realizacji wybranych standardów systemu kontroli zarządczej oraz niektórych wymagań normy ISO 9001:2015 dotyczącej systemu zarządzania jakością. Metodologia badania - Zastosowano następujące metody badawcze: studia literatury, analizę wymagań prawnych i innych dotyczących przedmiotu opracowania. Wykorzystano również doświadczenia autorki wynikające ze współpracy z JST. Wynik - W artykule dokonano charakterystyki techniki SWOT oraz jej zastosowania, przedstawiono możliwość praktycznego wykorzystania analizy SWOT do realizacji czterech standardów kontroli zarządczej oraz niektórych wymagań znowelizowanej normy ISO 9001:2015. Oryginalność/wartość - Literatura przedmiotu nie zawiera wielu przykładów wykorzystania analizy SWOT do celów innych niż budowanie strategii. Opracowanie zawiera praktyczne wskazówki dla JST, w których obszarach systemu zarządzania jednostką można wykorzystać wyniki analizy SWOT. (abstrakt oryginalny)

Purpose - The aim of the article is to present theoretical the possibilities of applying SWOT analysisto fulfilling standardsof management controlsystem and requirements of standard ISO 9001:2015 Quality management systems, in territorial administration. Design/methodology/approach - Research methods applied in the paper: literature studying, analysis of law regulation and others related to the subject of the article, also there was used the author's experience in cooperation with territorial administration units. Findings - The article contains characteristics of SWOT method and presents practical aspect applying SWOT analysis to realization of the fourmanagement controlsystem standards and several requirements of amended ISO 9001:2015 standard. Originality/value - Literature related to the subject of this paper, does not contain many examples of applying SWOT for purposes other than building strategies, practical instruction for territorial administration units, in which part of management system is possible to use SWOT technique. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Asejczyk-Woroniecka, M. (2015). Metody oceny systemu kontroli zarządczej na przykładzie wybranych jednostek samorządu terytorialnego. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 864, Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 76, 2, 273-289.
 2. Bober, J. (2015). Analiza Instytucjonalna gminy ocena realizacji standardów kontroli zarządcze. Metoda Planowania Rozwoju Instytucjonalnego, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Kraków. Pobrane z: http://pri.msap.pl/doki/publ/SWPZ_AIG_2015.pdf (15.06.2016).
 3. COSO II Zarządzanie Ryzykiem Korporacyjnym - Zintegrowana Struktura Ramowa (2004). Warszawa: Polski Instytut Kontroli Wewnętrznej.
 4. Daniluk, P. (2015). Bezpieczeństwo i zarządzanie. Analiza strategiczna. Warszawa: Difin.
 5. Definicja audytu wewnętrznego, Kodeks etyki oraz Międzynarodowe standardy praktyki zawodowej audytu wewnętrznego (2012). Stowarzyszenie Audytorów Wewnętrznych IIA Polska. Pobrane z: https://www.iia.org. pl/sites/default/files/kodeks_etyki_standardy_aw.pdf (15.06.2016).
 6. Doskonalenie organizacji publicznych poprze samoocenę. CAF 2013. Kancelaria Prezesa Rady Ministrów. Pobrane z: http://www.eipa.eu/files/File/CAF/PL_CAF_2013.pdf (15.06.2016).
 7. Encyklopedia zarządzania. Pobrane z: https://mfiles.pl/pl/index.php/Analiza_SWOT (7.06.2016).
 8. Gawroński, H. (2010). Zarządzanie strategiczne w samorządach lokalnych. Warszawa: Wolters Kluwer.
 9. Gierszewska, G., Romanowska, M. (2009). Analiza strategiczna przedsiębiorstwa. Warszawa: PWE.
 10. Jastrzębska, M., Janowicz-Lomott, M., Łyskawa, K. (2014). Zarządzanie ryzykiem w działalności jednostek samorządu terytorialnego, ze szczególnym uwzględnieniem ryzyka katastroficznego. Warszawa: Wolters Kluwer.
 11. Komunikat nr 23 Ministra Finansów z 16.12.2009 w sprawie standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych. Dz.Urz. Min. Fin nr 15, poz. 84.
 12. Komunikat nr 3 Ministra Finansów z 16.02.2011 w sprawie szczegółowych wytycznych w zakresie samooceny kontroli zarządczej dla jednostek sektora finansów publicznych. Dz.Urz. Min. Fin. nr 2, poz. 11.
 13. Kumpiałowska, A. (2011). Skuteczne zarządzanie ryzykiem a kontrola zarządcza w sektorze publicznym. Ocena ryzyka w ramach kontroli zarządczej. Warszawa: Beck InfoBiznes.
 14. Pierścionek, Z., Zarządzanie strategiczne w przedsiębiorstwie. Warszawa: PWN.
 15. Polski Komitet Normalizacyjny (2012). Norma PN-ISO 31000:2012. Zarządzanie ryzykiem - Zasady i wytyczne. Warszawa.
 16. Polski Komitet Normalizacyjny (2015). Norma PN-EN ISO 9001:2015. Systemy zarządzania jakością - Wymagania. Warszawa.
 17. Sroślak, G., Kozieł, K., Krzyżanowski, J. (2004), Strategia gminy. Katowice: Wyd. AMR.
 18. Standard zarządzania ryzykiem (2003). FERMA. Pobrane z: http://www.ferma.eu/app/uploads/2011/11/a-risk- -management-standard-polish-version.pdf (15.06.2016).
 19. Szewczuk, A. (2010). Gospodarka finansowa jednostek samorządu terytorialnego w świetle podatności na oddziaływania zjawisk ryzyka i niepewności. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, 26.
 20. Ustawa z 27.08.2009 o finansach publicznych. Dz.U. 2013, poz. 885, z późn. zm.
 21. Żabińska, T. (red.). (1997). Analiza strategiczna gminy na potrzeby wyboru strategii rozwoju, za pomocą analizy SWOT. Katowice: Wyd. AE w Katowicach.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2450-7741
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/frfu.2016.84/1-27
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu