BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Michalski Bartosz (Uniwersytet Wrocławski)
Tytuł
Struktura polskiego salda bilansu handlowego w świetle problematyki bezpieczeństwa ekonomicznego
The Structure of Polish Trade Balance in the Context of the Concept of Economic Security
Źródło
Ekonomia XXI Wieku, 2016, nr 3 (11), s. 172-185, rys., tab., bibliogr. 22 poz.
Economics of the 21st Century
Słowa kluczowe
Handel międzynarodowy, Konkurencyjność, Bezpieczeństwo ekonomiczne, Technologia
International trade, Competitiveness, Economic safety, Technology
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W artykule podjęto analizę ewolucji struktury przedmiotowej i geograficznej polskiego salda handlowego w latach 2001-2014. Przeprowadzone badanie miało określić przyczyny utrzymującego się deficytu, głównie z punktu widzenia technologicznego zaawansowania polskiego eksportu i importu. W badaniu wykorzystano dane na dwu- oraz czterocyfrowym poziomie dezagregacji, opierając się na Systemie Zharmonizowanym, określając na ich podstawie poziom zaawansowania technologicznego strumieni handlowych. Otrzymane wyniki pozwalają potwierdzić zasadność paradygmatu pułapki średniego dochodu i wynikające z niej zagrożenia. Znaczenie Polski we współczesnym międzynarodowym podziale pracy zostało silnie zdeterminowane naturą zagranicznych inwestycji bezpośrednich, zorientowanych na przewagi kosztowe oraz efektywnościowe i tym samym utrwalających technologiczną zależność od zagranicznego kapitału.(abstrakt oryginalny)

The paper embarks on the analysis of sectoral and geographical structure of Polish trade balance in the period 2001-2014. Conducted research was aimed at the identification of reasons generating deficit, mainly from the standpoint of technological intensity of Polish exports and imports. For the purpose of the research the data at the 2- and 4-digit disaggregation level of the Harmonised System were used, which then enabled to diagnose the level of technological advancement of trade streams. Obtained results justify the paradigm of middle income trap together with threats related. The role of Poland in the contemporary international division of labour was strongly determined by the nature of foreign direct investments sustaining cost and effeciency advantages and thus sustaining technological dependency of Polish economic system on the inflow of foreign capital.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka SGH im. Profesora Andrzeja Grodka
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Drzewiecki R., 2016, Mentalność kopistów, Dziennik Gazeta Prawna, 11-13.03.2016, nr 49(4196).
 2. Eichengreen B., 2011, Escaping the middle-income trap, Proceedings Economic Policy Symposium, Jackson Hole, http://econpapers.repec.org/article/fipfedkpr/y_3a2011_3ap_3a409-419.htm (data dostępu: 22 grudnia 2015).
 3. Główny Urząd Statystyczny, 2016, Struktura wynagrodzeń według zawodów w październiku 2014 r., Warszawa.
 4. Im F.G., Rosenblatt D., 2013, Middle-income traps. A conceptual and empirical survey, Policy Research Working Paper, no. 6594, The World Bank, September.
 5. Kieżun W., 2013, Patologia transformacji, Poltext, Warszawa.
 6. Księżopolski K., 2011, Bezpieczeństwo ekonomiczne, Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa.
 7. Malchar-Michalska D., 2013, Główne tendencje w obrocie międzynarodowym zbożem w obliczu światowego wzrostu cen żywności; analiza na przykładzie największych eksporterów i importerów zbóż w latach 2006-2011, [w:] Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Problemy Rolnictwa Światowego, nr 2, tom 13 (28).
 8. Malinowski K., 2003, Kultura bezpieczeństwa narodowego: koncepcja i możliwości zastosowania, [w:] Kultura bezpieczeństwa narodowego w Polsce i Niemczech, K. Malinowski (red.), Instytut Zachodni, Poznań.
 9. Ministerstwo Rozwoju, 2016, Plan na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, https://www.mr.gov.pl/media/14840/Plan_na_rzecz_Odpowiedzialnego_Rozwoju_prezentacja.pdf (data dostępu: 28 lutego 2016).
 10. Ohno K., 2009, Avoiding the middle income trap. Renovating industrial policy formulation in Vietnam, ASEAN Economic Bulletin, vol. 26, Issue 1.
 11. Paus E., 2012, Confronting the middle income trap: insights from small latecomers, Studies in Comparative International Development, vol. 47, Issue 2.
 12. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, 2015, Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2013-2014, Warszawa.
 13. Raczkowski K., 2012, Percepcja bezpieczeństwa ekonomicznego i wyzwania dla zarządzania nim w XXI wieku, [w:] Bezpieczeństwo ekonomiczne. Wyzwania dla zarządzania państwem, K. Raczkowski (red.), Oficyna a Wolter Kluwers business, Warszawa.
 14. Schaffer G., Sutton C., 2014, The Rise of Middle-Income Countries in the International Trading System, [w:] Law and Development of Middle-Income Countries. Avoiding the Middle-Income Trap, R. Peerenboom, T. Ginsburg (red.), Cambridge University Press.
 15. Smith R., El-Anis I., Farrands C., 2013, International Political Economy in the 21st Century. Contemporary Issues and Analyses, Routledge, New York.
 16. Staniszkis J., 2003, Władza globalizacji, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.
 17. Staniszkis J., 2013, Zdolność do formowania własnej polityki, Rzeczy Wspólne, nr 11(1/2013).
 18. Staniszkis J., 2015, Podwójna peryferyjność Polski, http://www.nowakonfederacja.pl/podwojna-peryferyjnosc-polski/ (data dostępu: 10 stycznia 2015).
 19. Trade Map, 2016, http://www.trademap.org/SelectionMenu.aspx (data dostępu: 24 lutego 2016).
 20. UNCTAD, 2012, http://unctadstat.unctad.org/UnctadStatMetadata/Classifications/Methodology& Classifications.html (data dostępu: 26 października 2012).
 21. Wiśniewski R., 2012, Kultura strategiczna, czyli o kulturowych uwarunkowaniach polityki zagranicznej i bezpieczeństwa, Przegląd Strategiczny, nr 1.
 22. Zioło Z., 2009, Procesy kształtowania się światowych korporacji i ich wpływ na otoczenie, [w:] Z. Zioło, T. Rachwał (red.), Wpływ procesów globalizacji i integracji europejskiej na transformację struktur przemysłowych, Prace Komisji Geografii Przemysłu PTG nr 12, Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej w Krakowie, Warszawa-Kraków.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2353-8929
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.15611/e21.2016.3.14
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu