BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kandefer Krzysztof (Społeczna Akademia Nauk)
Tytuł
Jakość kształcenia w uczelniach wyższych a sytuacja na rynku pracy
The Quality of Education in the Higher Academies and on the Labor Market
Źródło
Przedsiębiorczość i Zarządzanie, 2016, t. 17, z. 7, cz. 1, s. 287-306, tabl., bibliogr. 44 poz.
Entrepreneurship and Management
Tytuł własny numeru
Humanistyczne aspekty zarządzania wiedzą i kompetencjami
Słowa kluczowe
Szkolnictwo wyższe, Rynek pracy, Jakość kształcenia
Higher education, Labour market, Quality education
Uwagi
summ.
Abstrakt
Polska jest krajem, w którym w ostatnich dwudziestu latach obserwujemy systematyczny i dosyć dynamiczny rozwój gospodarczy oraz trochę spowolniony względem tego pierwszego rozwój społeczny. Główną przyczyną niewspółmierności tempa wzrostu gospodarczego i rozwoju społecznego jest nierównomierna konsumpcja korzyści wynikających ze wzrostu PKB. Zadaniem każdego Państwa jest jak najskuteczniejsze niwelowanie rozwarstwienia społecznego poprzez działania systemowe, a nie tylko tymczasowe i doraźne. Odpowiednie przygotowanie własnych obywateli do efektywnego funkcjonowania w społeczeństwie i gospodarce rozpoczyna się wraz z rozpoczęciem edukacji młodych ludzi. Dalsza analiza ma na celu dowiedzenie, że tylko wysoki współczynnik korelacji pomiędzy kierunkami rozwoju gospodarczego a ofertą edukacyjną może przynieść długofalowe pozytywne skutki. (fragment tekstu)

The quality of education is an important building block in the labor market. Higher education institutions wanting to educate workers (not unemployed), must take into account the changing needs of the labor market. The higher demands on the candidate's job offer, the more attractive it is both in terms of the attractiveness of responsibilities and the possibility of reaping profits with relevant professional work. This relationship can be reversed, stating that higher and more sought qualifications and skills a potential employee has. Moreover, the notable earnings are associated with more attractive field for research work. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Dach Z. (1993), Bezrobocie w okresie przemian systemowych gospodarki polskiej, Ossolineum, Wrocław.
 2. Domański R. (1993), Kapitał ludzki i wzrost gospodarczy, PWN, Warszawa.
 3. Dziewulak D. (2013), Kształcenie zawodowe w Polsce i w wybranych państwach Unii Europejskiej, Biuro Analiz Sejmowych ISSN 1899-1114, Warszawa.
 4. Gardawski J., Gilejko L. (2006), Socjologia gospodarki, Warszawa.
 5. Grala D. (2005), Reformy gospodarcze w PRL (1982-1989). Próba uratowania socjalizmu, TRIO, Warszawa.
 6. Kabaj M. (2004), Strategie i programy przeciwdziałania bezrobociu w Unii Europejskiej i w Polsce, Scholar, Warszawa.
 7. Kołodko G. (1999), Ekonomia i polityka transformacji - od szoku do terapii, Poltext, Warszawa.
 8. Kwiatkowski E. (2002), Bezrobocie. Podstawy teoretyczne, PWN, Warszawa.
 9. Kwiek M. (2015), Uniwersytet w dobie przemian, PWN, Warszawa.
 10. Mlonek K. (1999), Bezrobocie w Polsce w XX wieku w świetle badań, Wyd. Krajowy Urząd Pracy, Warszawa.
 11. Osiecka-Chojnacka J. (2007), Edukacja a rynek pracy - wybrane problemy, Biuro Analiz Sejmowych, Warszawa.
 12. Pawelska-Skrzypek G. i in. (2013), Uznawanie efektów uczenia się nabytych poza edukacją formalną (RPL) w szkolnictwie wyższym, Institute for the Development of Education, Zagrzeb.
 13. Pięta J. (2004), Pedagogika czasu wolnego, Wydawnictwo Druktur, Warszawa.
 14. Rogaliński P. (2011), Świat, polityka i my, Łódź.
 15. Rozmus A., Waltoś S. (2012), Kariera naukowa w Polsce, warunki prawne, społeczne i ekonomiczne, Wolters Kluwer Polska, Warszawa.
 16. Samuelson P.A. i Nordhaus W.D. (1997), Ekonomia 1, Wyd. PWN, Warszawa.
 17. Sławek T. (2002), Antygona w świecie korporacji. Rozważanie o uniwersytecie i czasach obecnych, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice.
 18. Stachowiak-Kudła M. (2012), Autonomia szkół wyższych a instytucjonalne mechanizmy zapewnienia jakości w Polsce i wybranych państwach europejskich, Difin, Warszawa.
 19. Staszewska E. (2012), Środki prawne przeciwdziałaniu bezrobociu, LEX, Warszawa.
 20. Szarfenberg R. (2014), Pojęcie wykluczenia społecznego, Instytut Polityki Społecznej Uniwersytet Warszawski, Warszawa.
 21. Szylko-Skoczny M. (2011), Problemy społeczne w sferze pracy [w:] G. Firlit-Fesnak, M. Szylko- -Skoczny (red.), Polityka społeczna, Warszawa.
 22. Węgrzynowicz J. (1971), Zajęcia pozalekcyjne i pozaszkolne, PZWSz, Warszawa.
 23. Zjawiona E. (2004), Kształtowanie się rynku pracy w Polsce przed i po przekształceniach systemowych, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław.
 24. Górniak J. (2014), Bilans Kapitału Ludzkiego "Kompetencje Polaków a potrzeby polskiej gospodarki", Raport podsumowujący IV edycję BKL z 2013, PARP Warszawa.
 25. Kocór M., Strzebońska A., Dawid-Sawicka M. (2015), Rynek pracy widziany oczami pracodawców, http://www.uj.edu.pl/documents/102715934/546e8b8c-5922-49f3-b15f-b1c4cdae1197.
 26. Badanie funkcjonowania systemu kształcenia zawodowego w Polsce (2010), raport z badań GfK Polonia, Warszawa.
 27. Bilans Kapitału Ludzkiego w Polsce (2015), Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa.
 28. Raport Manpowergroup "Niedobór talentów" (2014), www.manpowergroup.pl/pl/raporty- -rynku-pracy/niedobor-talentow.html.
 29. Kierunki studiów w Uniwersytecie Jagiellońskim w roku akademickim 2013/2014, http://www. uj.edu.pl/documents/1333504.
 30. Badanie losów absolwentów. Konferencja podsumowująca projekt, http://www.pejk.uw.edu.pl/.
 31. Chmura R. (2012), Analiza dobrych praktyk w krajach UE zawierająca porównanie danych statystycznych z państw UE dotyczących osób z wyższym wykształceniem pozostających bez zatrudnienia, które nie podjęły zatrudnienia w okresie 12 miesięcy od ukończenia szkoły wyższej, opracowanie powstało przy współpracy Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie, październik 2012.
 32. Edukacja w Europie: rożne systemy kształcenia i szkolenia - wspólne cele do roku 2010, dokument Komisji Europejskiej, www.codn.edu.pl.
 33. Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Poddziałanie: 4.1.2 Zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy, http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/poradnikbeneficjenta/pokl/strony/4_1_2_zwiekszenie_liczby_absolwentow_kierunkow_o_kluczowym_znaczeniu_dla_gospodarki_opartej_na_wiedzy.aspx [dostęp: 20.08.2014].
 34. Kierunki zamawiane - przewodnik po raporcie PSDB, MNiSW, https://www.nauka.gov.pl/g2/ oryginal/2014_06/a5e23a2c2f94c33d8e40e8a0a554f0b5.pdf. [dostęp: 20.08.2014].
 35. Mały Rocznik Statystyczny Polski, wyd. GUS z lat 2008-2012, Rozdział 5. "Rynek pracy".
 36. Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2011 r. Nr 205, poz. 1206).
 37. Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. z 2005 r. Nr 164, poz. 1365).
 38. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 marca 2012 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. z 2012 r., poz. 572).
 39. Kompetencje Polaków a potrzeby polskiej gospodarki, Raport podsumowujący IV edycję badań BKL z 2013 r.
 40. Aktywność zawodowa i wykształcenie Polaków, Raport podsumowujący IV edycję BKL z 2013 r.
 41. Odpoczynek czy praca zarobkowa, wakacje dzieci i młodzieży (2015), CBOS, komunikat z badań 134/2015, październik 2015,Warszawa.
 42. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 13 czerwca 2006 r. w sprawie nazw kierunków studiów (Dz.U. z 2006 r. Nr 121, poz. 838).
 43. https://polon.nauka.gov.pl/opi/aa/rejestry/szkolnictwo?execution=e2s1,
 44. Raport Instytutu Sokratesa na temat wpływu zmian demograficznych na szkolnictwo wyższe do 2020 roku (2011), Warszawa
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1733-2486
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu