BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Wróblewski Marek (Uniwersytet Wrocławski), Kwieciński Leszek (Uniwersytet Wrocławski)
Tytuł
Innowacyjność firm-lokatorów polskich parków technologicznych - wybrane wyniki badań terenowych
Innovativeness of Enterprises Located in Polish Technology Parks - Selected Results of Empirical Research
Źródło
Ekonomia XXI Wieku, 2016, nr 3 (11), s. 259-274, rys., tab., bibliogr. 16 poz.
Economics of the 21st Century
Słowa kluczowe
Innowacyjność, Innowacyjność przedsiębiorstw, Park nauki i technologii, Małe i średnie przedsiębiorstwa
Innovative character, Enterprise innovation, Science and Technology Park, Small business
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Innowacyjność MŚP można obecnie uznać za jeden z kluczowych czynników określających ich pozycję na rynku w wymiarze mikroekonomicznym, a także jako istotną determinantę konkurencyjności całej gospodarki narodowej. Ze względu na istotną rolę MŚP w kreowaniu PKB zdolność do implementacji nowych rozwiązań produktowych lub procesowych nabiera szczególnie istotnego znaczenia także w kontekście rosnącej konkurencji z przedsiębiorstwami na rynkach zagranicznych. Z tego też względu wspieranie i kreowanie innowacyjności firm jest ważnym priorytetem władz publicznych. Jednym z instrumentów polityki gospodarczej państwa, a polityki innowacyjnej szczególnie, są parki technologiczne. W rezultacie celem tego syntetycznego opracowania jest zarysowanie skali innowacyjności MŚP działających w polskich parkach technologicznych na podstawie przeprowadzonych badań empirycznych, a także osadzenie wskazanych wyników w kontekście istniejącego dyskursu naukowego w przedmiotowym obszarze badań. W opracowaniu wykorzystano metodę analizy systemowej oraz metody empiryczne pozyskiwania danych pierwotnych. Uzyskane wyniki badań wskazują na ograniczoną skalę innowacyjności MŚP w parkach technologicznych.(abstrakt oryginalny)

The innovativeness of SMEs might be regarded nowadays as a crucial factor defining their market position (in a microeconomic dimension) as well as a relevant determinant of the competitiveness of a domestic economy. Due to the important role of SMEs in GDP creation, the ability to prepare new products or implement new processes is of particular importance in the context of increasing competition on foreign markets. For this reason, supporting the innovativeness of SMEs is an important priority for public authorities and other stakeholders. One of the vital instruments of economic policy and innovation policy in particular are technological parks. As a result, the main research aim of this synthetic.. paper is to outline the scale of innovation of SMEs operating in Polish technology parks based on empirical studies, as well as embedding the results in the context of the existing scientific discourse in this area of research. The study used the method of systemic analysis and also the empirical method (PAPI) for primary data collections. The obtained initial and partial results suggest the limited scale of SMEs innovativeness in technology parks in Poland and thus the limited efficiency of such parks in Poland in the defined area.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka SGH im. Profesora Andrzeja Grodka
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Christensen C.M., Raynar M. E., McDonald R., 2010, What is disruptive innovation?, Harvard Business Review 12/2015.
 2. Cieślik J., 2014, Przedsiębiorczość, polityka, rozwój, Wydawnictwo Akademickie SEDNO, Warszawa, s. 150-161.
 3. European Commission 2015, Innovation Union Scoreboard 2015, Brussels.
 4. Franke N., 2014, User-driven Innovation, [w:] M. Dodgson, D. Gann, N. Phillips (red.), The Oxford Handbook of Innovation Management, Oxford University Press, s. 83-97.
 5. Garcia R., Calantone R., 2002, A critical look at technological innovation typology and innovativeness terminology: a literature review, The Journal of Product Innovation Management, vol. 19, s. 110--132.
 6. GUS, 2015, Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w latach 2012-2014, Warszawa.
 7. Jasiński A., 1992, Przedsiębiorstwo innowacyjne na rynku, PWE, Warszawa.
 8. Kwieciński L., 2005, Parki technologiczne jako element polityki badawczo-rozwojowej w Polsce i w krajach Unii Europejskiej, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, s. 179-181.
 9. Kwieciński L. Moszkowicz K., Sroka J., 2007, Innowacyjność i internacjonalizacja dolnośląskich małych i średnich przedsiębiorstw, Wyd. A. Marszałek, Toruń.
 10. Meissner J., Guliński J., 2000, Innowacyjność i konkurencyjność w Wielkopolsce. Diagnoza i program na przyszłość, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań.
 11. OECD, 2013, New Entrepreneurs and High Performance Enterprises in the Middle East and North Africa, Paris.
 12. OECD, 2006, Podręcznik Oslo. Zasady gromadzenia i interpretacji danych dotyczących innowacji, Komisja Europejska, wyd. 3, s. 48-58.
 13. Rogers E.M., 2003, Diffusion of Innovations, Free Press, New York.
 14. Shenkar O., 2010, Copycats: How Smart Companies Use Imitation to Gain a Strategic Edge, Harvard Business Press, Boston
 15. Sosnowska A. (red.), 2000, Zarządzanie nowym produktem, SGH, Warszawa.
 16. System Monitorowania Rozwoju, www.stratego.stat.gov.pl
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2353-8929
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.15611/e21.2016.3.21
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu