BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Pera Jacek (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie)
Tytuł
Bilans ryzyka TTIP w zakresie liberalizacji handlu produktami rolno-spożywczymi w modelu CGEM-GTAP
Balance of the TTIP Risk Relating to Freeing the Trade in Agri-Food products in CGEM-GTAP Model
Źródło
Ekonomia XXI Wieku, 2016, nr 3 (11), s. 141-157, tab., bibliogr. 31 poz.
Economics of the 21st Century
Słowa kluczowe
Liberalizm handlowy, Przemysł rolno-spożywczy, Ryzyko, Wymiana handlowa
Trade liberalization, Agri-food industry, Risk, Trade exchange
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Transatlantyckie Partnerstwo w Dziedzinie Handlu i Inwestycji jest przedsięwzięciem, które może istotnie zmienić architekturę współczesnej światowej wymiany gospodarczej. Ze względu na rolę i znaczenie w tej wymianie stron przyszłego porozumienia w sprawie strefy wolnego handlu: Unii Europejskiej i Stanów Zjednoczonych, wynegocjowane przez nie reguły liberalizacji mogą w zasadniczy sposób zmieniać dotychczasowy porządek w tym obszarze, funkcjonujący w ramach WTO. Celem opracowania jest prezentacja bilansu ryzyka liberalizacji handlu produktami rolno-spożywczymi w zakresie TTIP. W przyjętej metodzie badawczej wykorzystano model obliczeniowy równowagi ogólnej w ujęciu międzynarodowym CGEM, z zastosowaniem Globalnego Projektu Analiz Handlowych GTAP. Efekty analizy są następujące: symulowane zmiany polityki handlowej w sektorze rolnym i zniesienie wszelkich dopłat do eksportu żywności - w związku z wprowadzeniem TTIP - mogą doprowadzić do ryzyka ograniczenia wartości eksportu wszystkich podstawowych grup produktów rolno-żywnościowych z UE-28; obniżenie poziomu ochrony celnej rynku UE-28 może wywołać ryzyko wzrostu importu ważniejszych grup artykułów rolno-spożywczych na Jednolity Rynek Europejski (JRE) - tym większy, im większy będzie zakres redukcji taryf celnych; możliwe jest wystąpienie ryzyka nieznacznego obniżenia wartości wydatków ponoszonych na sprowadzane z zagranicy zboża i nasiona oleiste; redukcja subsydiów eksportowych i taryf celnych w związku z TTIP może także spowodować ryzyko zmiany w poziomie produkcji rolnej krajów UE, a co za tym idzie - ryzyko wzrostu większości cen artykułów rolnych; uwalnianiu wymiany handlowej w ramach TTIP może towarzyszyć ryzyko spadku produkcji wewnętrznej, obniżenie poziomu cen płaconych przez konsumentów, a w konsekwencji wzrost popytu na podstawowe artykuły rolno-żywnościowe.(abstrakt oryginalny)

The Transatlantic Trade and Investment Partnership is a proposal that can completely change the contemporary structure of global trade relations. Due to the role and importance of the economic exchange between the parties to the future free trade agreement: the European Union and the United States, the rules of liberalisation negotiated by them can change the present order within the WTO system. The aim of the study is to present the balance of risks of liberalization of trade in agri-food products in the field of TTIP. In the adopted research method computational model of general equilibrium in terms of international CGEM was applied, using the Global Trade Analysis Project GTAP. Effects of analysis: Simulated changes in trade policy in the agricultural sector and the abolition of all export subsidies for food (with the introduction of TTIP) can lead to the risk of reduction in the value of exports of all basic groups of agricultural and food products from the EU-28; Reducing the level of tariff protection of the EU-28 may cause a risk of increased imports of the most important groups of agri-food products on the Single European Market (SEM) - the higher, the greater the range of tariff reductions. The risk of a slight decrease in the value of spending on cereals and oilseeds imported from abroad is possible. The reduction of export subsidies and tariffs in connection with the TTIP can also cause the risk of changes in the level of agricultural production of the EU and consequently - increase the risk of most agricultural prices. Release trade in the TTIP may be accompanied by the risk of decline in domestic production, lowering prices paid by consumers and, consequently, an increase in demand for basic agri-food products.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka SGH im. Profesora Andrzeja Grodka
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Anderson K., Francois J., Hertel T.W., Hoekman B., Martin W., 2000, Potential Gains from Trade Reform in the New Millennium, Paper for the Third Annual Conference on Global Economic Analysis (GTAP), Monash University, Melbourne.
 2. Anderson K., Martin W., Van der Mensbrugghe D., 2005, Market and Welfare Implications of Doha Reform Scenarios, [w:] Trade Reform and the Doha Agenda, K. Anderson, W. Martin, Washington D.C., World Bank.
 3. Armington P., A theory of demand for products distinguished by place of origin, IMF Staff Papers 16/69, s. 159-178.
 4. Arrow K., Debreu G., 1954, Existence of an equilibrium for a competitive economy, Econometrica, vol. 22, no. 3.
 5. Berck P., Dabalen A., 1995, A CGE model for California tax policy analysis: a review of literature, CUDARE Working Paper No. 767, Department of Agricultural and Resource Economics, University of California, Berkeley.
 6. Bobowski S., 2012, Modele obliczeniowe równowagi ogólnej - ramy teoretyczne, zastosowanie przy ocenie skutków liberalizacji handlu, Ekonomia, 1(18), s.128-143.
 7. Bouët A., Bureau J.-C., Decreux Y., Jean S., 2005, Multilateral agricultural trade liberalization: The contrasting fortunes of developing countries in the Doha Round, World Economy, 28-29/2005, s. 1329-1354.
 8. Cline W.R., 2004, Trade Policy and Global Poverty, Institute for International Economics, Washington D.C.
 9. Dąbrowski I., 2008, Teoria równowagi ogólnej. Rys historyczny i obecny status w ekonomii, Oficyna wydawnicza SGH, Warszawa.
 10. Dessus S., Fukasaku K., Safadi R., 1999, La libéralisation multilaterale des droits de douane et les pays en developpement, Cahier de Politique Economique 18, Centre de Developpement de l'OCDE, Paris.
 11. Diao X., Somwaru A., Roe T., 2001, A global analysis of agricultural reform in WTO member countries, In special issue: Agricultural policy reform. The road ahead, Agricultural Economic Report.
 12. Directives for the negotiation on the Transatlantic Trade and Investment Partnership between the European Union and the United States of America, 17.06.2015, Council of the European Union, Brussels.
 13. European Commision, September 2013, Transatlantic Trade and Investment Partnership, The Economic Analysis Explained.
 14. Fontagné L., Guérin J.-L., Jean S., Market access liberalization in the Doha Round: Scenarios and assessment, "World Economy" 28 (8)/2005, s. 1073-1094.
 15. Gadomski J., Owsiński J.W., 2008, Ekonometryczny model do badania wpływu unijnej i krajowej polityki rolnej na wyniki polskiego rolnictwa. Założenia i wstępne analizy, [w:] Rozwój sektora rolno-spożywczego w Polsce na tle tendencji światowych, A. Kowalski, M. Wigier (red.), Raport Programu Wieloletniego 2005-2009 nr 101, IERiGŻ-PIB, Warszawa.
 16. Global Economics Dynamics, 2013, Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP), Who Benefits from a Free Trade Deal?, Bertelsmann Stifung.
 17. Grennes T., Johnson P. R., Thursby M., 1978, The Economics of World Grain Trade, Praeger Publishers, New York, London.
 18. Leontief W.W., 1936, Quantitative input and output relations in the economic systems of the United States, The Review of Economics and Statistics, vol. 18, no. 3.
 19. Leontief W.W.,1941, The Structure of American Economy 1919-1929. An Empirical Application of Equilibrium Analysis, Harvard University Press, Cambridge.
 20. Lincicome S., 2015, License to drill: the case for modernizing America's crude oil and natural gas export licensing systems, Free Trade Bulletin, No. 50, CATO Institute.
 21. Meyer S., Schmidhuber J., Bareiro Hurle J., 2012, Intra-industry trade in biofuels. How environmental legislation fuels use and GHG emissions, ESA Working Paper, no. 12-08, FAO UN.
 22. Pawlak K., 2013, Międzynarodowa zdolność konkurencyjna sektora rolno-spożywczego krajów Unii Europejskiej, Rozprawy Naukowe nr 448, Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, Poznań.
 23. Pawlak K., 2015, Metodologiczne aspekty badań nad skutkami zmian polityki handlowej w sektorze rolno-spożywczym, [w:] Problemy rozwoju rolnictwa i gospodarki żywnościowej w pierwszej dekadzie członkostwa Polski w Unii Europejskiej, A. Czyżewski, B. Klepacki (red.), Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Warszawa, s. 547-567.
 24. Riddervold M., 2015, "A matter of principle"? EU foreign policy in the International Labour Organization, Journal of European Public Policy, vol. 17, no. 4.
 25. Strategic patience runs out, 14.12.2013, The Economist.
 26. The gated globe, 12.10.2013, The Economist.
 27. Time to cheer up, 23-29.11.2013, Special Report: Americas foreign Policy, The Economis".
 28. TTIP: szanse i wyzwania dla biznesu, 2013, Raport Amerykańskiej Izby Handlowej w Polsce, s. 15.
 29. United States Trade Representative 2013, Request for Comments Concerning Proposed Transatlantic Trade and Investment Agreement.
 30. Wieczorek J., 2014, Transatlantyckie partnerstwo w dziedzinie handlu i inwestycji - dźwignią wolnego handlu?, Myśl Ekonomiczna i Polityczna, 1(44), s. 18-32.
 31. Wróbel A., 2015, Raport specjalny: Problem liberalizacji handlu rolnego w rokowaniach TTIP, http://www.alebank., data odczytu: 10.03.2016.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2353-8929
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.15611/e21.2016.3.12
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu