BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Bochenek Monika (AGH Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie), Zając Alina (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie)
Tytuł
Projekty partnerskie jednostek samorządu terytorialnego z uczelniami wyższymi szansą na rozwój sektora publicznego w powiecie nowosądeckim na przykładzie projektu "Profesjonalny urzędnik - nowoczesna administracja powiatu nowosądeckiego"
Partner Projects between Self-Government Units and Higher Education Institutions as a Chance of Development of The Public Sector in the Nowy Sącz County on the Example of the Project "Professional Clerk - Modern Administration of the Nowy Sącz County"
Źródło
Przedsiębiorczość i Zarządzanie, 2016, t. 17, z. 7, cz. 1, s. 307-322, rys., tab., bibliogr. 22 poz.
Entrepreneurship and Management
Tytuł własny numeru
Humanistyczne aspekty zarządzania wiedzą i kompetencjami
Słowa kluczowe
Szkolnictwo wyższe, Zarządzanie projektem, Samorząd terytorialny
Higher education, Project management, Local government
Uwagi
summ.
Kraj/Region
Powiat nowosądecki
Abstrakt
Celem artykułu jest ukazanie barier oraz korzyści wynikających z realizacji projektów partnerskich pomiędzy jednostką samorządu terytorialnego a uczelnią wyższą. W artykule zaprezentowano studium przypadku dla projektu partnerskiego pt. ,,Profesjonalny urzędnik - nowoczesna administracja powiatu nowosądeckiego" wdrażanego w partnerstwie jednostki samorządu terytorialnego i uczelni wyższej. (fragment tekstu)

In this article the partner cooperation of a self-government unit with higher education institution was presented in the range of a project implementation financed from the European funds. The initiatives taken both by social and public organisations more and more often assume the form of a package of disposable and unique undertakings - projects. Partner projects are one of possible forms of implementation of projects. Appointing a partner project by representatives of several institutions provides comprehensive and innovative approach to performed tasks, thanks to complementation of the partners' areas of activity. Portraying barriers and benefits resulting from implementation of partner projects between self-government unit and higher education institution is a purpose of this article. In the article a case study was presented for the partner project entitled: "Professional clerk - modern administration of the Nowy Sącz County" implemented with the partnership of the self-government unit and higher education institution. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Barczak B. (2010), Analiza systemu zarządzania strukturami sieciowymi [w]: A. Stabryła (red.), Analiza i projektowanie systemów zarządzania przedsiębiorstwem, Wyd. Mfiles.pl.
 2. Czakon W. (2005), Więzi międzyorganizacyjne jako źródło przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa [w]: J. Pyka (red), Nowoczesność przemysłu i usług. Nowe wyzwania i uwarunkowania rozwoju przemysłu i usług, TNOiK Katowice.
 3. Fiedkiewicz P. (2008), Identyfikacja profitów dla społeczności lokalnej jako konsekwencji realizacji idei sieci w praktyce zarządzania publicznego [w:] J. Gołuchowski, A. Frączkiewicz-Wronka (red.), Technologie wiedzy w zarządzaniu publicznym, Akademia Ekonomiczna, Katowice.
 4. Hryniewicka W., Siemion M. (2009), Partnerstwo projektowe jako płaszczyzna rozwoju partnerstwa międzysektorowego, http://www.prawoipartnerstwo.pl/stara/publikacja.html.
 5. Kieżun W. (2004), Kryteria doboru kadr samorządowych [w]: O lepszą jakość kadr w administracji samorządu terytorialnego, Kancelaria Senatu Warszawa.
 6. Łada M. (red.) (2014), Międzyorganizacyjna rachunkowość zarządcza. Zastosowania metod rachunkowości w zarządzaniu sieciami biznesowymi, Oficyna Wolters Kluwer, Warszawa.
 7. Nalepka A., Kozina A. (2007), Podstawy badania struktury organizacyjnej, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Kraków.
 8. Niemczyk J., Stańczyk-Hugiet E., Jasiński B. (red.) (2012), Sieci międzyorganizacyjne. Współczesne wyzwanie dla teorii i praktyki zarządzania, Wyd. C.H. Beck, Warszawa.
 9. Mattessich P.W., Murray-Close M., Monsey B.R. (2001), Collaboration: What Makes It Work, Amherst H. Wilder Foundation, Saint Paul.
 10. Olesiński Z. (2010), Zarządzanie relacjami międzyorganizacyjnymi, Beck, Warszawa.
 11. Raport z realizacji projektu pt. "Profesjonalny urzędnik...", Powiatowe Centrum Funduszy Europejskich, 2012.
 12. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013.
 13. Uchwała nr 356/XXXV/2010 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 29 stycznia 2010.
 14. Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. poz. 1146, z późn. zm.).
 15. Ustawa z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2009 r., nr 19, poz. 100).
 16. Wniosek o dofinansowanie projektu pt. Profesjonalny urzędnik - nowoczesna administracja powiatu nowosądeckiego", Powiatowe Centrum Funduszy Europejskich, 2011 r.
 17. Wiatrak A. (2014), Więzi międzyorganizacyjne, Problemy Zarządzania, Wydział Zarządzania UW, http://pz.wz.uw.edu.pl/pl/numer/wiezi-miedzyorganizacyjne.
 18. Wytyczne w zakresie realizacji zasady partnerstwa na lata 2014-2020, Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, 2015.
 19. Wysocki R. (2013), Strategiczne zarządzanie projektami w sektorze publicznym - strategia portfela projektów, Prace Naukowe Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości w Wałbrzychu, Wałbrzych.
 20. Klaster Instytucji Otoczenia Biznesu, Partnerstwo w projektach unijnych, http://www.biznesklaster.pl/company/article/24-partnerstwo-w-projektach-unijnych/.
 21. Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, http://www.kapitalludzki.gov.pl/o-programie/priorytet-v/,
 22. program-operacyjny.blogspot.com.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1733-2486
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu