BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Pawłowska Krystyna (Politechnika Częstochowska)
Tytuł
Finanse publiczne w świetle Konstytucji RP
Public Finances in the Eyes of the Constitution of the Republic of Poland
Źródło
Zeszyty Naukowe Politechniki Częstochowskiej. Zarządzanie, 2016, nr 23, t. 2, s. 151-159, bibliogr. 10 poz.
Słowa kluczowe
Finanse publiczne, Polityka pieniężna, Konstytucja RP
Public finance, Monetary policy, RP Constitution
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W artykule zaprezentowano sposób i cele strategiczne kierowania finansami publicznymi w Polsce w ujęciu postanowień konstytucyjnych. Jako materialna podstawa funkcjonowania państwa, finanse publiczne (źródła finansowania) odgrywają zasadniczą rolę, co przekłada się odpowiednio na znaczenie systemu finansów publicznych. Prawidłowo skonstruowany model finansów państwa i jego sprawne działanie umożliwia łagodzenie negatywnych skutków mechanizmów rynkowych. Jeśli priorytetem konstytucyjnym staje się zasada sprawiedliwości i pokoju społecznego, konieczna jest korekta redystrybucyjna, uwzględniająca kwestie socjalne. W prezentowanym artykule podnosi się, w ślad za Konstytucją, znaczenie takiej polityki pieniężnej, jako swoistego instrumentu: stabilizacji, alokacji i redystrybucji w warunkach uznawanego systemu wolnej konkurencji. Respektowanie naczelnych zasad konstytucyjnych, jako strategicznych celów rządzenia, pozwala na przezwyciężenie stałych napięć pomiędzy wolnością, będącą podstawą przedsiębiorczości, a równością - podstawą sprawiedliwości. W efekcie tworzonego kompromisu budowany jest pokój społeczny, jako fundament cywilizacyjny kraju. (abstrakt oryginalny)

The article includes the way and strategic objectives of the public finances management in Poland in terms of constitutional provisions. As a material grounds of the country functioning, public finances (funding sources) play a major role, which translates respectively to the importance of financial management system. Correctly constructed model of state finances and its smooth functioning enables to mitigate the negative effects of market mechanisms. If the principle of social justice and peace becomes the constitutional priority, then adjustment of redistribution taking social issues into consideration will be necessary. In the following article the relevance of such monetary policy is increased as a specific instrument of stabilisation, allocation and redistribution under the recognised system of free competition. Respeting fundamental constitutional principles as strategic objectives of managment allows you to overcome tensions between freedom, which is the basis of enterprise, and equality - the basis of justice. Social peace being a fundation of the civilisational development of the country is built as a result of the created compromise under the right method of financial management(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Garlicki L. (1998), Polskie prawo konstytucyjne. Zarys wykładu, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
  2. Kallas M. (1997), Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
  3. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. uchwalona przez Zgroma-dzenie Narodowe w dniu 2 kwietnia 1997 r., przyjęta przez Naród w referendum konstytu-cyjnym w dniu 25 maja 1997 r., podpisana przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 16 lipca 1997 r. (Dz.U. 1997 nr 78 poz. 483).
  4. Kosikowski C. (1997), Gospodarka i finanse publiczne w nowej Konstytucji, "Państwo i Prawo", z. 11-12.
  5. Owsiak S. (1997), System finansów publicznych w procesie transformacji gospodarki pol-skiej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
  6. Pawłowska K. (2001), Pozycja prawnoustrojowa Narodowego Banku Polskiego w Konstytucji RP z 2 kwietnia 1997 r., [w:] Nowakowski A. (red.), Konstytucja RP. Wybra-ne zagadnienia, Grafikon, Wadowice.
  7. Skrzydło W. (1998), Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, Wydawnictwo Naukowe PWN, Kraków.
  8. Skrzydło W. (red.) (1998), Polskie prawo konstytucyjne. Stan prawny na dzień 1 września 1998, Morpol, Lublin.
  9. Ustawa z dnia 18 grudnia 1998 r. Prawo dewizowe (Dz.U. 1998 nr 160 poz. 1063).
  10. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Narodowym Banku Polskim (Dz.U. 1997 nr 140 poz. 938).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2083-1560
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu