BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Fortuński Bartosz (Uniwersytet Opolski)
Tytuł
Wpływ handlu zagranicznego Unii Europejskiej na rzeczywistą emisję CO2
Impact of the European Union Foreign Trade on Actual CO2 Emissions
Źródło
Ekonomia XXI Wieku, 2016, nr 3 (11), s. 109-120, rys., bibliogr. 23 poz.
Economics of the 21st Century
Słowa kluczowe
Polityka energetyczna, Emisja gazów, Eksport, Import
Energy policy, Gas emissions, Export, Import
Uwagi
streszcz., summ.
Firma/Organizacja
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Abstrakt
Emisja CO2 jest problemem globalnym. Oznacza to, że walka tylko części krajów w tym obszarze niewiele zmienia. Celem niniejszego artykułu jest próba ukazania rzeczywistego poziomu emisji CO2 w UE, jak również wpływ wymiany handlowej Unii na emisję CO2 u jej głównych partnerów handlowych. Badanie zostało przeprowadzone na grupie 20 głównych partnerów handlowych UE i samej Unii. Rzeczywisty poziom emisji CO2 uzyskano przez zastosowanie wskaźnika emisji rzeczywistej. Jego wielkość uwzględnia transfer CO2 w produktach i usługach eksportowych, a także importowanych przez poszczególne kraje. W wyniku jego zastosowania okazało się, że rzeczywisty poziom emisji CO2 w badanych krajach jest znacznie odmienny od wartości brutto, które reprezentują wielkości emisji CO2 na terenie danych krajów. Istotnym elementem jest również ukazanie, iż odosobnione działania UE w energetyce nie przyniosą zamierzonych globalnych celów, czyli pozytywnych zmian w zakresie ograniczenia emisji CO2.(abstrakt oryginalny)

CO2 emissions are a global problem. It means that the fight of only part of the countries in this area changes little. The purpose of this article is an attempt to show the actual level of CO2 emissions in the EU as well as the impact of EU trade on the CO2 emissions of its main trading partners. The study was conducted on a group of 20 major trading partners of the EU and the EU itself. The actual level of CO2 emissions was achieved by applying the actual emissions. Its size takes into account the transfer of CO2 in the products and services of export and import by countries. As a result of its application, it turned out that the actual level of CO2 emissions in the countries studied was significantly different from the values that represented the gross CO2 emissions in the countries concerned. An important element is also to show that the isolated actions of the EU in the energy sector will not bring the desired global goals, ie positive changes in terms of reducing CO2 emissions.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka SGH im. Profesora Andrzeja Grodka
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bogrocz-Koczwara M., Herlender K., 2008, Bezpieczeństwo energetyczne a rozwój odnawialnych energii, Energetyka nr 3.
 2. BP, 2014, BP Statistical Review of World Energy June 2014 (http://bp.com/statisticalreview 02.09.2014). Cytowana jako: [BP 2014].
 3. BP, 2015, BP Statistical Review of World Energy June 2015 (http://bp.com/statisticalreview 02.03.2016). Cytowana jako: [BP 2015].
 4. BP, 2016, BP Energy Outlook 2016 Edition (bp.com/energyoutlook #BPstats 02.03.2016). Cytowana jako: [BP 2016].
 5. Eurostat, 2011, External and intra-EU trade, A statistical yearbook. Data 1958-2010.
 6. Eurostat statistical books, Publications Office of the European Union, Luxemburg. Cytowane jako: [Eurostat 2011].
 7. Eurostat, 2014, Extra-EU27 trade, by main partners, total product (http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/table.do?tab=table&init=1&plugin=0&language=en&pcode=tet00040, 01.09.2014). Cytowa- ne jako: [Eurostat 2014].
 8. Eurostat, 2015, Extra-EU27 trade, by main partners, total product (http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/table.do?tab=table&init=1&plugin=0&language=en&pcode=tet00040, 01.03.2016). Cytowane jako: [Eurostat 2015].
 9. Fortuński B., 2012, "Wyniki" proekologicznego podejścia do energetyki w Unii Europejskiej w oparciu o model EFQM, [w:] Orientacja na wyniki we współczesnej gospodarcze, red. T. Borys, P. Rogala, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 265, Wrocław.
 10. Fortuński B., 2013a, Wykorzystanie wybranych surowców energetycznych w kontekście polityki energetycznej Unii Europejskie, [w:] Efektywne gospodarowanie zasobami przyrodniczymi i energią, red. A. Graczyk, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 317, Wrocław.
 11. Fortuński B., 2013b, Wyzwania i problemy zrównoważonego rozwoju w energetyce światowej w kontekście polityki energetycznej UE, [w:] Handel wewnętrzny, red. B. Kryk, IBRKK, Warszawa.
 12. Graczyk A., Jakubczyk Z., 2005, Rozwój rynku energii elektrycznej w Polsce w kontekście integracji z Unią Europejską, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 1056, Wydawnictwo AE, Wrocław.
 13. http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/submitViewTableAction.do (01.09.2014).
 14. IEA, 2011, CO2 EMISSIONS FROM FUEL COMBUSTION Highlights (2011 Edition), IEA. Cytowane jako: [IEA 2011].
 15. IEA, 2012, CO2 EMISSIONS FROM FUEL COMBUSTION Highlights (2012 Edition), IEA. Cytowane jako: [IEA 2012].
 16. IEA, 2013, CO2 EMISSIONS FROM FUEL COMBUSTION Highlights (2013 Edition), IEA. Cytowane jako: [IEA 2013].
 17. IEA, 2015, CO2 EMISSIONS FROM FUEL COMBUSTION Highlights (2015 Edition), IEA. Cytowane jako: [IEA 2015].
 18. Kaczmarski M., 2010, Bezpieczeństwo energetyczne Unii Europejskiej, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa.
 19. Knoema, 2015, World GDP Ranking 2015 (http://knoema.com/nwnfkne/world-gdp-ranking-2014-data-and-charts, 02.09.2014).
 20. KOM, 2007, 1 wersja ostateczna, KOMUNIKAT KOMISJI DO RADY EUROPEJSKIEJ I PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO. EUROPEJSKA POLITYKA ENERGETYCZNA, Bruksela, dnia 10.1.2007, Publications Office of the European Union, Luxemburg. Cytowane jako: [KOM 2007].
 21. Kryk B., 2012a, Kontrowersje polskiej polityki energetycznej w kontekście realizacji wymogów unijnych, Ekonomia i Prawo, t. XI Integracja i dezintegracja w sektorze realnym, UMK, Toruń.
 22. Kryk B., 2012b, Wzrost efektywności energetycznej - wyzwanie inwestycyjne dla polskiego sektora energetycznego, [w:] Kapitał ludzki i społeczny w rozwoju regionalnym, t. I, red. Ł. Dymek, K. Bedrunka, Politechnika Opolska, Opole.
 23. Schwab K., 2013, The Global Competitiveness Report 2013-2014. Full Data Edition, World Economic Forum, Geneva.
 24. The World Bank, 2016, GDP at market prices (current US$) (http://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.CD?page=2; 01.03.2016). Cytowane jako: [WB 2016].
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2353-8929
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.15611/e21.2016.3.09
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu