BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Gutowski Tomasz (Uniwersytet Gdański)
Tytuł
Działalność badawczo-rozwojowa i innowacyjna przedsiębiorstw w kontekście idei zrównoważonego rozwoju
The Research, Development and Innovative Activities of Enterprises in the Context of the Idea of Sustainable Development
Źródło
Ekonomia XXI Wieku, 2016, nr 3 (11), s. 249-258, tab., bibliogr. 16 poz.
Economics of the 21st Century
Słowa kluczowe
Prace naukowo-badawcze, Innowacje, Innowacyjność, Rozwój zrównoważony, Proces inwestycyjny
Scientific-research work, Innovations, Innovative character, Sustainable development, Investment process
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Jednym z przejawów dynamicznego rozwoju współczesnej, coraz bardziej zglobalizowanej gospodarki jest inwestowanie w przedsięwzięcia, powszechnie uważane za "motory" gospodarki. Jednym z nich jest działalność badawczo-rozwojowa i innowacyjna. Dynamika wzrostu tego sektora uzależniona jest od wielu czynników, z których najważniejsze wynikają z potencjału samej gospodarki, umiejętności stworzenia korzystnych dla inwestorów warunków funkcjonowania oraz możliwości wykorzystania efektów tej działalności w kraju lokowania inwestycji. Celem artykułu jest udowodnienie ważności właściwego kształtowania działalności badawczo-rozwojowej i innowacyjnej, które w przyszłości przełoży się na efektywne funkcjonowanie przedsiębiorstw. Duże znaczenie w tym procesie mogą mieć założenia idei zrównoważonego rozwoju, znajdujące potwierdzenie w licznych dokumentach krajowych i międzynarodowych. Działalność B+R+I jest jednym z ważniejszych elementów właściwej realizacji wspomnianej idei i winna stać się podstawą do coraz powszechniejszego jej stosowania.(abstrakt oryginalny)

The development of R&D and innovation, which in the future will result in the efficient operation of the economy and enterprises is very important. Great importance in this process may be played by the assumption of sustainable development reflected in numerous national and international documents. R&D&I is one of the most important elements of the proper implementation of that idea and should become the basis for its increasingly widespread use.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka SGH im. Profesora Andrzeja Grodka
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Acemoglu D., Zilibotti F., Aghion P., 2006, Distance to frontier, selection, and economic growth, Journal of the European Economic Association, vol. 4, s. 37-74.
 2. Boguszewski P., 2015, Globalny raport konkurencyjności 2015-16 Światowego Forum Gospodarczego, Narodowy Bank Polski, Departament Stabilności Finansowej, Warszawa, 30 września.
 3. Crido Taxand, Invest in Poland, 2015, Rynek B+R+I w Polsce. Wspieranie działalności badawczej, rozwojowej i innowacyjnej przedsiębiorstw, Warszawa, s. 11-13.
 4. http://ec.europa.eu/enterprise/policies/innovation/policy/innovation-scoreboard/index_en.htm (25.02.2016).
 5. http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/nabory/11-projekty-br-przedsiebiorstw-111-badania-przemyslowe-i-prace-rozwojowe-realizowane-przez-przedsiebiorstwa-1/ (14.02.2016).
 6. http://www.mg.gov.pl/iles/upload/17492/Strategia.pdf (16.01.2016).
 7. http://www.ncbir.pl/fundusze-europejskie/poir/aktualnosci-po-ir/ (4.01.2016).
 8. Komisja Europejska, 2006, Podręcznik Oslo. Zasady gromadzenia i interpretacji danych dotyczących innowacji. Wydanie trzecie, Bruksela.
 9. Komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 4 lipca 2014 r. o przyznanych kategoriach naukowych jednostkom naukowym.
 10. Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 roku, Dz.U. 1997, nr 78, poz. 483.
 11. Podręcznik Frascati. Proponowane procedury dla badań statystycznych w zakresie działalności badawczo-rozwojowej, 2002, OECD, Paryż.
 12. Prawo Ochrony Środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 roku, Dz.U. 2001, nr 62, poz. 627.
 13. Traktat o Unii Europejskiej - tekst skonsolidowany uwzględniający zmiany wprowadzone Traktatem z Lizbony, Dz. Urz. UE 2012 C 326.
 14. Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 23 marca 2003 roku, Dz.U. 2003, nr 80, poz. 717.
 15. Ustawa o zasadach prowadzenia polityki rozwoju z dnia 6 grudnia 2006 roku, Dz.U. 2006, nr 227, poz. 1658.
 16. Wskaźniki zrównoważonego rozwoju Polski, 2011, Główny Urząd Statystyczny, Urząd Statystyczny w Katowicach, Katowice s. 5 i s. 7.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2353-8929
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.15611/e21.2016.3.20
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu