BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Biegańska Justyna (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
Tytuł
Saldo błędów i opuszczeń w bilansie płatniczym Polski. Wstęp do analizy
Net Errors and Omissions in the Balance of Payments of Poland. Introduction to the Analysis
Źródło
Ekonomia XXI Wieku, 2016, nr 3 (11), s. 186-196, rys., tab., bibliogr. 15 poz.
Economics of the 21st Century
Słowa kluczowe
Kryzys subprime, Globalizacja, Międzynarodowe przepływy kapitałowe, Bilans płatniczy
Subprime crisis, Globalization, International capital flows, Balance of payments
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Postępujące procesy globalizacyjne w sferze gospodarczej nie pozostały bez wpływu na statystyki bilansu płatniczego. Wzrastająca rola obrotów z zagranicą przyczynia się do wzrostu istotności analizy statystyk bilansu płatniczego. Z drugiej jednak strony, uwolnienie handlu i przepływów kapitałowych i mniejszy stopień kontroli zdają się nie sprzyjać gromadzeniu rzetelnych danych bilansowych. W takich warunkach na znaczeniu zyskuje badanie pozycji bilansującej, zwanej saldem błędów i opuszczeń (NEO - Net Errors and Omissions). Celem artykułu jest wprowadzenie w zagadnienie salda NEO - przedstawienie ogólnych źródeł powstania odchyleń statystycznych oraz analiza ich poziomu w bilansie płatniczym Polski. Dokonano tego za pomocą badania szeregu czasowego zawierającego obserwacje w wymiarze kwartalnym z lat 1994-2013 pod kątem jego podstawowych właściwości - stacjonarności oraz sezonowości. Badanie podstawowych współczynników wyznaczonych metodą regresji liniowej KMNK wykazało istnienie łagodnego, pozytywnego trendu liniowego, natomiast jednoczynnikowa analiza wariancji nie wskazała na istnienie statystycznie istotnych wahań sezonowych. Wystąpienie najwyższych wartościowo obserwacji w okresach szoków zewnętrznych oraz wzmożonego przepływu kapitału krótkoterminowego (wejście do UE oraz kryzys subprime) wskazuje możliwy kierunek dalszych badań.(abstrakt oryginalny)

Due to the globalisation processes the balance of payment statistics increasingly gains in importance. On the other hand trade and capital flow liberalisation may negatively affect the data quality - some transaction may be recorded improperly or not recorded at all. All these discrepancies will be included in the balance of payments as the balancing item named Net Errors and Omissions (NEO). The aim of this paper is to present general sources of statisitcal discrepancies and their level in the Balance of Payments of Poland. The examination of time series data regarding stationarity and seasonality showed a slightly positive trend without any statistically significant seasonal patterns. The occurrence of the highest levels of NEO in the times of external schocks and increased short-term capital flows suggests the possible direction of further research.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka SGH im. Profesora Andrzeja Grodka
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Cencini, 2012, Macroeconomic Foundations of Macroeconomics, Routledge, London, s. 202, https://books.google.pl/books?id=r3LggaA0CrMC&printsec=frontcover&dq=alvaro+cencini&hl=pl&sa=X&ved=0CBwQ6AEwAGoVChMIsJ3T3cCDyQIVwqVyCh123gGw#v=onepage&q=alvaro%20cencini&f=false [dostęp: 27.10.2015].
 2. International Monetary Fund, 1993, Balance of payment manual. Fifth edition, http://www.imf.org/external/pubs/ft/bopman/bopman.pdf [dostep: 07.10.2015].
 3. International Monetary Fund, 2009, Balance of payment manual. Sixth edition, https://www.imf.org/external/pubs/ft/bop/2007/pdf/bpm6.pdf [dostęp: 21.10.2015].
 4. Kilibarda B., 2011, Net errors and omissions, Central Bank of Montenegro, http://www.cb-mn.org/eng/slike_i_fajlovi/fajlovi/fajlovi_publikacije/radne_studije/net_errors_omissions.pdf [dostęp: 27.09.2015].
 5. Koop G., 2014, Wprowadzenie do ekonometrii, Oficyna Wolters Kluwer business, Warszawa.
 6. Maciejewski M., 2002, Równowaga zewnętrzna gospodarki polskiej w świetle monetarnej teorii bilansu płatniczego, ZN nr 575 AE w Krakowie, yadda.icm.edu.pl/yadda/element/bwmeta1.element.ekon.../c/11618.pdf [dostęp: 08.10.2015].
 7. Narodowy Bank Polski, 2005, Bilans płatniczy Rzeczpospolitej Polskiej za IV kwartał 2004 roku, https://www.nbp.pl/publikacje/bilans_platniczy/bilans_platniczy2004_4.pdf [dostęp: 02.11.2015].
 8. Narodowy Bank Polski, Bilans płatniczy - dane roczne - archiwum; dane według BPM5, http://www.nbp.pl/home.aspx?f=/statystyka/bilans_platniczy/bilansplatniczy_r-BPM5.html [dostęp: 27.09.2015].
 9. Narodowy Bank Polski, Bilans płatniczy. Dane kwartalne, http://www.nbp.pl/home.aspx?f=/statystyka/bilans_platniczy/bilansplatniczy_kw.html [dostęp: 27.09.2015].
 10. OECD, Gross Domestic Product (GDP), https://stats.oecd.org/index.aspx?queryid=60702.
 11. Sobański K., 2006, Deficyty rachunku obrotów bieżących w wybranych krajach europejskich w latach 1995-2004 - porównawcza analiza stabilności, Bank i Kredyt nr 4, Narodowy Bank Polski.
 12. Sobański K., 2015, Trade linkages between CEE countries and the world economy during an era of global imbalances, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 226, s. 126- -129.
 13. Sokołowski A., Przykłady prognozy ekonomicznej, Czytelnia StatSoft Polska, http://www.statsoft.pl/Portals/0/Downloads/Przyklady_prognozy_ekonomicznej.pdf [dostęp: 20.02.2016].
 14. Śliwiński P., 2011, Przepływy kapitału międzynarodowego a wzrost gospodarczy w krajach Europy Środkowo-Wschodniej w latach 1994-2008, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, s. 123-124.
 15. Trzęsiok M., 2014, O jakości danych w kontekście obserwacji oddalonych w wielowymiarowej analizie regresji, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, s. 78-79.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2353-8929
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.15611/e21.2016.3.15
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu