BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Staniszewski Jakub
Tytuł
Innowacyjność na szczeblu lokalnym - przykład podejścia Leader w Wielkopolsce
Innovation on Local Level - Example of Local Action Groups in Wielkopolska Region
Źródło
Debiuty Ekonomiczne, 2014, nr 14, s. 162-177, wykr., tab., bibliogr. 22 poz.
Tytuł własny numeru
Podejmowanie decyzji w gospodarce rynkowej : wymiar globalny i lokalny
Słowa kluczowe
Innowacyjność, Obszary wiejskie, Rozwój obszarów wiejskich, Strategia rozwoju regionalnego, Program LEADER
Innovative character, Rural areas, Rural development, Regional development strategy, LEADER Programme
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Wielkopolska
Wielkopolska
Abstrakt
W artykule podjęto problematykę innowacyjności w strategiach rozwoju lokalnych grup działania (LGD) województwa wielkopolskiego. Analiza tych dokumentów wykazała liczne zbieżności między nimi dotyczące przede wszystkim specyficznego, lokalnego definiowania innowacyjności, uwzględniania czynnika innowacyjnego głównie w procesie oceny projektów oraz prezentacji samego podejścia Leader jako największej innowacji. Wśród planowanych działań o charakterze innowacyjnym najpopularniejsze były z zakresu turystyki, promocji i ekologii. Ujawniono także pewne niedostatki strategii w postaci zbyt ogólnikowego podejścia do planów innowacyjnych działań oraz kopiowania treści z innych strategii. Mimo że innowacyjność jest jedną z siedmiu głównych cech podejścia Leader, to w przypadku wielkopolskich LGD wciąż jest traktowana jako narzucony obowiązek, a nie szansa na budowanie przewagi konkurencyjnej lokalnej społeczności. (abstrakt oryginalny)

Article is focused on problem of innovativeness in Local Action Groups strategies in Wielkopolska voivodeship. Analysis shows that between these document exist significant similarities such as specific, local definition of innovativeness, taking innovation approach into account primarily during projects evaluation process and considering Leader program itself as the greatest innovation on local level. Amongst planned, innovative actions the most popular were these in the field of tourism, promotion and ecology. Studies revealed also some lacks in strategie documents such as copying fragments of some other strategies and too vague approach to innovation plans. Despite the innovativeness is one of the 7 key features of Leader program, in Wielkopolska case it is still perceived as imposed duty, rather than opportunity for building competitive advantage of local community. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
 1. Borkowska, A., Śmigla, M., 2011, Funkcjonowanie PROW 2007-2013, ze szczególnym uwzględnieniem czwartej osi programu LEADER, w: Czyżewski, A., Poczta-Wajda, A. (red.), Wokół wspólnej polityki rolnej - doświadczenia i perspektywy, Wydawnictwo Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy, Bydgoszcz.
 2. Brol, R., Sztando, A., 2011, Strategiczne kreowanie innowacyjności gospodarki lokalnej na przykładzie gminy Polkowice, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 179.
 3. Czyżewski, A., Matuszczak, A., 2011, Dylematy kwestii agrarnej w panoramie dziejów, Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, nr 90.
 4. Grosse, G.T., 2007, Innowacyjna gospodarka na peryferiach?, Fundacja Instytut Spraw Publicznych, Warszawa.
 5. Janasz, W., Kozioł, K., 2007, Determinanty działalności innowacyjnej przedsiębiorstw, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 6. Kalata, A., 2007, Odnowa wsi z perspektywy historycznej, w: Kłodziński, M., Błąd, M., Wilczyński, R. (red.), Odnowa wsi w integrującej się Europie, Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN, Warszawa.
 7. Komisja Europejska, 2008, Podejście "Leader": podstawowy poradnik, http://ec.europa.eu/agriculture/rur/leaderplus/pdf/library/methodology/leader_approach_pl.pdf [dostęp: 9.02.2013].
 8. Komisja Europejska, 2011, Przewodnik dg agri dotyczący wdrażania osi Leader w programach rozwoju obszarów wiejskich na lata 2007-2013finansowanych z EFRROW - Wersja zmieniona, przedstawiona Komitetowi ds. Rozwoju Obszarów Wiejskich w dniu 8 marca 2011 r.; sfinalizowana w dniu 25 marca 2011 r., http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=695FD28B-C8D6-126D-5253-2C3E6D74F457 [dostęp: 7.12.13].
 9. Kudłacz, T., 1999, Programowanie rozwoju regionalnego, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 10. Matuszczak, A., Szalczyk, Z., 2010, Fundusze unijne dla gospodarki żywnościowej, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań.
 11. MG, 2010, Europa 2020: Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu, Ministerstwo Gospodarki, Warszawa, http://www.mg.gov.pl/files/upload/8418/EUROPA_PL.pdf [dostęp: 4.02.2013].
 12. MG, 2013, Strategia innowacyjności i efektywności gospodarki na lata 2012-2020 "Dynamiczna Polska", Ministerstwo Gospodarki, Warszawa, http://www.mg.gov.pl/files/upload/17492/Strategia.pdf [dostęp: 4.02.2013].
 13. MRiRW, 2009, Oś 4 Leader PROW 2007-2013 - Lokalne grupy działania i lokalne strategie rozwoju, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Warszawa, http://ksow.gov.pl/fileadmin/user_upload/ksow.pl/pliki/ANALIZY_ekspertyzy/Lokalne_Grupy_Dzia ania_i_Lokalne_Strategie_Rozwoju.pdf [dostęp: 7.02.2013].
 14. MRiRW, 2011, Strategia zrównoważonego rozwoju wsi i rolnictwa 2011-2020, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Warszawa, http://kwrist.mac.gov.pl/download.php?s= 60&id=5790 [dostęp: 4.02.2013].
 15. Niedzielski, R, Jaźwiński, I., 2007, Polityka regionalna i innowacje w rozwoju społeczno-gospodarczym województwa zachodniopomorskiego, w: Pangsy-Kania, S. (red.), Wiedza i innowacje w rozwoju polskich regionów: siły motoryczne i bariery, Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk.
 16. PSDB, 2012, Ocena funkcjonowania lokalnych grup działania realizujących lokalną strategię rozwoju w ramach PROW 2007-2013, MRiRW, Warszawa, http://www.minrol.gov.pl/pol/content/download/37011/206108/file/Raport_LGD_i_studia_przypadku_20092012.pdf [dostęp: 7.02.2013].
 17. Przystrom, J., 2012, Innowacje w procesie rozwoju gospodarczego. Istota i uwarunkowania. Podręcznik akademicki, Dyfin, Warszawa.
 18. Puślecki, Z.W., Kmieciak, R., Walkowski, M., 2010, Wspólna polityka rolna w warunkach wzrostu konkurencyjności Unii Europejskiej, Dom Wydawniczy ELIPSA, Warszawa.
 19. Romer, P., 1990, Endogenous Technological Change, Journal of Political Economy, vol. 98.
 20. Schumpeter, J., 1960, Teoria rozwoju gospodarczego, tłum. J. Grzywicka, PWN, Warszawa.
 21. Strahl, D. (red.), 2010, Innowacyjność europejskiej przestrzeni regionalnej a dynamika rozwoju gospodarczego. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław.
 22. UEP, 2013, Regionalna strategia innowacji dla Wielkopolski na lata 2010-2020, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego, Poznań, http://bwsi-wielkopolska.pl/files/31/ 6826b371-76d8-4015-9dl0-def8a638c9e6.pdf [dostęp: 4.02.2013].
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1730-2145
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu